Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 3 Mawrth 2016 i'w hateb ar 10 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A yw'r Prif Weinidog wedi cael unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â ffoaduriaid yn dod i wersyll milwrol Penalun yn Sir Benfro? (WAQ69955)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Prif Weinidog Cymru (Carwyn Jones): No, I have not had any discussions with the UK Government on this issue.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pa gostau dadhalogi a nodwyd a phwy fydd yn eu talu os y rhoddir caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladu tai ar safle ALCOA yn Abertawe? (WAQ69961)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant):

As no planning application has been made it is not possible to quantify any costs relating to any possible decontamination. This would be a matter for Swansea City Council to consider as any planning application would be made to them in the first instance.

 

Gofyn i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Ymhellach i WAQ69725, a wnaiff y Gweinidog nodi sut y bydd yr arian a ddychwelir i Cymunedau yn Gyntaf yn cael ei ddyrannu? (WAQ69954)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (Lesley Griffiths):

Any grant funding returned is considered, both on a portofolio-wide basis and across Welsh Government, with any reallocations being made on a priority and value for money basis.

 

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Aled Roberts (Gogledd Cymru): Yn dilyn y datganiad ysgrifenedig ar 14 Gorffennaf 2015 yn cyhoeddi adolygiad o rôl a swyddogaeth Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn y dyfodol, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau y bydd yr adroddiad ac ymateb Llywodraeth Cymru yn cael eu cyhoeddi cyn y diddymiad? (WAQ69953)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Huw Lewis:

I can confirm that Professor Hazelkorn's report on the oversight and regulation of post-compulsory education and training in Wales has been published today and is available on the Welsh Government's website.  It will be for the new Government installed following the Assembly elections in May to consider her report and recommendations and determine its response.

 

Aled Roberts (Gogledd Cymru): Pa wybodaeth y gall y Gweinidog ei roi ar faterion sy'n deillio o ddarpariaeth a chyllid ar gampws Caerdydd Coleg Hyfforddiant Galwedigaethol Gorllewin Llundain? (WAQ69962)

Answer received on 11 March 2016

Huw Lewis:

Following my Written Statement of 27 November 2015 announcing suspension of student support payments to students attending the College's Cardiff campus, the South Wales Police and the Quality Assurance Agency (QAA) commenced formal investigations. The decision to suspend payments was taken in the public interest with a view to safeguarding substantial amounts of taxpayers' monies in a situation where there were serious allegations of fraud. That decision will be reviewed when the results of the investigations are available.

The Police investigation of the alleged fraud is likely to continue into the 2016/17 academic year although the QAA may be in a position to report to me next month on matters of standards and quality.

From 21 January 2016, in respect of new applications for the designation of courses capable of attracting student support from the Welsh Government, institutions will have to satisfy new criteria which include having charitable status.

 

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a gynhaliwyd arolygon strwythurol ar y ddwy bont yn Llanymynech (y bont dros yr afon a'r bont dros y gamlas) mewn perthynas â chludo cydrannau ffermydd gwynt i fferm wynt Tirgwynt? (WAQ69952)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): The wind farm developer is responsible for ensuring that a preliminary evaluation of any structures is carried out to determine if further structural assessment is required. The evaluation process is currently being carried out.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pa feini prawf a ystyriwyd wrth benderfynu a ddylid ail-agor y llinell cotio coil ar hen safle ALCOA yn Abertawe ac, yn benodol, a roddwyd ystyriaeth i'r posibilrwydd o gyflogi cyn-weithwyr Tata i wneud y gwaith hwn? (WAQ69956)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru):  Pa gamau a gymerwyd i ddod o hyd i brynwr ar gyfer safle ALCOA yn Abertawe ar gyfer (a) diben diwydiannol a (b) diben arall, a pha gostau a gronnwyd yn ystod y prosesau hyn? (WAQ69957)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Faint o gymorth grant (a) a dalwyd i a (b) a gafodd ei adennill oddi wrth berchennog/deiliad prydles blaenorol safle ALCOA yn Abertawe? (WAQ69958)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Beth yw costau dymchwel y safle ALCOA yn Abertawe? (WAQ69959)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog a/neu ei swyddogion wedi'u cael â chynrychiolwyr Kancoat Cyf. am y safle ALCOA yn Abertawe? (WAQ69960)

Derbyiniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Edwina Hart: On the matter of the sale of the ALCOA site, this is a commercial transaction in which the Welsh Government is not involved.  We have not provided any grant aid to ALCOA.  Demolition of the site is a commercial matter for the company. 

On the matter for Kancoat Ltd., my Officials have had several discussions with the company and continue to do so.  We have provided £788k in grant aid to Kancoat Ltd.  The company is in administration and we are working with all parties to ensure the best outcome.  The re-opening of the coil coating line is not a matter for the Welsh Government, but rather a commercial decision for any company which wants to re-start the line.  If such a buyer is found, the information will be fed into the Training and Skills work stream of my Tata Task Force.

Partners & Help