Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 26 Gorffennaf 2017 i'w hateb ar 2 Awst 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Faint o deithiau masnach y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cynnal, neu gymryd rhan ynddynt, ers 23 Mehefin 2016? (WAQ73996)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): Since 23 June 2016, we have arranged 28 trade missions; this includes export market visits and exhibitions.

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Sawl taith masnach sydd wedi cael eu trefnu hyd y gellir rhagweld? (WAQ73997)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Ken Skates: The list of upcoming overseas activity (including food and drink) is available on the Business Wales website at the following link:
https://businesswales.gov.wales/zones/export/export-events/overseas-events  

Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf a dyddiad cwblhau disgwyliedig ar gyfer y gwaith i ailddyblu rheilffordd Glyn Ebwy rhwng Cross Keys a Aber-big, a oedd i fod i gael ei gwblhau erbyn Ebrill 2018 yn unol â chynllun cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol 2015? (WAQ74001)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Ken Skates:  Network Rail are currently reviewing the scheme objectives, delivery plan, and cost estimates for the scheme. This review will conclude in the autumn 2017, enabling us to determine the most efficient infrastructure solution to enhance frequency and improve the passenger experience along the line. A revised programme will be provided by Network rail as part of the review.
We are currently procuring an operator and delivery partner for Wales and Borders services from 2018 and Metro Phase 2 which will focus on modernising the core Valley Lines and the wider South Wales rail network. This process will also include discussions with bidders on how services from Ebbw Vale to Newport can be best delivered as part of the wider provision of the South Wales Metro.

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau cyfanswm gwerth Cronfa Sgrin Cymru, yn y flwyddyn hyd nes iddi gael ei chwblhau a chyfanswm ei chyllideb o'r dechrau i'r diwedd ac, o'r ffigur hwn, faint fydd yn cael ei gyfrannu o ffynonellau domestig a faint o gronfeydd strwythurol Ewrop? (WAQ74009)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Ken Skates: The total budget for the Scheme has been estimated at £5m per annum, £30m from start to finish, to be granted until 31 December 2020. This Scheme is entirely funded by the Welsh Government.

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi manylion am sut y bydd "cyfraniad sylweddol" yn cael ei ddiffinio yn y meini prawf ariannu ar gyfer Cronfa Sgrin Cymru a pha ddangosyddion perfformiad allweddol, fel incwm gros neu swyddi a grëwyd, a fydd yn cael eu rhoi ar waith wrth ddarparu cyllid? (WAQ74010)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Ken Skates: A significant contribution is measured by the money each production spends in the Welsh economy. The key performance indicator is the capturing of this Welsh production expenditure, defined as expenditure on goods and services supplied by businesses and individual freelancers located in and operating from or within Wales, to be evidenced by way of an independent Accountant’s report.

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu cael budd ariannol mewn unrhyw gynyrchiadau wrth ddarparu cyllid drwy Gronfa Sgrin Cymru neu a yw Llywodraeth Cymru yn disgwyl  adenillion ar y buddsoddiad a roddwyd? (WAQ74011)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Ken Skates: Funding via the Wales Screen Fund notification does not involve taking a stake in productions, as it is categorised as State Aid in line with criteria set out in Article 5 of the General Block Exemption Regulation.
Any funding support offered is repayable unless it is for a mobile project, the definition of which is:
• One that can be located in Wales or an alternative country; or
• One that can be undertaken by the applicant, another member of the same group or by their subcontractors in an alternative location. In this instance, subcontractors are defined as companies or organisations that are controlled or significantly influenced by the applicant or its group.
Commercial Investment is available, separately, via the Welsh Government’s Media Investment Budget.

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Ar ôl cadarnhau na fydd y Gronfa Sgrin Cymru yn cystadlu ag arianwyr eraill a nodi bod angen tystiolaeth glir ar gyfer arian cyfatebol, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau'r terfyn ar gyfer darparu cyllid i gynyrchiadau pan fo ariannwr arall yn cymryd rhan? (WAQ74012)

Ateb i ddilyn.

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a yw cynyrchiadau sy'n derbyn cyllid a chefnogaeth gan Gronfa Sgrin Cymru, Sky Vision neu Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Cymru yn gymwys i wneud cais am naill neu'r llall o'r ddwy set arall o gyllid neu'r ddau ohonynt? (WAQ74013)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Ken Skates: The aid provided by the Wales Screen Fund can be cumulated with aid received from other local, regional or national schemes in the EU. However, it is a condition of funding that the recipient companies comply with EU State Aid rules and the Welsh Government monitors this to ensure that the maximum aid intensities are not exceeded.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Siân Gwenllian (Arfon): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gyhoeddi'r asesiad gost lawn a gwblhawyd ar gyfer sefydlu ysgol feddygol yng ngogledd Cymru? (WAQ73998)

Siân Gwenllian (Arfon): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gyhoeddi'r achos busnes llawn ar gyfer sefydlu ysgol feddygol yng ngogledd Cymru? (WAQ73999)

