Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 28 Medi 2017 i'w hateb ar 5 Hydref 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 
Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A yw'r Prif Weinidog wedi trafod gadael y cytundeb pysgota rhyngwladol â'r Prif Ysgrifennydd Gwladol, Damian Green? (WAQ74296)W

Derbyniwyd ateb ar 6 Hydref 2017

Prif Weinidog Cymru (Carwyn Jones): Dydw i ddim wedi trafod unrhyw faterion yn ymwneud â physgodfeydd gyda’r Prif Ysgrifennydd Gwladol, Damian Green.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog rannu safbwynt Llywodraeth Cymru am adael y cytundeb pysgota rhyngwladol? (WAQ74295)W

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddarparu gwybodaeth ynghylch pa amodau sydd gan Llywodraeth Cymru mewn golwg ar gyfer pysgodfeydd Cymru yn dilyn tynnu allan o'r cytundeb pysgota rhyngwladol? (WAQ74298)W

Derbyniwyd ateb ar 6 Hydref 2017

Carwyn Jones: Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi hysbysu'r Comisiwn Ewropeaidd o'i bwriad i ymadael â Chonfensiwn Llundain, cytundeb rhyngwladol a lofnodwyd yn 1964 yn ymwneud â hawliau mynediad llongau pysgota o rai gwladwriaethau arfordirol Ewropeaidd.

Mae rheoli pysgodfeydd yn fater sydd wedi'i ddatganoli. Fel y gwelir yn Diogelu Dyfodol Cymru, rydyn ni wedi dweud yn glir y bydd angen i Gymru gael ei pholisi pysgodfeydd ei hun pan fydd y Deyrnas Unedig yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n Strategaeth Genedlaethol 'Ffyniant i Bawb' yn ein hymrwymo i weithio gyda rhanddeiliaid i lunio a darparu polisi pysgodfeydd sy'n adlewyrchu anghenion sector pysgodfeydd modern, cynaliadwy a ffyniannus Cymru a'r effaith ar ein hamgylchedd forol i helpu i ddiogelu ein cymunedau arfordirol.

Mae'n trafodaethau gyda'r diwydiant a'r rhanddeiliaid ehangach yn symud ymlaen yn dda iawn drwy'r Grŵp Bord Gron ar y Trefniadau Pontio Ewropeaidd   a sefydlwyd yn fuan ar ôl Refferendwm yr UE. Mae'r trafodaethau ar draws sectorau yn ein helpu i lunio'r camau i'w cymryd i baratoi sectorau allweddol, gan gynnwys pysgodfeydd, ar gyfer trefniadau'r dyfodol.


 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu gwybodaeth ynghylch pa wasanaethau a chlystyrau gofal sydd wedi cyflwyno cynlluniau gwydnwch y gaeaf, ac o'r rhai nad ydynt wedi'u cyflwyno eto, pryd y disgwylir i'r rhain gael eu derbyn? (WAQ74300)

Derbyniwyd ateb ar 6 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon(Vaughan Gething): All health boards, local authorities and the ambulance service have submitted draft integrated winter resilience plans in preparedness of the forthcoming winter period. The Welsh Government are currently scrutinising the draft winter plans and providing feedback to all health and social care organisations to support the enhancement of those plans.
I will also be attending the Winter Planning Forum national event on 11 October where key NHS and local authority staff will discuss their integrated plans further, explore opportunities for learning and consider how this learning can enhance their plans. I intend making a further statement about preparations for the forthcoming winter later this month. 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu gwybodaeth am sut y rhannwyd cyllid o'r gronfa gofal canolradd rhwng byrddau iechyd, awdurdodau lleol a'r trydydd sector? (WAQ74301)
 
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa werthusiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o effaith mentrau'r gronfa gofal canolradd eleni, gan amlinellu'r hyn a ragwelwyd o ran nifer y derbyniadau amhriodol i ofal preswyl a gwelliant o ran oedi mewn rhyddhau pobl o ysbytai? (WAQ74302)
 
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa gynnydd y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o ran nodi'r cynlluniau arfer gorau sy'n cael eu darparu gan y gronfa gofal canolraddol a pha waith sy'n cael ei wneud i rannu'r wybodaeth hon? (WAQ74303)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol a Iechyd y Cyhoedd (Rebecca Evans):  I will write to you as soon as possible and a copy of my letter will be published on the internet.


