Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 16 Awst 2017 i'w hateb ar 23 Awst 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau a yw wedi cyfarfod â Phrif Weinidog newydd Iwerddon i drafod Brexit ac, os felly, a wnaiff ddarparu dyddiadau ac amseroedd unrhyw gyfarfodydd o'r fath? (WAQ74084)

Derbyniwyd ateb ar 22 Awst 2017

Prif Weinidog Cymru (Carwyn Jones): I spoke with the new Taoiseach, Leo Varadkar, on 10 July and raised my concerns regarding Brexit and the Irish border. My office is also seeking a meeting. I had previously met the former Taoiseach, Enda Kenny, in March. Border issues have also been raised at the British Irish Council since the referendum. I expect that we will return to that subject again at future bilateral meetings and meetings of the British-Irish Council.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am unrhyw gynlluniau gan Lywodraeth Cymru i wella mynediad o Sycamore Cross i gyffordd 34 o Fro Morgannwg ac amlinellu pa arian sydd wedi'i ddyrannu/ei ddarparu os y bwriedir cynnal cynllun gwella mynediad o'r fath?  (WAQ74085)

Derbyniwyd ateb ar 22 Awst 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): Our National Transport Finance Plan (NTFP) sets out the investment for transport infrastructure and services from 2015 to 2020. Further information can be found on our website at: http://gov.wales/topics/transport/planning-strategies/ntp/?lang=en

We have offered £60,000 of Local Transport Fund support to the Vale of Glamorgan Council in the current financial year, to facilitate a WelTAG Stage One appraisal for the provision of highway improvements from the A48 Sycamore Cross junction to junction 34 of the M4. 

This stage of the study will consider current problems, identify possible solutions and assess which of these should be taken forward for further investigation. It is therefore too early to assume what will be the preferred solution.

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau faint o weithiau yn ystod yr 8 mis diwethaf y mae wedi cyfarfod â'i weinidog cyfatebol yn Ngweriniaeth Iwerddon a darparu rhestr o ddyddiadau/cyfarfodydd pellach/galwadau cynhadledd y mae uwch swyddogion o'i adran wedi'u cael gyda swyddogion o lywodraeth Iwerddon?  (WAQ74086)

Derbyniwyd ateb ar 25 Awst 2017

Ken Skates:  My Department has had meetings or discussions with Irish Government officials in relation to ports, transport, innovation and creative industries. I will be discussing with the Irish Minister for Transport, Tourism and Sport in September the mutual challenges and opportunities for our two countries, of the UK leaving the EU, reflecting the long history of transport links between Irish and Welsh ports and the wider trading relationship.

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cynnal ynghylch cyhoeddiad Barclays y bydd y gangen yn Llanidoles yn cau, gan adael y dref heb unrhyw fanc o gwbl? (WAQ74091)

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cynnal ynghylch cyhoeddiad Barclays y bydd y gangen yn Llandysul yn cau, gan adael y dref heb unrhyw fanc o gwbl? (WAQ74092)

Derbyniwyd ateb ar 17 Awst 2017

Ken Skates: I raised the issue of bank branch closures when I met with Barclays last September.   At that meeting, I stressed the importance of ensuring proper consultation on the bank's closure programme with the communities affected.  I welcomed the review by Professor Griggs, which made recommendations to improve the way in which banks engage with communities and I will continue to raise the issue of bank closures and the Griggs review with the banks when I meet with them.
 

Neil McEvoy (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael ynghylch diogelwch ar y ffyrdd ar y ffordd fawr (B4595) sy'n mynd drwy Tonteg, Pentre'r Eglwys a Llanilltud Faerdref, Rhondda Cynon Taf? (WAQ74095)

Neil McEvoy (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael ynghylch diogelwch ar y ffyrdd ar Ffordd yr Eglwys, Tonteg, Rhondda Cynon Taf? (WAQ74094)
 
Derbyniwyd ateb ar 22 Awst 2017

Ken Skates: I have not had any specific discussions relating to Church Road in Tonteg or the main road B4595. Local Authorities are directly responsible for maintaining the safety of local roads in their area, which would include the roads referred to. I take matters of road safety very seriously and we work with local authorities, the police, fire and rescue services and the third sector to improve road safety in Wales.

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau faint o geisiadau sydd wedi cael eu gwneud i Gronfa Sgrin Cymru hyd yn hyn ac, o'r ceisiadau hynny, faint o gynyrchiadau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru, faint sydd wedi'u lleoli yn Lloegr, faint sydd wedi'u lleoli mewn rhannau eraill o'r UE, faint sy'n dod o du allan i'r UE, faint oedd yn gynhyrchiadau iaith Saesneg, faint oedd yn gynhyrchiadau iaith Gymraeg, a faint oedd yn gynyrchiadau LGBT+? (WAQ74098)

Derbyniwyd ateb ar 22 Awst 2017

Ken Skates:  Twenty applications have been made to the Wales Screen Fund to date. All productions were based in Wales. Six applications were submitted by Welsh based production companies, thirteen were submitted by English based production companies, none were submitted by production companies from other parts of the EU, and three were submitted from production companies from outside the EU. Eighteen applications were English language and two were Welsh language. None were LGBT+ production.  

