Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 14 Mawrth 2016 i'w hateb ar 21 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am herio Comisiynydd y Gymraeg o safbwynt dwy o'r 164 o safonau iaith Llywodraeth Cymru? (WAQ70037)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Prif Weinidog Cymru (Carwyn Jones):

The Welsh Government welcomes the introduction of Welsh Language Standards that will be implemented from 30 March 2016.  The Welsh Language Commissioner is wholly independent in imposing standards on organisations, and under the Welsh Language (Wales) Measure 2011 those standards must be reasonable and proportionate.  After very careful consideration of the implications of implementing the 164 standards imposed on the Welsh Ministers by the Commissioner, we have decided to challenge two standards: Standards 40 and 144.  Standard 40 requires the Welsh Government to publish all documents for public use bilingually.  We currently prioritise documents for translation in order to ensure we make the best use of our finite translation resource.  We've requested that we continue to prioritise documents for translation for a specific period.  Standard 144 requires all audio announcements made in the workplace to be broadcast with the Welsh message announced first.  We're seeking to exempt a small number of emergency announcements, and emergency drill announcements from this requirement in the interest of staff and visitor safety.  We await the Commissioner's determination. 

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau ei fod yn hyderus bod y 'trothwyon' a nodwyd yn yr Astudiaeth Dwysedd Pysgota a gomisiynwyd gan Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn 2014 yn ddangosyddion wyddonol ddibynadwy o'r lefelau o weithgaredd treillio am gregyn bylchog lle na fydd niwed yn digwydd i statws cadwraeth ardal cadwraeth arbennig Bae Ceredigion os cedwir oddi tanynt? (WAQ70038)

Derbyniwyd ateb ar 22 Mawrth 2016

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant):  The Bangor School of Ocean Sciences study investigated the impacts from levels of scallop fishing on a particular habitat (non Annex 1 feature) in Cardigan Bay SAC. It proposes thresholds to manage these impacts sustainably. While those thresholds do not link directly to the determination of conservation status of site features, the thresholds identified in the study could be used as part of a wider evidential assessment, in a Habitats Regulations Assessment (HRA), to assess the impacts arising from scallop dredging activity and any effect on the site integrity of the Cardigan Bay SAC.

 

Janet Haworth (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog egluro a yw effaith gorsaf bŵer trydan dwr Dolgarrog erioed wedi ffurfio rhan o werthusiad llifogydd yr Afon Conwy ac, os felly, a fyddai'n bosibl sicrhau bod copi o'r gwerthusiad ar gael? (WAQ70039)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant): A power station has been present at Dolgarrog since 1907, with the current form first being established in 1952 through the North Wales Hydro-electric Power Act. Dolgarrog Power Station was first issued with a Licence of Right to Abstract Water on the 25th October 1965. 

With regard to your question about the impact of Dolgarrog power station on the flood alleviation scheme appraisal, the downstream model limit for the scheme was the bridge at Tal y Cafn.  An assessment will have been included in the model for this but it will not have included the operational rules of the power station.  The model includes what is called a downstream tidal boundary to simulate changing water levels in the river.  This has used a combination of historical levels measured at Tal y Cafn and tidal levels in Conwy.  This method provides a good assessment in the model of the effects of high flows in the Conwy and tidal changes.  The new model build that Natural Resources Wales (NRW) are progressing with will re-evaluate these 'lateral inflows' in the model bringing them up to current day standards.

NRW have contacted RWE Npower and they have confirmed that on Boxing Day the outflow of the station was approximately 12 cubic meters per second.  To put this into context, within the main Conwy we estimate the main river was flowing in excess of 550-600 cubic meters per second on Boxing Day.  Therefore NRW do not believe that this would have an impact on water levels some 7km upstream.

NRW have also recently published a Flood Risk Management Plan (FRMP) for Western Wales, which covers the Conwy catchment. This is available on the NRW website.