Siân Gwenllian (Arfon): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu rhestr o'r holl randdeiliaid allweddol y cyfarfu Llywodraeth Cymru â hwy yn 2017 er mwyn trafod yr achos dros sefydlu ysgol feddygol ychwanegol yng ngogledd Cymru? (WAQ74000)

Siân Gwenllian (Arfon):Yn sgil eich datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd ar 18 Gorffennaf sy'n nodi nad ydych yn 'cefnogi'r achos dros greu ysgol feddygol yn y gogledd ar hyn o bryd', pa faterion sydd angen eu newid er mwyn cefnogi ysgol feddygol yn y dyfodol? (WAQ74004W)

Siân Gwenllian (Arfon): Yn sgil eich datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd ar 18 Gorffennaf sy'n nodi nad yw'r y cyngor yr ydych wedi'i gael yn cefnogi'r achos dros greu ysgol feddygol yng ngogledd Cymru, pwy roddodd y cyngor hwn i chi ac a wnewch chi gyhoeddi'r rhesymeg lawn? (WAQ74005W)

Derbyniwyd ateb ar 9 Awst 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon(Vaughan Gethin): I gave a commitment to consider the current level of medical education and training opportunities in North Wales. As part of that commitment I agreed to consider whether there is a case for establishing an additional medical school in North Wales.
My officials made an assessment of the current medical education and training provision in North Wales and provided formal advice through the normal process.
To inform this advice a number of discussions took place with representatives of the following organisations:
• Bangor University
• Betsi Cadwaladr University Health Board
• Glyndwr University
• North Wales Clinical School
• Conwy County Borough Council
• Wales Deanery
• Cardiff Medical School
• Swansea Medical School
• General Medical Council
Officials also considered a range of information including aspects of establishing a medical school such as the costs, the requirements of the GMC to consider an application for medical school status together with the time required to complete the application process. Information was also made available about the establishment of other medical schools, including the Swansea Medical School.
While I am persuaded of the need for additional medical education and training opportunities to be available in North Wales there are a number of ways in which this could be delivered, one approach would be the establishment of a new medical school. As I said in my statement of 18 July I am not persuaded that this is the best approach for Wales.
The proposed collaborative approach, building on the strengths that already exist in Cardiff, Swansea and Bangor Universities will I am sure, deliver a real and material increase in medical education opportunities in North Wales.
All parties have confirmed a willingness to work together to deliver programmes which would result in students having the option of spending a far greater period of their studies in North Wales. Officials will continue to work with all Universities to further develop this proposal and identify the practical steps required to take this work forward.

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pryd y bydd yr ymatebion i'r ymgynghoriad ar y canllawiau statudol ar lefelau staffio nyrsys yn cael eu cyhoeddi, a phryd y bydd rhagor o fanylion am ganlyniad yr ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi? (WAQ74007)

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): Pa gynlluniau sydd ar waith i sicrhau bod data ynghylch lefelau staffio wardiau sy'n cael ei gasglu ar hyn o bryd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyhoeddus neu'n hygyrch, fel rhan o'r gwaith o weithredu Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016? (WAQ74008)

Vaughan Gething: The responses to the consultation have been reviewed and a report of the responses is currently being prepared for publication later this month. The statutory guidance is being amended in light of the responses and will be published in the autumn ahead of the remaining duties coming into force in April 2018.
The ward staffing levels data are collected by ward staff across NHS Wales as the input into the adult acuity workforce tool. These data are collated by Public Health Wales for comparative and consistency purposes to support implementation at Health Board level. There are no plans to publish these management data.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pryd y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu ymgynghori ar fframwaith parth aer glân ar gyfer Cymru? (WAQ74014)

Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Lesley Griffiths): My officials have begun to engage with a wide range of external stakeholders to help to shape this work from the outset, including through my Department’s Brexit Roundtable Air and Climate Sub-group. We will consult on the framework as soon as possible and no later than the end of April 2018.

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cymryd rhan ynddynt dros y chwe mis diwethaf ynghylch gorsaf bŵer Aberddawan? (WAQ74015)

Derbyniwyd ateb ar 3 Awst 2017

Lesley Griffiths:  My officials have had a number of discussions with Natural Resources Wales (NRW) in the course of monitoring the regulator’s progress in modifying Aberthaw’s environmental permit to give effect to the judgment of the Court.  The modification process culminated in the issue of a consolidated environmental permit on 30 March.  

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa waith ymgynghori y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u ymgymryd ag ef gyda Llywodraeth y DU ynghylch cynllun ansawdd aer y DU? (WAQ74016)

Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

Lesley Griffiths: The Welsh Government had sight of various drafts of the plan both in the run-up to the consultation launch and prior to its final publication on 26 July and provided and approved the content for section 7.6 of the detailed plan, “Additional actions in Wales”. However, the majority of the plan, for which the UK Government was responsible, continued to be amended up to, and indeed beyond, the point at which it was published and we did not have sight of the final versions until after they had been published.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pa gamau y mae'n eu cymryd i fynd i'r afael â'r mater o daliadau gwasanaeth ar gyfer rhydd-ddeiliaid ar stadau tai preifat - yn enwedig lle mae datblygwyr yn methu â bodloni rhwymedigaethau cytundebol ac yn darparu gwasanaeth annerbyniol? (WAQ73995)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant):   I have become increasingly concerned about the way in which leasehold issues have developed in recent years, including the matter of service charges. My officials are currently looking at what can be done to address these and I will be giving careful consideration to how best this might be taken forward.
 
