Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 6 Gorffennaf 2017 i'w hateb ar 13 Gorffennaf 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y disgwylir iddynt gael eu hateb.  Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny.  Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn Gymraeg.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Pryd y rhoddodd swyddogion Ysgrifennydd y Cabinet wybod iddo gyntaf bod y maen prawf allweddol a gyhoeddwyd ganddo ar 13 Gorffennaf - bod y sector preifat yn ariannu o leiaf 50 y cant o'r prosiect ac yn gwarantu 50 y cant o risg prosiect Cylchffordd Cymru - wedi'i fodloni? (WAQ73814)
 
Derbyniwyd ateb ar 18 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): As I stated in my response to WAQ73739, the full extent of Welsh Government’s potential exposure on this proposal only became apparent on receipt of the draft due diligence reports and following discussions with HM Treasury.

 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth Llywodraeth Cymru geisio dyfarniad dros dro gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol mewn cysylltiad â phrosiect Cylchffordd Cymru fel y nodir yn Adran 6 o Ganllawiau Proses Ddosbarthu'r Swyddfa Ystadegau Gwladol? (WAQ73815)
 
Derbyniwyd ateb ar 18 Gorffennaf 2017

Ken Skates: In line with Section 6 of the ONS Classification Process Guidelines, a provisional ruling from the ONS on a policy proposal in relation to Circuit of Wales would only been sought when contractual documentation was in a 'near-final form,' and following a decision in principle to offer Government support.
 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi manylion am bob achlysur yn ystod y pum mlynedd diwethaf pan mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio dyfarniad dros dro gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ynghylch dosbarthiad mantolen cynnig busnes? (WAQ73816)
 
Derbyniwyd ateb ar 18 Gorffennaf 2017

Ken Skates: A policy proposal was made to the ONS in October 2016 in relation to the Government's Mutual Investment Model (MIM), following Cabinet's decision in principle to deliver a range of investments using the MIM.
 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi manylion ynghylch unrhyw ymgysylltiad a gafodd Llywodraeth Cymru â'r canlynol ynghylch Cylchffordd Cymru ac a wnaiff ddarparu manylion am ddyddiadau unrhyw ymgysylltiad: Tîm Dosbarthiad Gwariant Cyhoeddus Trysorlys Ei Mawrhydi; Tîm Dosbarthiad Ystadegau Economaidd y Swyddfa Ystadegau Gwladol; Pwyllgor Dosbarthiad Ystadegau Economaidd y Swyddfa Ystadegau Gwladol neu Bwyllgor Eurostat ar Ystadegau Ariannol, Cyllidol a Chydbwysedd Taliadau? (WAQ73817)

Derbyniwyd ateb ar 18 Gorffennaf 2017
 
Ken Skates: Discussions with the HMT classifications team in relation to the Circuit of Wales have been ongoing since March 2016.  Discussions between the Welsh Government and relevant officials in ONS and Eurostat around the interpretation of the prevailing classification rules has been ongoing since July 2015.

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau faint o amser y disgwylir i'r gwaith ei gymryd i adeiladu'r ffordd fynediad ogleddol ym Mro Morgannwg, yn amodol ar ganiatâd cynllunio? (WAQ73824)

Derbyniwyd ateb ar 11 Gorffennaf 2017

Ken Skates: Subject to planning permission the construction time of the northern access road is anticipated to be an 18-24 month contraction period, however this will be informed by the tender process.
 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi manylion yr achos busnes a wnaed ar gyfer datblygu ac adeiladu'r ffordd fynediad ogleddol ym Mro Morgannwg? (WAQ73825)

Derbyniwyd ateb ar 11 Gorffennaf 2017

Ken Skates: The case for the Northern Access Road is founded on the Welsh Governments commitment to delivering the aspirations of the Cardiff Airport and St Athan Enterprise Zone of which the Aerospace Business Park is a fundamental part. An unconstrained access to the Aerospace Business Park is essential to allow it to compete on an international stage and maximise the associated economic benefits.
 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pa brosesau a roddwyd ar waith gan ei adran cyn cyhoeddi'r cynllun i adeiladu parc busnes technoleg modurol yng Nglyn Ebwy ac yn arbennig, pa dystiolaeth y gellir ei darparu i gefnogi'r honiad y bydd 1,500 o swyddi yn cael eu creu o ganlyniad i'w ddatblygu? (WAQ73826)
 
Derbyniwyd ateb ar 18 Gorffennaf 2017

Ken Skates: Officials drew on a range of internal expertise and external assessments. These evidenced a need for high grade manufacturing, research and development facilities in the Ebbw Vale Enterprise Zone. The technology park has the potential to create 1,500 jobs based on floor space creation and pipeline projects.
 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pa drafodaethau y bydd ef neu ei swyddogion yn eu cael gyda Chyngor Bro Morgannwg ynglŷn â ffordd osgoi Dinas Powys yn dilyn eu trafodaethau y llynedd? (WAQ73827)
Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud unrhyw waith monitro ariannol o ran yr amcangyfrif o gost ffordd osgoi Dinas Powys, ac os felly, a wnaiff sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael? (WAQ73828)
 
Derbyniwyd ateb ar 17 Gorffennaf 2017

Ken Skates: Officials engage with the Vale of Glamorgan on a regular basis to monitor how the authority is progressing with the projects funded through our Local Transport Fund. 