 
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet nodi sut y mae Llywodraeth Cymru, ac unrhyw grwpiau neu sefydliadau eraill, wedi cyfathrebu Cronfa Sgrin Cymru i'r diwydiant hyd yn hyn, a oes cyllideb ar gyfer cyfathrebu ac ymgysylltu â'r diwydiant am y gronfa ac, os felly, faint sydd wedi ei wario o gyfanswm y gyllideb hyd yma?  (WAQ74099)

Derbyniwyd ateb ar 22 Awst 2017

Ken Skates:  There is no designated budget for communicating and engaging with the industry about the fund. Officials have promoted the Wales Screen Fund to the industry directly as part of the wider package of activity at international industry events (such as British Film Commission Film and TV Week, Mipcom and Miptv) and indigenous events (such as creative industries networking events across Wales, the Producers Forum and Cardiff Animation Nights).   

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Ar gyfer pob bwrdd iechyd yng Nghymru, faint o gwynion a dderbyniwyd yn 2016-17 ac, o'r rhain, faint ohonynt nad ymdriniwyd â hwy o fewn y terfyn amser safonol o 30 diwrnod gwaith ar gyfer ymateb? (WAQ74079)

Derbyniwyd ateb ar 24 Awst 2017

Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething):  From the Health board's 2016-2017 Putting Things Right data returns the number of formal concerns received and how many were not dealt with within 30 working days are set out by health board below. In more complex cases it will not always be possible to resolve the complaint within this timeframe, however organisations should aim to do so as soon as possible and within 6 months, and ensuring that complainants are kept informed of any reasons for delay.

Health BoardNumber of Formal ConcernsNumber not dealt with within 30 working days
Abertawe Bro Morgannwg UHB1249478
Aneurin Bevan UHB992482
Betsi Cadwaladr UHB1191286
Cardiff and Vale UHB1142394
Cwm Taf UHB325242
Hywel Dda UHB638427
Powys THB32484

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Sut y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i wella pa mor gyflym y caiff achosion o gwynion eu cau? (WAQ74080)

Derbyniwyd ateb ar 24 Awst 2017

Vaughan Gething: Support to the health board to improve the rate of closure of complaints is being provided through the NHS Wales Delivery Unit.  In May, responsibility for Putting Things Right moved to the health board’s Executive Director of Nursing & Midwifery who is leading a review of the process.  Data on concerns and complaints is discussed regularly on a monthly basis at the health board’s Quality and Safety Committees.  The health board will be strengthening the team and undertaking further learning and training in responding to concerns and complaints.

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o ganfyddiadau'r adolygiad ar y cyd o drefniadau llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gan Arolygiaeth Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru fod y diffyg 'cynlluniau clir ar gael ar gyfer dyfodol gwasanaethau ysbyty acíwt' yn parhau? (WAQ74081)

Derbyniwyd ateb ar 22 Awst 2017

Vaughan Gething: The findings of the joint review on governance arrangements at Betsi Cadwaladr UHB recognised it is moving in the right direction, that leadership has been strengthened and special measures is helping to focus action in key areas. While I welcome the positive progress in some areas, I also recognise there are still significant challenges and further work to be done to deliver on the improvements required including a clear plan for clinical services.

As noted in my reply to WAQ74082, key milestones set for Betsi Cadwaladr UHB as part of the Special Measures arrangements, include the development of a clinical services strategy, and subsequently an integrated three year plan. I expect the health board to meet the expectations and milestones set and its progress will be monitored through the formal accountability arrangements in place.

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Sut y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn gweithio i fynd i'r afael â methiant Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddatblygu cynllun tymor canolig integredig tair blynedd o fewn yr amserlen ofynnol? (WAQ74082)

Derbyniwyd ateb ar 22 Awst 2017

Vaughan Gething: Key milestones have been set for Betsi Cadwaladr University Health Board as part of the Special Measures arrangements, which include the development of a clinical services strategy, and subsequently an integrated three year plan. By November 2017, the board is expected to have engaged stakeholders and approved the strategy for health services in north Wales, and to confirm work is on track to submit an integrated medium term plan (IMTP) by March 2018.
In line with all other NHS organisations, the IMTP will go through a rigorous assessment process before advice is provided to me. I cannot pre-empt the outcome of that process. In the meantime, my officials continue to support the organisation to develop its plans and it is critical that the clinical services strategy is finalised as the context for their IMTP.
To steer the process, the NHS Planning Framework will be issued in the Autumn. This will provide clear guidance to the NHS in Wales and will set out the expectations of them in developing their IMTPs.