Meanwhile, where legal obligations or rights are either not being observed or are disputed, then redress is currently available through the Leasehold Valuation Tribunals (LVT) or county courts.  In addition, leaseholders can also seek free, impartial legal advice through LEASE.

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa gamau y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i wneud yn siŵr bod yna ddigon o ofal plant yn y gwyliau i bob teulu sy'n gweithio yng Nghymru, gan gynnwys ar gyfer plant anabl? (WAQ74002)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa gamau y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i helpu i wneud gofal plant yn y gwyliau yn fforddiadwy i bob teulu yng Nghymru? (WAQ74003)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Carl Sargeant: Local authorities have a statutory duty to conduct Childcare Sufficiency Assessments and to secure, as far as is reasonably practicable, sufficient childcare to meet the needs of parents who want to study or work. Furthermore, they must give special consideration and support to meet the childcare needs of families in their areas, including low income families and those with disabled children.
As well as providing the Revenue Support Grant and £2.3M through the Out of School Childcare Grant to local authorities, the Welsh Government provides funding to Cwlwm, the consortium of childcare organisations, to support sustainable childcare throughout Wales. Business Wales also provides bespoke advice and guidance to the sector.
Our childcare offer includes provision during school holidays for 3- and 4-year-olds whose parents are working. We are testing the offer in seven local authorities from September and will be monitoring how holiday provision is taken up.

Lynne Neagle (Torfaen): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau nifer yr anafiadau difrifol mewn plant a phobl ifanc? (WAQ74006)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Carl Sargeant: In line with the Well-being goal of a Healthier Wales, Welsh Government works to identify and remove sources of danger, to enable children and young people to understand and manage risk, and to reduce the incidence and effects of injuries inflicted on children and young people by others. This is a cross-government responsibility and there are many programmes across portfolios directly supporting work to keep children and young people safe. 
 
At the same time, we know that we must not allow the fear of injury to prevent us from encouraging children to develop healthy, active lifestyles which will protect them from long-term dangers such as obesity.
 
Ministerial colleagues would be able to provide further information on actions they are taking to tackle specific causes of injury, but examples would include the following.

Our Healthy Child Wales Programme (HCWP) provides a structured, national programme for children and their families to improve health, social and educational development and long term physical, mental and social outcomes. We would expect this to reduce the likelihood of injuries in a variety of ways.

As set out in our guidance document Safe and effective intervention – use of reasonable force and searching for weapons, we expect schools to have a wellbeing-focused ethos in place that lessens the risk and threat of violence of any kind.

With regard to instances of self harm, the Health and Education portfolios are working together to take forward a pilot programme to test several models of intervention. The overall aim is to reduce emotional distress and prevent mental illnesses by offering early support, and appropriate referrals and interventions.

The Road Safety Framework for Wales sets out the actions the Welsh Government and our partners will take to meet our casualty reduction targets. As an identified high risk group, there is a specific target to reduce the number of young people killed or seriously injured on our roads by 40% by 2020. 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Ymhellach i WAQ73783, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet egluro pa ystyriaeth sydd wedi'i roi i gynyddu nifer y cyrsiau meddygol a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg mewn addysg bellach, a nodi'r hyn y mae Llywodraeth Cymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ei wneud i wella'r mynediad presennol at gyrsiau meddygol yn yr iaith Gymraeg? (WAQ73994)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (Kirsty Williams): Welsh Government is aware of the need to continue to support and encourage access to Welsh-medium medical courses. Developing this provision supports the development of a workforce that can deliver bilingual services, enabling patients to access services in the language of their choice.
The Coleg Cymraeg Cenedlaethol, funded by the Welsh Government, has a strategic role in supporting the development of Welsh-medium provision which includes the medical professions. It has recently sponsored 10 lecturers through its academic Staffing Scheme to support teaching through the medium of Welsh within medicine, health studies and nursing. This has increased the capacity of Welsh universities to offer more degree modules through the medium of Welsh.
On 25 July, a final report was published following a review of the activities of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol which recommended that the role of the Coleg should be extended to develop the Welsh language across higher education and further education. I will respond to this report in due course. If this recommendation is approved, it will give renewed focus to the development of post-16 Welsh-medium and bilingual learning across key sectors including medical courses. This will also support the progression of learners using Welsh within their learning from schools to further and higher education.
As stated in my 2017/18 Remit letter to HEFCW, I also expect the Council to continue to work closely with the Coleg, including its future role of developing Welsh-medium provision in HE.

 

Partners & Help