We are currently awaiting the outcome of the Stage One WelTAG report. This will identify possible solutions to address the transport issues in Dinas Powys that will then be taken to the next stage of investigation. If you require sight of this study please direct your request to the local authority.

I understand the authority is in the process of commissioning the next development phase which is WelTAG Stage Two. This work will look in more detail at each option including cost, and recommend a preferred solution. 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi manylion am fentrau cysylltiedig â ffibriliad atrïaidd sy'n cael eu rhoi ar waith ar draws pob bwrdd iechyd? (WAQ73818)
 
Derbyniwyd ateb ar 13 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething): The Stroke Implementation Group (SIG) has included identifying individuals with atrial fibrillation as one of the five all-Wales stroke priorities for 2017-18.

To support this priority the SIG has provided funding for a project within Cardiff and Vale UHB to reduce the incidence of stroke in patients with atrial fibrillation.  The Stop a Stroke campaign is being led by a multidisciplinary team from primary and secondary care to develop a model of providing general practice with the knowledge, skills and confidence to review high risk atrial fibrillation patients for suitable anticoagulation to prevent the occurrence of a stroke in line with current NICE guidance. By December 2017, the campaign aims to scale up to all GP practices across health boards.

The vision for Wales is to have an agreed 'Stop a Stroke' local programme of activity in every health board area by March 2018, with initial work prioritised for the most deprived community areas. 
 
Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A yw Llywodraeth Cymru wedi ystyried strategaeth o sgrinio pobl hŷn yng Nghymru ar gyfer ffibriliad atrïaidd? (WAQ73819)
 
Derbyniwyd ateb ar 13 Gorffennaf 2017

Vaughan Gething: In 2014, the UK National Screening Committee (UK NSC) reviewed the viability, effectiveness and appropriateness of screening of people aged 65 years and over for atrial fibrillation. The review found that it is not clear that those identified as at risk through screening would benefit from early diagnosis. The UK NSC’s recommendation is therefore not to offer systematic population screening for atrial fibrillation. This recommendation is being reviewed by the UK NSC during 2017-18 and we will consider their recommendation when published.

Links to both the UK NSC review criteria and recommendation on screening for atrial fibrillation are included below for information:

https://www.gov.uk/government/groups/uk-national-screening-committee-uk-nsc

https://legacyscreening.phe.org.uk/atrialfibrillation 
 
Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu data ynglŷn â nifer y bobl sydd â ffibriliad atrïaidd a pha fath o driniaeth y maent yn ei chael? (WAQ73820)
 
Derbyniwyd ateb ar 13 Gorffennaf 2017

Vaughan Gething: The latest date from 2015-2016 indicates there were 65,169 people across Wales registered with their GP as having atrial fibrillation (AF).  This is 3.4% of the adult population in Wales.

We do not hold information regarding the treatment received by individual patients.
 
Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): Pa dystiolaeth sydd wedi cael ei chynhyrchu gan y rhaglen Byw'n Well Byw'n Hirach, i asesu pa mor effeithiol yw codi ymwybyddiaeth o ffibriliad atrïaidd ymhlith y rhai sy'n wynebu'r perygl mwyaf? (WAQ73821)
 
Derbyniwyd ateb ar 13 Gorffennaf 2017

Vaughan Gething: The Living Well, Living Longer (LWLL) programme uses a population scale preventative approach rather than focusing on those most at risk of cardiovascular diseases.

Atrial Fibrillation as a condition is not discussed specifically during the health checks, as the tools used in assessments are not diagnostic.  However, the participant’s heart rate is measured, using the WatchBP Home monitor which detects any irregular rhythm.  If the irregularity persists, health care support workers refer the participant to their GP for assessment.  Since February 2015, there have been 91 referrals from the 10,590 citizens who received LWLL health checks.
 
Nick Ramsay (Mynwy): Faint o blant sy'n aros llai, a mwy, na'r targed o 26 wythnos rhwng eu hatgyfeiriad a'r apwyntiad cyntaf i gael gafael ar wasanaethau awtistiaeth? (WAQ73822)

Derbyniwyd ateb ar 12 Gorffennaf 2017

Vaughan Gething: The Welsh Government does not yet routinely collect this information from health boards. As part of our £2m investment to establish new neurodevelopmental services we have informed health boards that we expect them to work towards meeting a 26 week waiting time standard, from referral to assessment. We are currently working with health boards and NHS informatics leads to put in place the necessary administrative, data collection and governance arrangements to ensure the information can be reported accurately and consistently across Wales for this new service. Health boards anticipate being in a position to commence reporting the data later in 2017.
In latest management information we received from LHBs, both Cwm Taf and Cardiff and Vale University Health Boards anticipated meeting the 26 week target by March 2017, whilst Abertawe Bro Morgannwg anticipated meeting it from July 2017; with other health boards reporting being on track to meet the new target later in 2017. However, it should be noted that until a standard definition has been introduced health boards are continuing to use local definitions which vary across each area, so it is not yet possible to make comparisons. Also, some health boards have also taken the decision that it is in the best interests of the young person to maintain some historic referrals for neurodevelopmental conditions, which predate establishment of the new services, within specialist CAMHS. 
 
Nick Ramsay (Mynwy): A oes gan Ysgrifennydd y Cabinet gynllun tymor hir ar gyfer dyfodol gwasanaethau awtistiaeth y tu hwnt i'r cynllun presennol hyd at 2020? (WAQ73823)
 
Ateb i ddilyn.

Partners & Help