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu rhestr o benodiadau newydd y GIG yng Nghymru i swyddi cadeiryddion byrddau prifysgol iechyd neu gyrff iechyd perthnasol eraill, fel Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn ystod y chwe mis diwethaf a nodi pryd y bydd y rhai a benodir yn dechrau eu swyddi? (WAQ74083)

Derbyniwyd ateb ar 22 Awst 2017

Vaughan Gething:  As I  announced on 16 June please find below details on the three new chairs appointed in Aneurin Bevan University Health Board, Public Health Wales NHS Trust and Cwm Taff University Health Board:

Ann Lloyd CBE has been appointed Chair of Aneurin Bevan University Health Board.  She replaces David Jenkins and commenced her four year term of office during June 2017.

Jan Williams OBE has been appointed Chair of Public Health Wales NHS Trust.  She replaces Professor Sir Mansel Aylward and will commence her four year term of office on 5 September 2017.

Professor Marcus Longley has been appointed Chair of Cwm Taf University Health Board.  He replaces Dr Chris Jones and will commence his four year term of office on 1 October 2017.

These appointments have been made in accordance with the Governance Code on Public Appointments.  All appointments are made on merit and political activity plays no part in the selection process.  However, in accordance with the original Nolan recommendations, there is a requirement for the political activity of appointees (if any declared) to be published.  No political activity has been declared.

Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am argaeledd Sirolimus ar y GIG yng Nghymru? (WAQ74087)

Derbyniwyd ateb ar 22 Awst 2017

Vaughan Gething: Sirolimus is licensed to prevent the rejection of transplanted kidneys.  In 2004, the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recommended sirolimus to treat adults only if they were unable to tolerate certain other medicines.  In 2006, NICE made the same recommendation for treating children and adolescents.

As with all medicines recommended by NICE, it is routinely available in the NHS in Wales where clinically appropriate. 

Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Pa fesurau sydd ar gael i rieni neu warcheidwaid i'w cymryd os bydd bwrdd iechyd yng Nghymru yn gwrthod cyfarfod â nhw i drafod triniaeth eu plentyn? (WAQ74088)

Derbyniwyd ateb ar 24 Awst 2017

Vaughan Gething: Children have individual rights as recognised in accordance with the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). A 16 year old gives their own consent to healthcare and is assumed to be competent until there are grounds to consider otherwise.

A child under the age of 16 assessed to be Gillick competent, has the same rights to confidentiality as any other patient, and the clinician’s duty of confidentiality applies whatever the patient’s age.  The standard recommended practice is to discuss with the under 16 year old the advantages of involving the parents but, if the child declines, confidentiality must be maintained or the clinician risks a charge of professional misconduct.

Safeguarding concerns would require appropriate risk assessment to be undertaken, but this would be from a fundamental position that the competent individual is entitled to act autonomously in their healthcare choices.

If the child is under 16 and not Gillick competent, and those with parental responsibility feel they are not receiving an appropriate response from the health board, they should use the Putting Things Right process, with advocacy support from the Community Health Council if required.

 

Neil McEvoy (Canol De Cymru): Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cymryd i ddenu meddygon teulu cyflogedig i Donyrefail, Rhondda Cynon Taf? (WAQ74096)

Derbyniwyd ateb ar 24 Awst 2017

Vaughan Gething: The recruitment of GPs is a challenge across the UK, and is not an issue that is unique to Wales. This Government committed to taking action with our partners to attract and train more GPs, nurses and other health professionals across Wales.

A Ministerial Taskforce on the Primary Care Workforce is driving a significant set of activities to deliver on this commitment, many of which are being adopted or led by Cwm Taf University Health Board. This includes the successful national and international marketing campaign ‘Train Work Live’. This year the GP training fill rate has increased to 91%, compared with 75% in 2016.

Cwm Taf University Health Board is aware that Park Lane Surgery in Tonyrefail is trying to recruit an additional GP and that an incentive is being offered to GPs to join the practice.

The health board and partners continue to undertake a range of actions to address the recruitment and retention of GPs across Cwm Taf, including activities to show what an attractive place the valleys are to work.

 
Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cynnal ynglŷn â lleihau faint o wastraff plastig yn y môr sy'n dod o Gymru? (WAQ74089)W
 
Derbyniwyd ateb ar 25 Awst 2017

Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Lesley Griffiths): Heddiw, y 23ain Awst, rwy'n cyfarfod â rhanddeiliaid yn Saundersfoot i drafod sbwriel morol a gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Sbwriel Morol a sefydlwyd gan Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol.  Mae cynllun gweithredu ar sbwriel morol i Gymru yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yn unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).  Mae'r grŵp gorchwyl a gorffen hwn o dan arweiniad rhanddeiliaid yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu cynllun gweithredu i ddelio â hyn.  Bydd y camau hyn yn cael eu hadrodd yn ôl i'r Grŵp Cynghori a fydd yn edrych ar y datblygiadau fel y bo angen.
 
