Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
04/10/2017

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros AddysgSgiliau Achub Bywyd
Questions to the Cabinet Secretary for EducationLife-saving Skills
9. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am nifer yr ysgolion sy'n addysgu sgiliau achub bywyd? (OAQ51092)
9. Will the Cabinet Secretary provide an update on the number of schools that teach life-saving skills? (OAQ51092)
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyYsgrifennydd y Cabinet dros Addysg / The Cabinet Secretary for Education
Life-saving skills are an important part of education in Wales and I am pleased that over 99 per cent of maintained schools are participating in the Welsh network of healthy school schemes. Safety is one of the scheme’s seven topics and requires curriculum schemes of work to cover first aid.
Addysg Cyfrwng Cymraeg yng Ngorllewin De Cymru
Welsh-medium education in South Wales West
10. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg yng Ngorllewin De Cymru? (OAQ51090)
10. Will the Cabinet Secretary make a statement on increasing the provision of Welsh-medium education in South Wales West? (OAQ51090)
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Every part of Wales will have a contribution to make in achieving the vision for a million Welsh speakers by 2050, whether they are areas where Welsh is traditionally strong or those with the potential for the language to grow.
Ymgeiswyr TGAU
GCSE Entries
11. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am nifer yr ymgeiswyr TGAU ym mlwyddyn 10 a blwyddyn 11? (OAQ51088)
11. Will the Cabinet Secretary make a statement on the number of GCSE entries in year 10 and year 11?  (OAQ51088)
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
The summer data published by the Joint Council for Qualifications is by age rather than year group. Provisional data sets will be published later this week providing greater granularity. Current figures for full-course GCSEs show 47,821 entries by 15-year-olds or younger, from a total of 298,370 across all subjects.
Clybiau Hwyl a Chinio Gwyliau Ysgol
School Holiday Lunch and Fun Clubs
12. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y clybiau hwyl a chinio gwyliau ysgol a gynhaliwyd yr haf hwn? (OAQ51104)
12. Will the Cabinet Secretary make a statement on this summer's school holiday lunch and fun clubs? (OAQ51104)
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Food and Fun seeks to enrich the school holiday experience of children in schools reporting high rates of free school meal eligibility. 2017 saw 39 schools provide approximately 1,500 children with two free meals a day over 12 days. They benefited from food education, physical activity and other sessions.
Addysg Filfeddygaeth
Veterinary Education
13. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi datblygu addysg filfeddygaeth? (OAQ51124)
13. What is the Welsh Government doing to support the development of veterinary education? (OAQ51124)W
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Mae Prifysgol Aberystwyth yn datblygu ym maes gwyddoniaeth filfeddygol, sy’n gydnaws â’i huchelgais o fod yn ganolfan arbenigedd filfeddygol. Mae wedi sicrhau cyllid Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru. Mater iddi hi, a phrifysgolion eraill yng Nghymru, yw ystyried unrhyw ddatblygiadau pellach ym maes addysg filfeddygol.
Aberystwyth University is developing in the field of veterinary science, supporting their ambition of becoming a centre of veterinary expertise. They have secured European funding via the Welsh Government. It is for them, and other universities in Wales, to consider any future developments in veterinary education.
Bagloriaeth Cymru
The Welsh Baccalaureate
14. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y gwerth y mae prifysgolion yn Lloegr yn ei roi ar fagloriaeth Cymru? (OAQ51094)
14. Will the Cabinet Secretary make a statement on the value placed on the Welsh baccalaureate by universities in England? (OAQ51094)
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Universities across the UK value the Welsh Baccalaureate—Advanced Skills Challenge Certificate. It is an internationally recognised and benchmarked qualification, and I expect universities to accept it as part of entry requirements or an alternative offer within universities.
'Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl'
'Education in Wales: Our national mission'
David J. RowlandsBywgraffiadBiography
15. Sut y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn mesur llwyddiant cynllun gweithredu 'Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl'? (OAQ51117)
15. How will the Cabinet Secretary measure the success of the 'Education in Wales: Our national mission' action plan? (OAQ51117)
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Education in Wales sets out how we intend to measure success. This will include new assessment and accountability arrangements and an annual report card. It is about holding the whole system to account, including the Welsh Government.
Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a ChwaraeonIechyd y Cyhoedd
Questions to the Cabinet Secretary for Health, Well-being and SportPublic Health
8. Beth yw blaenoriaethau Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer iechyd y cyhoedd yng Nghymru? (OAQ51089)
8. What are the Cabinet Secretary's priorities for public health in Wales? (OAQ51089)
Vaughan GethingBywgraffiadBiographyYsgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon / The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport
Our public health priorities are set out in the recently published ‘Prosperity for All’ national strategy, which includes our updated 12 well-being objectives and the steps we will be taking to meet them. These include improving the health and well-being of workers and supporting an increase in people’s physical activity.
