Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 24 Chwefror 2016 i'w hateb ar 2 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog nodi'r swm a wariwyd ar ohebiaeth gyda ffermwyr yn (a) y flwyddyn ariannol 2012-13, (b) y flwyddyn ariannol 2013-14 ac (c) y flwyddyn ariannol 2014-15? (WAQ69904)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Rebecca Evans): The information you requested is not held.

 

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Ers mis Ionawr 2014, faint o arweinwyr gwibdeithiau ar y llan sy'n siarad Almaeneg sydd wedi cael eu (a) hyfforddi; a (b) eu recriwtio ar ôl hynny ar gyfer menter Mordeithiau Cymru Llywodraeth Cymru (i) yng ngogledd Cymru (ii) yng ngorllewin Cymru a (iii) yn ne Cymru? (WAQ69905)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth (Ken Skates):  There were 25 Ambassadors trained and utilised in North Wales, 13 in West Wales and none in South Wales. 

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): O ran y gwasanaeth arweinwyr gwibdeithiau ar y llan sy'n siarad Almaeneg, beth oedd natur yr hyfforddiant, faint a gostiodd y hyfforddiant (gan gynnwys cyflogau'r hyfforddwyr), a faint y mae'r gwasanaeth wedi'i gostio (gan gynnwys cyflogau'r hyfforddeion)? (WAQ69906)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Ken Skates:  Training was delivered by Llandrillo College over a 3 day period, as well as a half-day information presentation.  The total combined payment made for training in both Holyhead and Pembrokeshire was £8400.  We do not keep information on Ambassador's salaries as they are not employed by Welsh Government.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Ers mis Ionawr 2014, faint o deithwyr mordeithiau o'r Almaen sydd wedi docio a dod i'r lan a defnyddio'r gwasanaeth gwibdeithiau ar y llan drwy gyfrwng yr Almaeneg, gan gynnwys y dyddiadau pan wnaeth y fordaith docio ac ym mha borthladd, enwau'r llongau a nifer y teithwyr ar bob llong? (WAQ69907)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Ken Skates: 12 German cruise ships have docked at Welsh ports since January 2014, with a total passenger capacity of 14,139.  We do not keep figures of number of passengers who come ashore and / or use the service.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Beth fu effaith ymweliadau mordaith i borthladdoedd Cymru ar economi Cymru ym mhob blwyddyn rhwng 2010 a 2015 yn gynhwysol, a sut y caiff yr effaith hon ei chyfrifo, gan gynnwys rhestr o'r porthladdoedd, llongau a nifer y teithwyr ar bob llong ym mhob un o'r blynyddoedd a nodir uchod? (WAQ69908)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Ken Skates: 12 German cruise ships have docked at Welsh ports since January 2014, with a total passenger capacity of 14,139.  We do not keep figures of number of passengers who come ashore and / or use the service.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog esbonio'r anghysondeb rhwng y ffigur o 37 o longau a nodwyd y byddai'n docio ym mhorthladdoedd Cymru yn ôl gwefan Croeso Cymru, a'r ffigwr o 46 o longau mordeithio y nodwyd Wales Online ar 10 Mai 2015? (WAQ69909)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Ken Skates:  The number of ships booked to dock at Welsh ports is continually subject to change, as cruise lines can cancel or add calls at any time during the Season.  In 2015, there was an increase from 37 to 46 cruise calls.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog (a) esbonio pam nad yw'r ffigurau ar longau mordaith ar gyfer 2016 ar gael eto ar wefan Croeso Cymru; a (b) gadarnhau faint o archebion llongau mordaith 2016 sydd ar gyfer llongau gyda lle am lai na 400 o deithwyr? (WAQ69910)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Ken Skates: Cruise ship booking figures for 2016 will be published on the Visit Wales cruise calendar once they have been finalised by each port.   (These figures are subject to change, as cruise lines can cancel or add calls at any time during the Season.)   There are currently 36 cruise calls under 400 passengers for 2016.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Faint y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wario ar hyrwyddo Cymru fel cyrchfan llongau gwyliau ym mhob un o'r pum mlynedd diwethaf, gan gynnwys manylion yr holl ymweliadau hyrwyddol yn y DU a thramor, ynghyd â rhestr o gynadleddwyr/gwesteion ar bob achlysur? (WAQ69911)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Ken Skates:  The cruise budget figures for the last three years, for which figures are available, are 2013/14 - £150,000, 2014/15 – £140,000 and 2015/16 – £140,000. This figure includes all promotional activities. 

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog (a) darparu copi/dolen i'r dogfennau strategaeth fordaith o 2005 a 2009, a baratowyd gan Peter Wilde Associates; a (b) gadarnhau pryd y cafodd y ddogfen strategaeth ddiwethaf ei pharatoi (gan ddarparu copi/linc at y strategaeth)? (WAQ69912)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Ken Skates: We do not hold a copy of the Peter Wilde strategy.   "Partnership for Growth" sets out the Welsh Government's tourism strategy 2013-2020.  

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Yn sgil y cynlluniau newydd ar gyfer llongau enfawr sy'n gollwng eu hangor ym mae Caergybi a theithwyr a ddygwyd drwy dendr i farina Caergybi, fel y nodwyd yn y Western Mail ar 16 Chwefror 2016, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau (a) faint o'r teithiau a ganslwyd yng Nghaergybi dros y pum mlynedd ddiwethaf oedd o ganlyniad i dywydd gwael; a (b) pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i sicrhau bod y trosglwyddiad drwy dendr mewn tywydd gwael yn ddull diogel ac addas o drosglwyddo ac yn briodol i brofiad yr ymwelydd? (WAQ69913)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Ken Skates: In the past 3 years there have been two cancellations at Holyhead due to bad weather.  The health and safety of passengers is the responsibility of the cruise line and port/marina staff. 

Partners & Help