Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 20 Gorffennaf 2017 i'w hateb ar 27 Gorffennaf 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff y Prif Weinidog nodi'r camau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd hyd yma yn y broses o siarad â sefydliadau am gyhoeddiad yr adroddiad diwydrwydd dyladwy ar gyfer Cylchffordd Cymru y gwnaethoch gyfeirio ato yng Nghwestiynau'r Prif Weinidog ar 11 Gorffennaf 2017? (WAQ73941)
 
Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffenaf

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Discussions about publication of the due diligence reports began during late June, and initially involved officials and representatives of the external organisations that produced the reports.


 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A yw Cylchffordd Cymru wedi rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru ei fod yn anghytuno â'ch asesiad o'r mater ynghylch dosbarthiad y fantolen y cyfeirioch ato yn y cyfarfod llawn ar 11 Gorffennaf 2017? (WAQ73942)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffenaf

Carwyn Jones: In a meeting with officials on 30 June, HOVDC representatives accepted the rationale for Welsh Government’s assessment of the balance sheet risks, even if they did not agree with our conclusion. HOVDC also acknowledged during the meeting that they understood the project costs needed to be off balance sheet for Welsh Government. HOVDC have since written to Welsh Government to set out their views on the balance sheet issue.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

 

Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i adennill y benthyciad o £7.3 miliwn a roddwyd i'r Heads of the Valley Development Company? (WAQ73928)
 
Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2017 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): HOVDC are currently considering how to progress the project without support from Welsh Government.  Decisions on potential recovery action will be taken once HOVDC have informed us of their intentions.

 
Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): Pam mae Ysgrifennydd y Cabinet yn cefnogi gorsafoedd newydd fel Bow Street sydd â sgôr llawer is na chynigion gorsafoedd eraill fel Magwyr? (WAQ73929)
 
Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

Ken Skates: The prioritisation process has considered the geographical spread of proposed new stations to ensure that every part of Wales has the potential to benefit. The top scoring stations in each region were prioritised to try to ensure an even spread across Wales.

Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r anghydbwysedd rhwng cyfradd methiant busnesau a busnesau newydd a sefydlir yng Nghasnewydd? (WAQ73930)

Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017  

Ken Skates: Between 2011 and 2015 the number of business births in Newport increased by 60%, compared to an increase of 47% for the UK. Over the same period, business deaths in Newport decreased by 4%, compared to an increase of 10% for the UK. 
 
Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Llywodraeth Cymru roi amcangyfrif o ran canran yr allforion i Ogledd Iwerddon a ddefnyddia borthladdoedd Cymru sy'n nwyddau o'r DU a pha ganran sydd yn nwyddau sy'n teithio drwy'r DU yn wreiddiol o wledydd yr UE? (WAQ73931)
Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Llywodraeth Cymru roi amcangyfrif o ran canran yr allforion i Weriniaeth Iwerddon a ddefnyddia borthladdoedd Cymru sy'n nwyddau o'r DU a pha ganran sydd yn nwyddau sy'n teithio drwy'r DU yn wreiddiol o wledydd eraill yr UE? (WAQ73932)

Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2017  
 
Ken Skates: The latest statistical information on Welsh Ports is contained in the following bulletin: http://gov.wales/docs/statistics/2017/170517-sea-transport-2015-en.pdf  
 
Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): Pa ddatganiadau o ddiddordeb sydd wedi cael eu gwneud gan fuddsoddwyr o'r sector preifat o ran defnyddio'r ffowndri lled-ddargludydd cyfansawdd arfaethedig yng Nghasnewydd?(WAQ73933)
 
Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017  

Ken Skates: The Cardiff Capital Region is making a commercial investment and will lease the space. They have made no formal announcement about potential tenants.
 
Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad sydd wedi'i wneud o gynaliadwyedd y ffowndri lled-ddargludydd cyfansawdd yng Nghasnewydd os na cheir cyfanswm llawn y buddsoddiad a ragwelir gan y sector preifat? (WAQ73936)
 
Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017 

Ken Skates: The Cardiff Capital Region is understood to have taken independent financial, technical and legal advice prior to making this decision. This included an Economic Impact Assessment of the proposals and the direct and indirect potential to support wealth, company and job creation in the region and the value added to Wales and UK economy.
 
Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): Pa weithdrefnau goruchwylio y mae Llywodraeth Cymru wedi eu rhoi ar waith ar gyfer taliadau a wneir fel rhan o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn enwedig o ran CSC Foundry Ltd, sef y cwmni daliannol newydd ar gyfer y ffowndri lled-ddargludydd? (WAQ73937)
 
Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

Ken Skates: City deals involve local partners taking responsibility for driving sustainable economic growth across their region, being accountable for their success and managing the associated risk.