O dan Gyfarwyddeb Fframwaith y Strategaeth Forol, mae gennym ymrwymiad i leihau sbwriel morol, gan gynnwys plastig, fel rhan o'r nod gyffredinol o ennill Statws Amgylcheddol Da erbyn 2020.  Yng Nghymru, mae'r camau i atal sbwriel yn canolbwyntio ar raglenni gorfodi a chydweithio gyda sefydliadau partneriaid amlwg, sy'n gweithio i newid agweddau ac ymddygiad y cyhoedd trwy gyfrannu at y gymuned ac addysgu cymunedol.   

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn gwahardd cynhyrchu a gwerthu colur a chynnyrch gofal personol sy'n cynnwys microbeli plastig.  Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddarach yn y flwyddyn ar sut y caiff y gwaharddiad ei weithredu a'i orfodi yng Nghymru.  Bydd gwahardd y cynnyrch yn helpu i leihau y plastig sy'n mynd i'r môr.  

Yn dilyn fy nghais i gomisiynu gwaith ymchwil i werthuso costau a manteision ymyraethau i gynyddu'r gweithredu ar atal sbwriel ac ailgylchu a lleihau sbwriel, gan ddefnyddio dull Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr Estynedig, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi comisiynu gwaith ymchwil i ddatblygu dull effeithiol ac effeithlon o sicrhau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr Estynedig i Gymru.

Cam cyntaf yr astudiaeth hon yw edrych ar ymarferoldeb a'r opsiynau'n gysylltiedig â datblygu cynlluniau Cyfrifoldeb y Cynhyrchydd ar gyfer deunydd pacio bwyd a diod, gan gynnwys deunydd pacio bwyd a diod 'symudol'.  Yr hyn sy'n bwysig yw bod yr astudiaeth yn gwerthuso heriau a manteision o fewn cyd-destun unigryw Cymru.   

Bydd y gwaith ymchwil yn cynnig amrywiol opsiynau sy'n gysylltiedig ag effeithlonrwydd adnoddau a'r effaith ar yr amgylchedd er mwyn cynyddu ailgylchu, sicrhau bod deunydd pacio bwyd a diod yn haws i'w ailgylchu, lleihau sbwriel, sicrhau bod ymddygiad defnyddwyr yn newid a sicrhau bod cynhyrchwyr yn ysgwyddo costau net llawn rheoli y gwastraff sy'n gysylltiedig â'r cynnyrch sy'n cael ei roi ar y farchnad.


 
Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i'w gwneud yn orfodol i osod camerâu cylch cyfyng mewn lladd-dai ledled Cymru yn sgil ymgynghoriad yn Lloegr gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig? (WAQ74090)W

Derbyniwyd ateb ar 31 Awst 2017

Lesley Griffiths: I will write to you and a copy of the letter will be placed on the internet.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Pa gynlluniau sydd gan Ysgrifennydd y Cabinet i gyflwyno deddfwriaeth i wahardd contractau brydles ar eiddo newydd yng Nghymru? (WAQ74078)

Derbyniwyd ateb ar 24 Awst 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant):  I am concerned about a number of poor practices around leasehold, including the issue of the selling of new-build houses on a leasehold basis, and I have asked my officials what can be done to address these issues.

I will be giving careful consideration to how the Welsh Government might act to improve matters for leaseholders in Wales, and will make an announcement in due course.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ba sicrwydd y mae wedi'i dderbyn ynghylch beth a ddaw yn lle cronfeydd Ewropeaidd ar gyfer prosiectau cymunedol ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd? (WAQ74093)

Derbyniwyd ateb ar 22 Awst 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Mark Drakeford): The UK Treasury has agreed to provide a full lifetime guarantee for all European Structural and Investment projects approved before the UK leaves the European Union (EU). However, we still await clarification on the UK Government’s intentions in relation to the replacement of these funds beyond the UK’s exit of the EU.
Our White Paper, Securing Wales’ Future, makes the case that Wales must not be worse off from the UK’s exit from the EU and that our communities and businesses should be provided with certainty and clarity about what will come next.
The UK Government now needs to engage with us in confirming arrangements for replacement funding over the long-term as a matter of priority. Such funds should also be managed in Wales and based on need and at equivalent or greater levels to the EU funds that we currently receive. This is not just a call from the Welsh Government, but represents the views of stakeholders across Wales, including third sector / community organisations.
We have begun a dialogue with partners in Wales about future arrangements for regional funding and we will be progressing the debate on the most appropriate model for Wales during the autumn.  

Partners & Help