Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 13 Medi 2017 i'w hateb ar 20 Medi 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 
Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet esbonio sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio drwy Croeso Cymru i hyrwyddo neu annog pobl i archebu llety yn uniongyrchol gyda gwestai, yn hytrach na thrwy fusnesau trydydd parti ar-lein? (WAQ74155)

Derbyniwyd ateb a 19 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): Through visitwales.com we provide information on a range of products and accommodation providers in Wales with links to their own business websites for enquiries and bookings.


Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): O gyfanswm y cynyrchiadau sydd wedi derbyn arian Sgrîn Cymru, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau faint sydd wedi cyflogi gweithiwr Pinewood fel cynhyrchydd gweithredol, cynhyrchydd neu debyg? (WAQ74157)

Derbyniwyd ateb ar 22 Medi 2017

Ken Skates: Pinewood Pictures took the role of executive producer on three of the productions funded through the 2015 Wales Screen Fund Notification. We seek to achieve the maximum welsh spend and best value for money on all projects supported via the Wales Screen Fund notification and encourage productions to work closely with Wales Screen for help with accessing crew, locations and supply chain companies.
We seek to achieve the maximum welsh spend and best value for money on all projects supported via the Wales Screen Fund notification and encourage productions to work closely with Wales Screen for help with accessing crew, locations and supply chain companies.
 
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pa ffi, cydnabyddiaeth neu fudd arall y mae Pinewood yn ei gael gan Lywodraeth Cymru am weinyddu Cronfa Sgrîn Cymru ac a yw hyn wedi'i gynnwys yng nghyllideb Cronfa Sgrîn Cymru neu ar wahân iddi? (WAQ74158)

Derbyniwyd ateb ar 22 Medi 2017

Ken Skates: Pinewood does not administer the Wales Screen Fund Notification. Pinewood’s role is to bring forward for consideration by the Welsh Government, commercial investments via the Media Investment Budget. In developing the projects to be ready for submission, Pinewood advises the production companies on structuring the deals, for which they receive a fee from their budget and not from any Welsh Government funds.

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): O'r cyfanswm o gynyrchiadau sydd wedi cael cyllid Sgrîn Cymru hyd yma, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau faint o'r rhain sydd wedi gwneud eu gwaith ôl-gynhyrchu yng Nghymru a faint sydd wedi gwneud y fath waith yn Lloegr? (WAQ74159)

Derbyniwyd ateb ar 22 Medi 2017

Ken Skates: I will write to you as soon as possible and a copy of my letter will be published on the Internet.

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatgelu'r union swm o gymorth gwladwriaethol, ariannol ac arall, sy'n gysylltiedig â chynhyrchiad TNT o'r gyfres deledu 'Will'? (WAQ74160)

Derbyniwyd ateb ar 15 Medi 2017

Ken Skates: 'Will', a high end drama series based on the early life of William Shakespeare was filmed in Dragon Studios in 2017. The series was broadcast on the TNT channel in the US. It is anticipated that the production will generate £18.9m spend in the local economy in return for a £1.5m investment from the Welsh Government.

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A oes gan Ysgrifennydd y Cabinet unrhyw gynlluniau i ehangu, adnewyddu neu adleoli swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn yr Unol Daleithiau ac, os felly, a ellid darparu'r costau rhagamcanol (e.e. cynllunio, dylunio, adeiladu ac ati) o'r gwaith hwn? (WAQ74161)

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynrychiolaeth Llywodraeth Cymru dramor, gan amlinellu yn benodol y costau dros y tair blynedd diwethaf, gan hefyd gadarnhau nifer y staff, eu rolau a lleoliadau'r swyddfeydd? (WAQ74162)

Derbyniwyd ateb ar 15 Medi 2017

Ken Skates: The overseas offices are responsible for contributing to the Welsh Government's activity in the fields of trade and investment, government relations, tourism, culture and education.  They are multifunctional in their role representing Welsh Government interests on the ground, building and maintaining relations, facilitating business meetings and strategic engagement with UK Posts and Welsh societies.  The overseas offices provide support to Ministerial visits overseas, delivering a programme of activity to promote Wales as a place to invest, do business, work, study and visit.

Our presence overseas is continually kept under review.

There are currently 15 representations across 7 countries: Belgium; China; India; Ireland; Japan; the United Arab Emirates; and the United States of America. 
The total running costs of the Welsh Government's overseas offices for the last 3 years is shown in the table below. 

