Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 22 Chwefror 2016 i'w hateb ar 29 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny.  Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Ers 2011, faint o hawliadau cyflog cyfartal sydd wedi cael eu dwyn yn erbyn Llywodraeth Cymru a chyrff a gaiff eu gweithredu gan Lywodraeth Cymru; ac, o'r rhain, faint a godwyd gan a) menywod, b) dynion, a faint sydd heb eu datrys? (WAQ69859)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Prif Weinidog Cymru (Carwyn Jones): Staffing within the Welsh Government is a matter for the Permanent Secretary. I have asked him to write to you separately with the information you have requested.

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Elin Jones (Ceredigion): Pa dargedau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynyddu'r nifer o oedolion sy'n dysgu Cymraeg yn ystod y tair blynedd nesaf? (WAQ69856)W

Derbyniwyd ateb ar 4 Mawrth 2016

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis):  Ym mis Mai 2015, cyhoeddais fod Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi'i ddewis i gartrefi endid cenedlaethol i fod yn gyfrifol am ddatblygu maes Cymraeg i Oedolion yn strategol ar lefel genedlaethol. Roedd sefydlu'r endid yn un o brif argymhellion y Grŵp Adolygu Cymraeg i Oedolion, a gyhoeddodd ei adroddiad yn 2013.  Bydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cymryd cyfrifoldeb am y ddarpariaeth o 1 Awst 2016.

Gweledigaeth y Grŵp Adolygu oedd cynyddu nifer y dysgwyr, ac yn benodol nifer y dysgwyr sydd yn cyrraedd lefel o ruglder i'w galluogi i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Yn wyneb yr hinsawdd ariannol, bydd yn anodd cynyddu cyfanswm y dysgwyr sydd ar gyrsiau. Gan hynny, bydd ffocws y targedau dros y dair blynedd nesaf yn canolbwyntio ar gynyddu nifer y dysgwyr sydd yn dysgu ar y lefelau canolradd ac uwch. Byddwn yn cytuno'r targedau hyn ar gyfer y dair blynedd nesaf gyda'r Ganolfan ym mis Gorffennaf fel rhan o'r broses o lunio'r llythyr grant blynyddol.

 

Elin Jones (Ceredigion): Pa gyllid a glustnodwyd ar gyfer cefnogi dysgu Cymraeg i oedolion yn y blynyddoedd ariannol 2014-15, 2015-16 2016-17? (WAQ69857)W

Answer received on 4 March 2016

Huw Lewis: Mae'r tablau isod yn nodi'r cyllid a glustnodwyd ar gyfer cefnogi dysgu Cymraeg i Oedolion yn y blynyddoedd ariannol 2014-15, 2015-16 a 2016-17.

 2014 – 152015-162016-17
Cyllid grant1,899,3341,899,332£1,758,711
Cyllid rheolaidd 9,982,678      9,176,376 £8,810,000
Cyfanswm 11,882,01211,075,708£10,568,711

 

Yn ogystal â'r cyllid grant a'r cyllid rheolaidd a ddyranwyd i'r chwe Chanolfan Cymraeg i Oedolion a'r Endid Cenedlaethol newydd (y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol), mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ariannu prosiectau i gefnogi'r maes fel y ganlyn:

Prosiect2014 – 152015-162016-17
Cymhwyster i Diwtoriaid104,96357,98228,992
Arholiadau186,948189,241200,000*
Marchnata cenedlaethol40,00040,000N/A
Sefydlu'r Ganolfan Genedlaethol69,83738,318N/A
Adnoddau56,150180,131*
Cyfanswm401,748325,541228,992*

* i'w gadarnhau

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Faint o'r tanwariant ar fenter Llywodraeth Cymru, Cyrraedd y Nod a nodwyd fel Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd; a pha gyfran a gadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, neu a ddychwelwyd ato, o ganlyniad? (WAQ69855)

Derbyniwyd ateb ar 26 Chwefror 2016

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis): The total value of the Reach the Heights initiative was £35,896,955, of which £19,573,599 was committed through the European Social Fund (ESF) Convergence programme 2007–2013. Final expenditure for the initiative included £16,242,413 of ESF, resulting in a decommitment of £3,331,186. This figure was reinvested by the Welsh European Funding Office (WEFO) to support the delivery of other schemes helping young people with their skills for further learning and employment.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle (Torfaen): Pa gynlluniau sydd i ymestyn y brechiad Men B i holl blant Cymru? (WAQ69858)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford): All the Welsh Government's immunisation programmes, alongside the other UK countries, are based on independent, expert advice from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI). When any new immunisation programme is introduced, this expert advice assists to set the criteria which determine eligibility.

The JCVI advised the MenB vaccination programme should protect babies before they reach five months of age because this is when the risk is greatest. As with any other vaccination programme, the JCVI will closely monitor and regularly review evidence of the impact of the MenB programme.

Any further advice received from the JCVI will be considered by the Welsh Government.

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Ers 2011, faint o hawliadau cyflog cyfartal sydd wedi cael eu dwyn yn erbyn pob awdurdod lleol yng Nghymru; ac, o'r rhain, faint a godwyd gan a) menywod, b) dynion, a faint sydd heb eu datrys? (WAQ69860)

Derbyniwyd ateb ar 2 Mawrth 2016

Leighton Andrews:  We do not hold this information.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar weithredu a monitro Rhan 5, Pennod 3, o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mewn awdurdodau lleol yng Nghymru? (WAQ69861)

Derbyniwyd ateb ar 26 Chwefror 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews):  We expect all local authorities to recognise and fulfil their duties under the Act effectively and efficiently.

 

Partners & Help