Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 16 Awst 2017 i'w hateb ar 23 Awst 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ar unrhyw gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella cysylltiadau ffordd Rover Way, ac yn benodol, a wnaiff ddarparu manylion am unrhyw gynlluniau i gysylltu ffordd liniaru Bae y Dwyrain â'r A48 a'r M4? (WAQ74120)

Derbyniwyd ateb ar 7 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): Phase one of the Eastern Bay Link was completed on 15 June. I have recently approved funding for the appointment of technical advisors to undertake a study as part of the next phase, which will identify transport solutions between Ocean Way roundabout and the A48 Eastern Avenue. Engagement with The City of Cardiff Council and other key stakeholders will begin this month to consider the scope of the project.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ar nifer y swyddi y mae Ardal Fenter Caerdydd wedi'u creu yn y sector gwasanaethau ariannol ers ei sefydlu, gan restru nifer y swyddi a'r rolau penodol a grëwyd bob blwyddyn? (WAQ74121)

Derbyniwyd ateb ar 7 Medi 2017

Ken Skates: I will write to you as soon as possible and a copy of my letter will be published on the Internet.
 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Yn dilyn yr ateb a ddarparwyd i WAQ74083, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau faint o ymgeiswyr wnaeth ymgeisio ar gyfer pob swydd a faint o'r ymgeiswyr hynny a gafodd eu cyfweld? (WAQ74122)

Derbyniwyd ateb ar 7 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon(Vaughan Gething): Ten applications were received for the Chair of Aneurin Bevan University Health Board and five candidates were selected for interview.
Nine applications were received for the Chair of Cwm Taff University Health Board and four candidates were selected for interview.
Eleven applications were received for the Chair of Public Health Wales and four candidates were selected for interview.

 

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad i ddarparu gwasanaethau trawma yn Ne Cymru? (WAQ74129)

Derbyniwyd ateb ar 7 Medi 2017

Vaughan Gething: The NHS Wales Health Collaborative has been developing proposals for the establishment of a major trauma network to cover the region of south Wales, west Wales and south Powys.
Individual health boards will be considering recommendations in relation to the proposed network at their Board meetings during September. This will include formally receiving the independent panel’s report on the operation of a major trauma network and major trauma centre.
Health boards will be asked to consider the acceptance in principle of the recommendations from the independent panel, and to discuss further with community health councils the arrangements for a period of consultation based around those recommendations.
As part of well established processes, health boards routinely publish Board papers on their websites, and the public will therefore be able to access all of the relevant documentation in an open and transparent manner.


Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi dadansoddiad o'r cyllid o £6.8m a ddyrannwyd o dan y Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl, a'r amserlenni sy'n gysylltiedig â phob ffrwd waith? (WAQ74130)

Derbyniwyd ateb ar 11 Medi 2017

Vaughan Gething: The Genomics for Precision Medicine Strategy published in July 2017, sets out the breakdown of the £6.8m funding allocated for the Strategy. A copy of the Strategy can be found below:
http://gov.wales/docs/dhss/publications/170802genomics-straten.pdf
The genomics taskforce will establish an evaluation work-stream to identify and monitor key process, output and outcome indicators. The Taskforce will also publish annual reports against key actions highlighted in this Strategy.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa ystyriaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi i ddarparu cymorth ariannol i wasanaethau fel Tir Dewi a'r Rhwydwaith Argyfwng Ffermio i sicrhau mynediad cyfartal i wasanaethau ledled Cymru? (WAQ74124)

Derbyniwyd ateb ar 7 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Lesley Griffiths): I recognise the valuable support and services these organisations provide to the farming industry in Wales. The Welsh Government does not currently have any direct funding relationships with the farming charities such as Tir Dewi and the Farm Crisis Network (now known as the Farming Community Network).
 
Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa ystyriaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi i gefnogi anghenion hyfforddi a datblygu y rhai sy'n gwirfoddoli i sefydliadau fel Tir Dewi a'r Rhwydwaith Argyfwng Ffermio? (WAQ74125)

Derbyniwyd ateb ar 7 Medi 2017

Lesley Griffiths: During the adverse weather experienced in parts of Wales in 2013 the Welsh Government made £500,000 available to three farming charities to aid their work in supporting farmers most badly effected. The Welsh Government does not currently provide any direct funding for training and development to Tir Dewi and the Farm Crisis Network (now known as the Farming Community Network).
 
Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Beth yw polisi Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â'r cynigion i ailgyflwyno'r lyncs i gefn gwlad Cymru? (WAQ74128)

Derbyniwyd ateb ar 7 Medi 2017

Lesley Griffiths: The Welsh Government has not received any proposals to reintroduce the Lynx into Wales.
 
The reintroduction of any species into the wild should be considered on a case-by-case basis. The Welsh Government supports the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu rhestr o'r cyfarfodydd y mae wedi'u cael â Gweinidogion neu'r Ysgrifennydd Gwladol a'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn ystod y chwe mis diwethaf, gan nodi'r dyddiadau, amseroedd, lleoliadau a'r rhesymau dros unrhyw gyfarfodydd o'r fath.  (WAQ74123)

Derbyniwyd ateb ar 7 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant):  As indicated in my previous response to WAQ74060, there were difficulties in arranging meetings earlier this year. I shall now be meeting the Rt. Hon. Tobias Ellwood MP, Parliamentary Under Secretary of State at the Ministry of Defence, on 18th September.


 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu pa ymrwymiadau ariannol y mae Llywodraeth Cymru yn atebol iddynt yng Nghanol De Cymru mewn perthynas â chynlluniau Menter Cyllid Preifat a wnaed rhwng 1999/2010 a rhestru'r cynlluniau dan sylw? (WAQ74119)

Derbyniwyd ateb ar 7 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Mark Drakeford): The Welsh Government itself does not have any PFI assets in the South Wales Central area.
However since 2000, the Welsh Government has been committed to pay £5 million annually, index linked to the primary contractor associated with the Bute Avenue PFI project. The is the only PFI scheme in the South Wales Central area where the Welsh Government is directly committed to making payments, in this case until November 2025.
Full details on Welsh Government PFI Schemes are available within the Welsh Government Consolidated Accounts for 2016-17 which were laid at the Assembly on 31 August 2017.

 

Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Pa astudiaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i gwneud o effeithiolrwydd mesurau rhyddhad ardrethi busnes wrth gefnogi tafarndai yn Lloegr er mwyn llywio polisi Llywodraeth Cymru? (WAQ74126)

Derbyniwyd ateb ar 1 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Mark Drakeford): The UK Government has not published information on the effectiveness of its relief schemes. Many authorities in England have only recently implemented the relief announced in the UK Government’s March Budget, meaning their impact is not yet discernible.
In contrast, the Welsh Government acted quickly to support ratepayers, including public houses. We extended our Small Business Rates Relief and are consulting on proposals for a new permanent scheme, as well as implementing a transitional relief scheme and high street relief scheme in time for the beginning of the financial year.
 
Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Pa gynlluniau sydd gan Ysgrifennydd y Cabinet i gyflwyno mesurau rhyddhad ardrethi ar gyfer tafarndai yng Nghymru? (WAQ74127)

Derbyniwyd ateb ar 1 Medi 2017

Mark Drakeford: The Welsh Government already has a number of rates relief schemes in place which assist eligible ratepayers, including public houses. These are our Small Business Rates Relief, Transitional Rates Relief and High Street Rates Relief. In addition, local authorities have discretionary powers which they can use to provide further support.
I am also consulting on proposals to introduce a permanent Small Business Rates Relief scheme from 2018 onwards which provides better targeted relief for eligible businesses.

Partners & Help