Overseas Offices – Running Costs (£)
 
2014/152015/162016/17
525,379.23517,790.24550,463.90


The running costs of the overseas offices are published in the State of the Estate Report and can be found here http://gov.wales/about/civilservice/how-we-work/facts-figures/our-buildings/state-of-the-estate-report-2015-2016/?lang=en
There are 32.5 full time equivalent (FTE) Welsh Government overseas posts included in those representations. 

 

Location
 
Number of Staff (FTE)
  
Europe9
Brussels 
China5
Beijing 
Chongqing 
Shanghai 
Ireland1
Dublin 
India4
Bangalore 
Mumbai 
New Delhi 
Japan 3.5
Tokyo 
United Arab Emirates2
Dubai 
USA8
Atlanta 
Chicago 
New York 
San Francisco 
Washington 
TOTAL32.5


 
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet nodi pa fusnesau y mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau yn eu herbyn, fel y nodir yn WAQ74111, pa gamau a gymerwyd ym mhob achos, yn ogystal â pha fusnesau nad yw Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau yn eu herbyn a'r rhesymau pam? (WAQ74164)

Derbyniwyd ateb ar 20 Medi 2017

Ken Skates: I will write to you as soon as possible and a copy of my letter will be published on the Internet.

 

Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Pa raglenni sydd ar waith ar hyn o bryd i fynd i'r afael ag anllythrennedd ymhlith oedolion yn Nwyrain De Cymru? (WAQ74169)

Derbyniwyd ateb ar 19 Medi 2017

Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth (Julie James): Essential skills provision is an integral part of national and regional employability and skills programmes.

The Welsh Government's Employability Skills Programme (ESP), launched in September 2016, supports unemployed adults to get a job and to stay in work by improving their employability skills. This includes literacy support if required. The programme is aimed at unemployed adults who have a reasonable chance of being ready for employment within six months.

The Welsh Government-funded Adult Community Learning Grant and part-time Further Education provision provides flexible learning opportunities for adults. Priority is given to the provision of Essential Skills (including adult literacy and numeracy), English for Speakers of Other Languages (ESOL) and Digital Literacy. These courses are free to learners up to the level of functionality which is the ability to read, write and speak in English or Welsh, and to use mathematics, at a level necessary to function and progress both in work and society. 

The Communities for Work (CfW) programme makes a significant contribution to tackling illiteracy among adults. CfW Employment Mentors and Advisers work intensively with participants to identify and overcome barriers preventing them taking up training or employment including low literacy and numeracy. This could include basic skills training, ESOL lessons. CfW is available to individuals aged 16 plus living in Communities First clusters throughout South Wales East excluding Monmouthshire.

A number of programmes funded by the European Social Fund (ESF) support individuals with their literacy skills. These support the European Union's goal of increasing employment by giving unemployed and disadvantaged people the training and support they need to enter jobs. One of the main aims of ESF is to invest in skills as a driver of productivity and growth, to aid progression within employment and to improve the skills mix and diversity of our workforce.

Further, the new Welsh Government Working Wales employability offer will begin delivery in April 2019 and will include enhanced essential skills training for both employed and unemployed people combined with flexible recruitment and in-work support.
 
Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet nodi canran yr oedolion a ystyrir eu bod yn anllythrennol yn Ne Ddwyrain Cymru ym mhob un o'r pum mlynedd ddiwethaf y mae ffigurau ar gael ar eu cyfer? (WAQ74170)

Derbyniwyd ateb ar 19 Medi 2017

Julie James: The National Survey of Adult Skills in Wales, undertaken in 2010, assessed the literacy and numeracy skills of adults. The breakdown for adults surveyed in South East Wales across the national literacy standards is shown below.

Percentage of adults assessed at each literacy level, South East Wales, 2010

  
Entry Level12
  Entry Level 1 or below3
  Entry Level 22
  Entry Level 37
Level 129
Level 2 or above60

 

Notes:
Source: National Survey of Adult Skills in Wales, 2010, Welsh Government
Sample = 1,001
South East Wales: Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Newport, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Vale of Glamorgan

Further information: http://gov.wales/statistics-and-research/national-survey-adult-skills-wales

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau cyfanswm y gwariant ar gyfer pob un o'r tair blynedd ariannol ddiwethaf am driniaeth a ddarparwyd i gleifion yn Lloegr lle nad yw ar gael yng Nghymru, ar gyfer pob bwrdd iechyd lleol? (WAQ74151)

Derbyniwyd ateb ar 19 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething): The Welsh Government does not hold detailed information on expenditure for the treatment of Welsh patients in England, but this is included in information that is publicly available and provided in the individual local health board accounts that are laid before the Assembly on an annual basis. Note 3.2 of these accounts include local health board’s expenditure for the treatment of their patients with non-Welsh NHS bodies. This can include expenditure with NHS organisations in Scotland and Northern Ireland, but it is predominately relating to expenditure with English NHS organisations. 
 
Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau cyfanswm y gost flynyddol ar draws Cymru o offer symudedd nad yw'n cael ei gasglu neu ei ddychwelyd ar ôl ei ddefnyddio ac, os nad yw'r data hwn ar gael, a wnaiff egluro pam a chynghori sut y gellir dadansoddi a choladu hyn yn briodol yn y dyfodol i alluogi gwaith craffu priodol ar wariant cyhoeddus? (WAQ74152)

Derbyniwyd ateb ar 19 Medi 2017

Vaughan Gething: Details of the cost of mobility equipment which is not collected or returned after use is not held centrally.
NHS mobility equipment is provided by a Community/Joint Equipment Service or by the Welsh Artificial Limb and Appliance Service. Health Boards are responsible for local services within their areas and each health board has an integrated community equipment service in joint partnership with other stakeholders. The Welsh Artificial Limb and Appliance Service is provided by a unique collaboration between three Health Boards and is commissioned via Welsh Health Specialised Service Committee.
Both services have systems in place and would hold data of all the mobility equipment issued and returned in Wales.
 
Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu sut y mae'n gweithio i sicrhau bod data yn cael ei gasglu mewn modd llawn a chyson gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd o ran offer symudedd a ddarperir i gleifion, gan gynnwys ei gasgliad a'i ailddefnyddio, fel y gellir dadansoddi'r costau cysylltiedig yn briodol? (WAQ74153)

Derbyniwyd ateb ar 19 Medi 2017

Vaughan Gething: NHS mobility equipment is provided by a Community/Joint Equipment Service or by the Welsh Artificial Limb and Appliance Service. Health Boards are responsible for local services within their areas and each health board has an integrated community equipment service in joint partnership with other stakeholders. The Welsh Artificial Limb and Appliance Service is provided by a unique collaboration between three Health Boards and is commissioned via Welsh Health Specialised Service Committee.
Both services have systems in place and would hold the data of the mobility equipment issued, collected and re-used in Wales.
 
Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau cyfanswm y cwynion a dderbyniwyd ym mhob un o'r pedair blynedd ariannol ddiwethaf ar gyfer pob bwrdd iechyd lleol? (WAQ74154)

Derbyniwyd ateb ar 19 Medi 2017

Vaughan Gething:  The following information on the number of concerns per health board has been compiled from health boards' Putting Things Right annual data returns:-

Health Board2013/2014
Total number of concerns
2014/2015
Total number of concerns
2015/2016
Total number of concerns
2016/2017
Total number of concerns
   Abertawe Bro Morgannwg UHB 
1502
124012911249
   Aneurin Bevan UHB112311151008992
   Betsi Cadwaladr UHB1740182419051191
   Cardiff and Vale UHB*1901*2495*23001142
   Cwm Taf UHB589614446325
   Hwyel Dda UHB841760774638
   Powys tHB121135154324
TOTAL7,8178,1837,8785,861
     

 

*Includes both formal and informal concerns (not recorded separately by Cardiff and Vale until 2016/17.  
 
David Melding (Canol De Cymru): A oes gan Lywodraeth Cymru gynlluniau i gyflwyno targedau amser aros ar gyfer pobl ag anhwylderau bwyta? (WAQ74163)

Derbyniwyd ateb ar 13 Medi 2017

Vaughan Gething: Eating disorders services are important and vital services into which we have recently announced new annual recurrent funding of £500,000.  However, these are complex often long-term conditions and depending on the presentation the patient may require physical treatment before they are in a position to undertake any psychological intervention to treat the underlying cause of the problem.  Therefore it is not appropriate to set waiting time targets as we would expect any physical needs to be treated in line with current referral to treatment targets.  Any psychological interventions would be treated in line with our current specialist CAMHS waiting time target of 28 days for children or our proposed new 26 week target for psychological therapies for adults.  Any urgent cases we would expect to be treated as such and to receive immediate care appropriate to the individual's needs.
 
Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu manylion y trefniant comisiynu rhwng GIG Cymru ac Ysbyty St. Michaels ym Mryste, ar gyfer gofal newyddenedigol, ac amlinellu'r costau a godwyd ar gyfer y gofal hwn dros y pedair blynedd diwethaf? (WAQ74165)

Derbyniwyd ateb ar 19 Medi 2017

Vaughan Gething: The Welsh Health Specialised Services Committee is responsible for commissioning neonatal intensive care and high dependency units across Wales. The Health Boards are responsible for commissioning special care units.  