For the Cardiff Capital Region City Deal an assurance framework, joint working agreement and implementation plan have been developed, published and agreed by the local authorities, with agreement from both Welsh and UK Governments.

These governance agreements also establish gateway assessments every 5 years to continue the provision of funding from both Governments, underpinned by an independent assessment of the economic and wider benefits.


 
Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet egluro'r cyfiawnhad dros y meini prawf a ddefnyddiwyd yn yr asesiad cyfnod un o orsafoedd newydd, o ystyried bod rhai o'r buddion hynny'n cael eu cyfrif eto i wneud yr asesiad? (WAQ73938)
 
Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

Ken Skates: The stage 1 assessment criteria looks at the Transport Case for a new station and is an initial sift in order to prioritise the work. The criteria have been developed to reflect the Wellbeing of Future Generations Act Goals and are consistent with the WelTAG approach. The benefit to cost ratio is important in considering the likely magnitude of the benefits when compared to the likely costs. Stage two work will further consider the economic and financial case for each scheme.


Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a wnaed cofnodion neu a recordiwyd y cyfarfod â Chylchffordd Cymru ar 30 Mehefin 2017? (WAQ73939)
 
Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2017 

Ken Skates: A recording of the meeting with HOVDC on 30 June was not made by officials.  However, as is common practice, officials produced a confidential summary note of discussions to be retained as part of Welsh Government’s internal record on the project.  

 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A yw Llywodraeth Cymru wedi cynnig unrhyw fath o warant, prif lês neu rwymedigaeth wrth gefn mewn perthynas ag a)y BBC neu b)Aston Martin? (WAQ73940)
 
Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2017 

Ken Skates: These are commercially confidential matters between the Welsh Government and the companies involved.

 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth Llywodraeth Cymru ofyn am gyngor rhag blaen ynghylch dosbarthiad disgwyliedig cynnig Cylchffordd Cymru yn y telerau a nodir ym mharagraff 49 o Adran 6 yng nghanllawiau proses ddosbarthu ONS? (WAQ73943)
 
Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2017 

Ken Skates: Provisional advice on the Circuit of Wales would only have been sought from the ONS if relevant documentation was in a 'near-final form' and a decision in principle to offer Government support had been made.
 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Ymhellach i WAQ 73816, a oedd gwybodaeth y contract wedi'i chynnwys yn y cynnig i'r SYG mewn ffurf a oedd bron yn orffenedig ar yr adeg pan wnaed cais am ddyfarniad dros dro? (WAQ73944)
 
Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2017 

Ken Skates: Yes.
 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth tîm Cylchffordd Cymru herio asesiad Llywodraeth Cymru o'r mater ynghylch dosbarthiad y fantolen yn y cyfarfod ar 30 Mehefin? (WAQ73945)
 
Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2017 

Ken Skates: In the meeting with officials on 30 June, HOVDC challenged Welsh Government’s conclusion on the balance sheet risks but accepted the Welsh Government’s rationale for assessment of the risks.  HOVDC also acknowledged during the meeting that they understood the project costs needed to be off balance sheet for Welsh Government.
 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Ymhellach i WAQ 73764, beth oedd y ffigur ar gyfer nifer y swyddi a gâi eu creu yn ôl yr asesiad a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru? (WAQ73946)

Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2017   

Ken Skates: I refer you to the answer provided to WAQ73859.

 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Pa bryd y mae'r Ysgrifennydd Parhaol yn disgwyl cwblhau'r ymchwiliad i ddatgelu gwybodaeth yn answyddogol i Gylchffordd Cymru? (WAQ73947)
 
Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

Ken Skates: There is no set timescale for completing the necessary work. It will be concluded as soon as all the evidence has been evaluated.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Lynne Neagle (Tor-faen): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a fydd cyllid ychwanegol yn cael ei ddyrannu i fyrddau iechyd i sicrhau eu bod yn cyrraedd eu targedau o gael gwasanaeth newyddenedigol sydd wedi'i staffio'n llawn erbyn 2021, a phryd y bydd hyn ar gael? (WAQ73926)

Lynne Neagle (Tor-faen): Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o'r goblygiadau o ran adnoddau os bydd unedau newyddenedigol yng Nghymru yn cydymffurfio'n llawn â'r safonau newyddenedigol presennol ar gyfer Cymru gyfan? (WAQ73927)

Lynne Neagle (Tor-faen): A yw Ysgrifennydd y Cabinet wedi cael drafft o drydydd argraffiad safonau newyddenedigol Cymru gyfan i'w gymeradwyo? (WAQ73925)

Lynne Neagle (Tor-faen): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pa sefydliadau sy'n gyfrifol am roi cymeradwyaeth derfynol i drydydd argraffiad safonau newyddenedigol Cymru gyfan? (WAQ73924)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017   

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething):  The third edition of the All Wales Neonatal Standards are currently being finalised by the All Wales Neonatal Network. These standards will reflect the latest evidence and best practice guidelines and the knowledge and clinical expertise of the multi-disciplinary workforce across the service. The All Wales Neonatal Network expect the standards to be finalised and agreed by the steering group of the All Wales Neonatal Network over the summer. The Welsh Government will endorse the standards once they have been finalised.