 
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i ddatblygu gwasanaethau y tu allan i oriau arferol ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda? (WAQ74304)

Derbyniwyd ateb ar 3 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething): I acknowledge the challenges in staffing Out of Hours services in Hywel Dda UHB as elsewhere, and we have been taking action to address this.
Our Welsh 111 service pathfinder project brings together NHS direct and GP Out of hours call handling and triage into a single, simplified, service. Since May this year, the Carmarthenshire area of Hywel Dda has been included in the 111 pathfinder, sharing the Clinical Support Hub with Abertawe Bro Morgannwg.
The draft pathfinder evaluation indicates that the service has performed well and public satisfaction is high. We are now planning the further implementation of the service. This will consider a number of options in terms of the phased roll-out and be ready for consideration in late October. Completing the roll-out in Hywel Dda, so that all residents have equal access to the 111 service, is a key element of the plan.
Meanwhile, Hywel Dda continues to manage its Out of Hours services and, like other health boards, provides weekly weekend assurance returns to the Welsh Government. The most recent of these, for 29 and 30 September, suggested the service was well-supported and there was evidence of strong shift fill amongst GPs and nurses.
 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Ymhellach i WAQ74141, beth yw ymateb Llywodraeth Cymru i'r 12 argymhelliad yn adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar reoli ardaloedd gwarchodedig morol yng Nghymru? (WAQ74290)
 
Derbyniwyd ateb ar 4 Hydref 2017

 

Lesley Griffiths: I have submitted the Welsh Government's response to the Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee's report on the management of marine protected areas in Wales. It is available via the attached link.

http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld11208/gen-ld11208-e.pdf

 
Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Sut y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn sicrhau bod y polisi adnoddau naturiol wedi'i ymgorffori yn holl benderfyniadau Llywodraeth Cymru? (WAQ74291)

Derbyniwyd ateb ar 4 Hydref 2017

Lesley Griffiths:  The overarching framework for decision making is set out within the Well-being of Future Generations Act, with the Well-being Goals including the aims of a 'productive and low carbon society which recognises the limits of the global environment and therefore uses resources efficiently and proportionately' and 'a biodiverse natural environment with healthy functioning ecosystems that support social, economic and ecological resilience and the capacity to adapt to change'.  Within this overarching framework, the Environment Act sets out the specific requirements in relation to the management of our natural resources, which are in turn based on international obligations.   

The role of the Natural Resource Policy within this framework is to set out the key risks and opportunities and identify the priorities that we will take forward through our policies to address them and deliver on our legal obligations.  The legal framework is therefore in place to ensure that consideration is embedded across Government.  In addition, the Welsh Government's "Prosperity for All: the national strategy" re-enforces our commitment by underlining that 'Our aim is to realise the economic opportunities of Wales' natural resources, whilst building their resilience to support future generations.'


Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu gwybodaeth am ddulliau Llywodraeth Cymru o reoli ei safleoedd Natura 2000? (WAQ74292)

Derbyniwyd ateb ar 6 Hydref 2017

Lesley Griffiths: Wales has a robust existing legal and policy framework for ensuring the protection, management and, where necessary, the restoration of Natura 2000 sites so they achieve and maintain favourable condition.

The Environment (Wales) Act 2016 promotes sustainable, integrated natural resources management in line with the ecosystem approach. Our Natural Resources Policy sets out our commitment build resilience into ecosystems and reverse the decline of biodiversity by taking an approach focussed on the sustainable management of natural resources. Our Nature Recovery Action Plan sets out how Wales will deliver the commitments of the UN Convention on Biological Diversity, the EU Biodiversity Strategy and the Marine Strategy Framework Directive to halt the decline in our biodiversity by 2020 and then reverse that decline. It includes the objective to safeguard species and habitats of principal importance and improve their management.  
On land Natura 2000 sites have management plans, including conservation objectives which set out advice on potentially harmful activities that could damage sites and features. Our terrestrial Natura 2000 sites also have further statutory protection as Sites of Special Scientific Interest. Natural Resources Wales carries out a wide range of consenting,  advisory and land management functions, which comply with obligations under the Habitats Regulations, and hence where relevant directly protect Natura 2000 sites.

At sea, sites are principally managed through the regulatory consenting process, including  the marine licence and fisheries management regime, which are underpinned by the obligations of the Habitats Regulations. We are working with the MPA Management Steering Group to produce a  Management Priority Action Plan to apply common approaches to benefit multiple marine protected areas (MPAs). The Plan will set out both the strategic and specific delivery requirements, and will articulate the Group's collective vision for the management of the MPA network in Wales.

Wales also has an active public, private and voluntary sector which is currently investing in Natura 2000 management and  enhancement as part of a wide variety of protected site and biodiversity projects, initiatives and ongoing work.