St Michaels Hospital provides neonatal care as part of University Hospital Bristol, which is commissioned to provide tertiary cardiac care for babies and children from Wales. The service also provides capacity if there are constraints in South East Wales, particularly if the University Hospital of Wales is full.

Data for 4 years is not available however the following table from the Welsh Health Specialised Services Committee demonstrates the costs by year since 2015/16.

The 2015 figures include babies transferred outside of Wales for care due to the temporary closure of the neonatal intensive care unit at the University Hospital of Wales due to infection.

Level of care2015/162016/172017/18 (to date)
Neonatal Critical Care, High Dependency128026303704343
Neonatal Critical Care, Intensive Care27693816084385471
Neonatal Critical Care, Special Care, with External Carer433711160 
Neonatal Critical Care, Special Care, without External Carer50677277521282
Grand Total£459,978£230,125£91,096


 
Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn cydnabod bod diffyg capasiti yn Ysbyty Singleton o ran cotiau dibyniaeth uchel newyddenedigol, ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru o ran cotiau gofal dwys newyddenedigol, a pha gamau y mae'n bwriadu eu cymryd i fynd i'r afael â'r sefyllfa hon? (WAQ74166)

Derbyniwyd ateb ar 19 Medi 2017

Vaughan Gething: All Health Boards in South Wales are committed to providing British Association of Perinatal Medicine compliant, excellent standards of care. They continue to work across Health Board boundaries to plan how resources might be redistributed to safely and most cost-effectively support the changes in flows of babies across the neonatal network.
The recommended capacity requirements for Neonatal High Dependency, Intensive Care and Special Care cots across South Wales were agreed as an outcome of the South Wales Plan. The Paediatric, Obstetric and Neonatal Board reports on the progress of this plan to the South Central and East Planning and Delivery Forum.
In support of the above, Abertawe Bro Morgannwg University (ABMU)Health Board has submitted a business case for approval to the Welsh Government to develop a Transitional Care Unit at Singleton Hospital, Swansea, which will provide improved Special Care environment and release space to increase the number of high dependency cots to recommended levels. ABMU has also submitted a case to the Welsh Health Specialised Services Committee to commission an increased number of high dependency cots at Singleton Hospital.
In relation to the situation at the University Hospital of Wales, Cardiff although there were some historic issues in terms of resource, Cardiff and Vale University Health Board is now at its full commissioned capacity of neonatal intensive care cots and has recruited an additional number of neonatal nurses to increase capacity at the higher levels of care, following on from a business case which was agreed by the Welsh Government.
 
Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): Ymhellach i WAQ73357, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi dadansoddiad manylach o nifer y babanod a gafodd ofal newyddenedigol y tu allan i Gymru rhwng 2013 a 2016 (yn ôl ardal bwrdd iechyd cartref) ac amlinellwch fanylion pellach ynglŷn â'r rhesymau dros darparu'r gofal hwnnw mewn mannau eraill? (WAQ74167)

Derbyniwyd ateb ar 19 Medi 2017

Vaughan Gething: Information on this subject is available from the All Wales Neonatal Network. Although it is not possible to give detailed information for the period 2013-15, the numbers of babies that received care in England during that period were as follows:
2013 – 96 babies
2014 – 69 babies
2015 – 87 babies
These numbers are from across all Wales and will include commissioned activity with England for babies with cardiac problems in South Wales and small babies and babies with cardiac conditions or those requiring surgery in North Wales.
More detailed information is available for 2016 and this is set out below.
In-utero transfers
97 babies were booked to be delivered in Wales but had part or all of their care in England, including 715 intensive care days, 464 high dependency care days and overall 1500 care days. 
 
Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet nodi a oes unrhyw gynlluniau i gomisiynu gwasanaeth trosglwyddo newyddenedigol 24 awr yng Nghymru, yn hytrach na'r ddarpariaeth 12 awr bresennol? (WAQ74168)
 
Ateb i ddilyn.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau faint o arian poblogaeth uwch a ddarparwyd y llynedd ledled Cymru, gan gynnwys pa grwpiau neu sefydliadau y rhoddwyd y cyllid hwn iddynt, ac a fynegwyd unrhyw ofynion neu ddisgwyliadau mewn perthynas â'r ddarpariaeth o'r cyllid hwn? (WAQ74156)

Ateb i ddilyn.
 
 

Partners & Help