Responsibility for workforce planning is with health boards and trusts as they are best placed to ensure the services they plan are matched to peoples needs – both now and in the future.

The Welsh Government expects health boards to work together, with the Wales Neonatal Network, to deliver appropriate and safe neonatal services, to ensure that every neonatal unit is properly staffed within the next five years.

The South Wales Programme sets out the future provision of obstetric, paediatric and neonatal services across South Wales hospitals. The Welsh Government has received individual business cases from health boards to take forward the South Wales Programme. The five constituent health boards developed detailed implementation plans for the programme, this included modelling workforce requirements for the neonatal workforce.

The Welsh Government has approved capital proposals to implement the South Wales Programme for additional capacity and improvements at the University Hospital of Wales in Cardiff and Vale University Health Board, the Royal Gwent Hospital in Aneurin Bevan University Health Board and in Prince Charles Hospital in Cwm Taf University Health Board.

All university health boards in South Wales have provided assurances that the revenue costs to fund additional medical and nursing staffing will be funded from existing funding sources to deliver the appropriate standards that the new developments will facilitate.

The Welsh Government announced capital funding to support additional capacity and improvements in neonatal facilities in North Wales. The SuRNICC in Ysbyty Glan Clwyd will provide the best possible standards of care and clinical outcomes for mothers and their babies across North Wales, concentrating intensive care services at Ysbyty Glan Clwyd.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): Pa gynlluniau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud ar gyfer cynyddu nifer a gwella ansawdd stoc tai Casnewydd, fel rhan o'r adfywiad economaidd arfaethedig yng Nghasnewydd a'r amcan i wneud y ddinas yn fwy gwerthfawr? (WAQ73935)
 
Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant): Newport has been a recipient of over £16 million of Vibrant and Viable Places regeneration funding.  In supporting its three year programme, entitled 'Connecting Commercial Street', the Cardiff Road project has transformed a former derelict building and converted this into 15 apartments and the Kings Hotel has also been transformed from a derelict building into a mixed-use property with 30 new housing units as well as office and commercial space.  I am looking to announce a future regeneration programme for Newport shortly.  

Through the Social Housing Grant, in 2016/17 the Welsh Government provided over £100m for new affordable homes across Wales with Newport receiving £5.7m.  In 2017/18 it is estimated that SHG will support the delivery of 14 affordable housing schemes in Newport which are either on site or about to start on site.  Through the Housing Finance Grant (a revenue grant provided over a 30 year period), Newport Council has been allocated a capital equivalent of £3.6m under the first phase of HFG towards 3 schemes, which are delivering 49 homes. Under the second phase the Council will receive a capital equivalent of £5.2m over the next 3 financial years (2017/18 – 2019/20). 

Since the inception of Newport City Homes in March 2009, Welsh Government has paid a dowry of £6.5m each year in accordance with the gap funding agreement to help meet and maintain the Welsh Housing Quality Standard. NCH has a stock of 8,930 homes and reported achieving WHQS in December 2015.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

 

Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): Pa ddarpariaethau sydd wedi'u gwneud i ailhyfforddi a dysgu sgiliau newydd i'r bobl sy'n byw yng Nghasnewydd, yng ngoleuni'r clwstwr digidol arfaethedig yno? (WAQ73934)

Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2017

Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth (Julie James): The Welsh Government is working to ensure that there are appropriately trained and skilled recruits ready to meet the technological needs of a growing digital industry. Ensuring that our workforce has the necessary skills to meet the demands of industry now and in the future is vital and the Welsh Government fully recognises the need for technology roles to grow and future-proof our economy.

We are investing in 100,000 apprenticeships over this Assembly term.  Through strengthening our offer in sectors critical to growth, such as digital, we want to attract more young people into apprenticeships and provide future career opportunities.

Finally, we are supporting numerous initiatives, developed in collaboration with academia and industry, with the potential to cement the South Wales region's reputation as a leading technology centre. These include the Institute for Compound Semiconductor Technology, a £150M investment by InnovateUK and partners in a Compound Semiconductor Applications Catapult, Innovation Point in Newport City Centre, The National Software Academy as well as the Newport Knowledge Quarter.

Partners & Help