 

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gynnydd sydd wedi'i wneud o ran gwelliannau i'r A477 i'r dwyrain o gylchfan Cilgeti? (WAQ70036)

Derbyniwyd ateb ar 22 Mawrth 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): Resurfacing work began on 11 March and is programmed be completed before Easter. 

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddarparu manylion ynghylch yr holl ohebiaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am y gwasanaethau bws i ddyffryn Conwy ers 1 Medi 2015? (WAQ70040)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart):  My officials have had discussions with Conwy County Borough Council and have provided assistance in securing bus services in the Conwy Valley.

 

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau sut y mae Llywodraeth Cymru yn a) cefnogi Cyngor Sir Powys yn ei geisiadau grant cyfalaf ar gyfer 2016/17 mewn perthynas ag: i) y gronfa trafnidiaeth leol; ii) diogelwch ar y ffyrdd a iii) llwybrau diogel yn y gymuned; a b) yr amserlen ar gyfer penderfyniad ynghylch y ceisiadau hyn am gyllid? (WAQ70041)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Edwina Hart: I expect to announce funding allocations for local transport grants shortly.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa gymorth a chyllid y mae Llywodraeth Cymru yn eu cynnig i fusnesau dielw? (WAQ70042)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Edwina Hart: Support is available for social enterprises through Social Business Wales, which operates alongside the mainstream Business Wales service and provide specialist business support to social businesses with ambitions to grow.  A range of funding is available, such as, the newly launched Social Enterprise Assist Fund.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Faint sydd wedi cael ei wario ar waith ymgynghori hyd yma mewn perthynas â chwblhau ffordd gyswllt bae Caerdydd? (WAQ70050)

Derbyniwyd ateb ar 22 Mawrth 2016

Edwina Hart: We have paid our Employer's Agent, WSP, £495,762 (excluding VAT) for their work leading up to appointment of the main contractor and supervision of the project to date. This is less than 1% of the total estimated budget for the scheme, and we expect the final figure to remain well within typical cost parameters for projects of this type. This is usually between 4% and 6% depending on the complexity of the project, and is comparable with our other large road schemes.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Faint sydd wedi cael ei wario ar waith ymgynghori ar gyfer gwella'r A55 yng ngogledd Cymru? (WAQ70051)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Edwina Hart: This information is not held centrally.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu at gynlluniau ar gyfer morlyn llanw bae Abertawe? (WAQ70052)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Edwina Hart: My Officials have worked with the developer and other partners, and continue to do so, to ensure that the economic benefits of this significant project are maximised for Wales and the Welsh supply chain.  I have written to the UK Government to seek assurances that this project will receive the necessary support.

 

William Graham (Dwyrain De Cymru): Pa fentrau Llywodraeth Cymru sydd yn eu lle i helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i gynyddu lefelau gweithgynhyrchu? (WAQ70055)

William Graham (Dwyrain De Cymru): Pa gymorth ariannol sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gweithgynhyrchwyr yng Nghymru? (WAQ70056)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Edwina Hart: The Welsh Government has a number of initiatives and financial support schemes that are available to viable Welsh manufacturers and SMEs seeking to expand or become more competitive. Information on available support can be accessed through the Business Wales service.

 

William Graham (Dwyrain De Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo Cymru fel canolfan ar gyfer gwyddorau bywyd? (WAQ70057)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Edwina Hart: We are committed to growing the Life Science sector in Wales. The establishment of The Life Sciences Hub Wales has provided the sector with a central resource to connect and concentrate Life Sciences in Wales and its international partnerships have significantly raised the reputation of Wales internationally. This complements our ongoing work to develop a strong Brand for Life Science in Wales, which has an international reputation; to this end the Welsh Government trade missions to Medica has consistently been the largest single sector trade event for Wales for the past 3 years.  The dedicated Life Science Investment Fund, the only fund of its kind, has also further raised Wales' global profile by securing considerable levels of co-investment in to Wales.