Gwasanaethau Iechyd Rhywiol
Sexual Health Services
9. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wasanaethau iechyd rhywiol? (OAQ51107)[W]
9. Will the Cabinet Secretary make a statement on sexual health services? (OAQ51107)[W] 
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Ym mis Tachwedd 2016, comisiynodd Llywodraeth Cymru Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynnal adolygiad trylwyr o holl wasanaethau iechyd rhywiol Cymru. Rŷm ni’n disgwyl canlyniadau’r adolygiad yn gynnar yn 2018 a bydd hyn yn helpu i lywio cyfeiriad y gwasanaeth yn y dyfodol.
In November 2016, the Welsh Government commissioned Public Health Wales to carry out a comprehensive review of all sexual health services in Wales. Findings from the review are expected in early 2018 and will help inform the future direction of the service.
Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Integrating Health and Social Care
Hannah BlythynBywgraffiadBiography
10. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru? (OAQ51129)
10. Will the Cabinet Secretary provide an update on integrating health and social care in Wales? (OAQ51129)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
New regional partnership boards bring together health, social services and other partners to plan and deliver effective integrated services. Their purpose is to improve well-being outcomes and make best use of resources to support sustainability.
Taclo a Sgrymio mewn Rygbi
Tackling and Scrums in Rugby
11. Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o effaith taclo a sgrymio mewn rygbi ar iechyd? (OAQ51123)[W]
11. What assessment has the Cabinet Secretary made of the health impact of tackling and scrums in rugby? (OAQ51123) [W]
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Fe wnaeth prif swyddogion meddygol y Deyrnas Unedig gomisiynu Pwyllgor Gweithgarwch Corfforol y Deyrnas Unedig i ystyried y dystiolaeth tu ôl i’r galw am wahardd rygbi cyffwrdd i blant oed ysgol. Gwrthododd y pwyllgor yr alwad i wahardd taclo, ac nid oedd yn teimlo bod risg annerbyniol o niwed wrth gymryd rhan mewn rygbi.
The UK chief medical officers commissioned the UK Physical Activity Committee to consider the evidence calling for a ban on contact rugby for school age children. The committee rejected the call to ban tackling, and did not feel that rugby participation poses an unacceptable risk of harm.
Adolygu Strwythurau Llywodraethu yn y GIG
Governance Structures within the NHS
Caroline JonesBywgraffiadBiography
12. Pa gynlluniau sydd gan Ysgrifennydd y Cabinet i adolygu strwythurau llywodraethu yn y GIG? (OAQ51102)
12. What plans does the Cabinet Secretary have to review the governance structures within the NHS? (OAQ51102)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Our White Paper sets out our proposals in various areas of quality and governance in health and social care. We will also be consulting on amending the relevant local health board boundaries with regard to the Bridgend County Borough Council area to support effective partnership working.
Gofal Cymdeithasol Cymru
Social Care Wales
13. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynllun strategol pum mlynedd Gofal Cymdeithasol Cymru? (OAQ51110)
13. Will the Cabinet Secretary make a statement on Social Care Wales's five-year strategic plan? (OAQ51110)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Social Care Wales published their five-year strategic plan on 28 September. The plan sets out three overarching aims for the organisation of focusing on providing public confidence, leading and supporting improvement, and developing the workforce.
Gwasanaethau ar gyfer Cleifion Canser
Services for Cancer Patients
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
14. Pa gamau y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i wella gwasanaethau ar gyfer cleifion canser yng Nghymru yn y 12 mis nesaf? (OAQ51098)
14. What action will the Cabinet Secretary take to improve services for cancer patients in Wales in the next 12 months? (OAQ51098)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
The Welsh Government’s intentions were set out in November last year in the updated cancer delivery plan for Wales. Through the national implementation group, there will be a focus on early diagnosis, and health boards will continue to prioritise cancer waiting times.
Ffiniau Byrddau Iechyd Lleol
Local Health Board Boundaries
15. Pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau unrhyw ymgynghoriad ar y newidiadau i ffiniau Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf? (OAQ51120)
15. When will the Welsh Government commence any consultation on the changes to the Abertawe Bro Morgannwg University Health Board and Cwm Taf University Health Board boundaries? (OAQ51120)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
We are currently discussing proposals with our partners in the LHB areas and will make a further announcement on the consultation as soon as those discussions are concluded. Welsh Government will be making a further statement on this during the autumn.
Nôl i'r rhestr dogfennau

Partners & Help