 
Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu gwybodaeth am berfformiad Llywodraeth Cymru o ran rheoli ei safleoedd Natura 2000? (WAQ74293)

Derbyniwyd ateb ar 6 Hydref 2017

Lesley Griffiths: The State of Natural Resources Report (SoNaRR), published by Natural Resources Wales in 2016, set out the best available information on the extent, condition and trends of species and habitats in Wales. The report summarises monitoring data collected and reported in 2013 for the species and habitats of Natura 2000 sites in Wales

The overall condition of Special Areas of Conservation (SACs) and Special Protection Areas for Birds (SPAs) features on these sites in Wales was mostly unfavourable. 55% of species features and 75% of habitat features were considered to be in unfavourable condition. However  the picture for species features is more positive for birds, land mammals and marine mammals with 86%, 68% and 100% in favourable condition respectively.

Natural Resources Wales is currently working to provide the Welsh Government with a set of indicative site condition reports for our European marine protected areas within the Natura 2000 network. These reports will augment the information in SoNaRR and will give us an up-to-date picture of the health of our marine habitats and species. They will also inform the development of management measures to ensure our sites achieve and maintain favourable condition.

Through the legislative framework provided by the Marine and Coastal Access Act 2009, the Environment (Wales) Act 2016, as well as our Natural Resources Policy and Nature Recovery Action Plan, we will continue working with stakeholders to ensure we can meet our biodiversity commitments.
 
It is important to remember it may take years or even decades before habitats and species respond to and reach favourable condition. This is due to the pace of ecological change, even where appropriate management measures are in place or restoration has occurred.


 
Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu cyllid i alluogi Cyfoeth Naturiol Cymru a'i bartneriaid i fwrw ymlaen â'r fframwaith camau gweithredu a flaenoriaethwyd a rhoi safleoedd Natura 2000 mewn cyflwr ffafriol? (WAQ74294)

Derbyniwyd ateb ar 6 Hydref 2017

Lesley Griffiths: The Welsh Government already provides significant financial resource to Natural Resources Wales (NRW) and others to carry out their statutory duties to conserve and manage the Welsh environment. 

In addition to this programme resource, my Department is working with NRW and other stakeholders to take forward priorities identified within the Welsh Chapter of the Prioritised Action Framework for Natura 2000 sites. Examples of the actions being delivered in the marine environment include the Assessing Welsh Fishing Activities Project, which is being delivered by the Welsh Government with support from NRW, and work to prevent the spread of invasive non-native species which is the subject of a bid to the European Maritime and Fisheries Fund.

I have supported NRW's "New LIFE for Welsh Raised Bogs" project which has successfully attracted over £3m of funding from the European Union's LIFE programme. This project will improve the conservation status within the 7 raised bog Special Area of Conservation wholly in Wales by implementing favourable management.
I have also supported two further projects which have been submitted to the EU for funding from the LIFE programme. NRW's Sands of LIFE 2 project aims to seek favourable conservation status on four Welsh sand dune Natura 2000 sites in Wales.  Snowdonia National Park Authority's Celtic Rainforest LIFE project aims to improve the conservation status of four key woodland Special Areas or Conservation in the north and west of Wales. If both projects are successful they are together expected to attract around £7.5m additional funding from the EU.

Funding for the management of Natura 2000 sites is also available through Glastir, where land managers may be selected to receive support to carry out specific management commitments aimed at managing soils and improving water quality, as well as conserving and enhancing wildlife and biodiversity. Currently, Glastir covers 92,550 ha of land, designated as a Special Protection Area or Special Area of Conservation. Funding is also available for the creation of new native woodlands for biodiversity through Glastir Woodland Creation, which can contribute to the resilience of woodland Special Areas of Conservation. 
 
Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu gwybodaeth ynghylch pwy fydd yn plismona unrhyw reolau newydd ar bysgodfeydd ar ôl i'r DU dynnu'n ôl o'r cytundeb pysgota rhyngwladol? (WAQ74297)

Derbyniwyd ateb ar 6 Hydref 2017

Lesley Griffiths: The Welsh Government is responsible for the enforcement and management of fisheries in the Welsh inshore and offshore area. Irrespective of the outcome of Article 50 negotiations in relation to future UK marine and fisheries management arrangements, I fully expect our marine compliance and enforcement responsibilities to continue once the UK has left the EU.
 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Ymhellach i WAQ74078, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gynghori pryd y mae'n bwriadu gwneud datganiad ar gontractau prydlesol yng Nghymru? (WAQ74299)

Derbyniwyd ateb ar 5 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant): I will announce my proposals shortly

 

Partners & Help