 

William Graham (Dwyrain De Cymru): Pa waith y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud i integreiddio gwasanaethau bysiau a threnau yn well yng Nghymru? (WAQ70058)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Edwina Hart: I recognise the importance of an effective, affordable and fully integrated public transport system across Wales.  Our public transport plans are outlined in the National Transport Finance Plan. 

Gofyn i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â'r broblem o daliadau hwyr ar gyfer busnesau bach a chanolig yng Nghymru? (WAQ70043)

Derbyniwyd ateb ar 22 Mawrth 2016

Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (Jane Hutt): Principal six of the Wales Procurement Policy Statement is in place to address the issue of fair payment for suppliers to public sector contracts. Simplified and standardised approaches in procurement are actively promoted to minimise complexity and requirements for suppliers to this end. Guidance on adoption of Project Bank Accounts is in place and currently being piloted across Wales to ensure the issue of late payment is being addressed throughout the supply chain servicing public sector contracts. To date this approach has focussed on construction related contracts but now Welsh Government's own Business Wales contract is the first service contract to pilot this approach, ensuring all suppliers are paid on time.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa ganran o fusnesau mewn contractau caffael Llywodraeth Cymru sydd wedi cael eu talu o fewn 10 diwrnod? (WAQ70044)

Derbyniwyd ateb ar 22 Mawrth 2016

Jane Hutt: The Welsh Government have paid 96% of all correctly rendered invoices within 10 days during the financial year 2015-16 and to date. The data held on the Welsh Government payment performance does not differentiate between those invoices received against procurement contracts only.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r amserau aros ar gyfer llawdriniaeth ddewisol i bobl sydd â chlefyd llid y coluddyn? (WAQ70045)

Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru):  Beth yw'r amser aros cyfredol ar gyfer atgyfeiriad am driniaeth gastroenteroleg o fewn pob un o'r saith bwrdd iechyd? (WAQ70046) 

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford):

All people should be receive treatment in order of clinical priority and within Welsh Government targets, which is for 95% to wait less than 26 weeks from receipt of the referral in the hospital to the start of treatment, including the waiting time for specified diagnostic tests and therapies, with a maximum wait of 36 weeks to allow for clinically complex cases.

Referral to treatment times information is available at https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Referral-to-Treatment

 

Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru): Pa gynnydd sy'n cael ei wneud tuag at sicrhau bod bob claf sydd â chlefyd y coluddyn llidiol yng Nghymru yn cael ei gofnodi ar a) cronfa ddata y gellir ei chwilio yn lleol a b) y gofrestrfa DU gyfan ar gyfer cleifion clefyd y coluddyn llidiol? (WAQ70047)

Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru): A yw'r Gweinidog wedi ymchwilio i'r defnydd o gofrestrfa clefyd y coluddyn llidiol y DU er mwyn nodi nifer cywir y bobl sy'n byw gyda chlefyd llid y coluddyn yng Nghymru? (WAQ70048)

Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru):  A yw'r Gweinidog yn cefnogi cyflwyno cofrestrfa o gleifion clefyd y coluddyn llidiol yng Nghymru? (WAQ70049)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Mark Drakeford:

The Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP) and British Society of Gastroenterology are working with health boards to encourage sign up to the UK IBD registry and the Welsh Government is monitoring progress.

IBD services will use the registry to collect patient data to continue to evaluate outcomes and improve patient care.

 

Lindsay Whittle (Dwyrain De Cymru): Faint a wariwyd y llynedd gan GIG Cymru ar driniaethau biolegol ar gyfer pobl sydd â chlefyd y coluddyn llidiol? (WAQ70053)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Mark Drakeford: The Welsh Government does not hold this information.

Lindsay Whittle (Dwyrain De Cymru):  Faint o bobl sydd â chlefyd Crohn neu golitis briwiol sy'n cael eu trin ar hyn o bryd gyda chyffuriau biologic? (WAQ70054)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Mark Drakeford: The Welsh Government does not hold this information.

Partners & Help