Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 19 Chwefror 2016 i'w hateb ar 26 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb. Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r potensial ar gyfer diwydiant pysgota cregyn bylchog ym Mae Ceredigion yn seiliedig ar dechnegau deifio? (WAQ69844)

Derbyniwyd ateb ar 1 Mawrth 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant): 

No proposal for such a fishery has been received and so no such assessment has been made.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa fentrau y mae Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â hwy i adfer cynefinoedd yn ardaloedd cadwraeth arbennig Bae Ceredigion? (WAQ69845)

Derbyniwyd ateb ar 1 Mawrth 2016

Carl Sargeant: The Welsh Government has worked with Natural Resources Wales and others to produce a draft Prioritised Improvement Plan (PIP) for Cardigan Bay Special Area of Conservation. The PIP will prioritise the actions needed to maintain and where necessary restore the features of the site to favourable conservation status.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A fydd cynigion y Gweinidog ar gyfer y bysgodfa cregyn bylchog ym Mae Ceredigion yn cynnwys rheoliadau ar y math o dreillio y gellir ei wneud? (WAQ69846)

Derbyniwyd ateb ar 1 Mawrth 2016

Carl Sargeant: 

As set out in the consultation document, the types of permit condition being considered for the regulation of any such fishery would include technical measures, such as the type of permissible dredge.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A fydd cynigion y Gweinidog ar gyfer y bysgodfa cregyn bylchog ym Mae Ceredigion yn cynnwys cyfyngiad ar faint y cychod y gellir eu defnyddio? (WAQ69847)

Derbyniwyd ateb ar 1 Mawrth 2016

Carl Sargeant: 

As set out in the consultation document, the types of permit condition being considered for the regulation of any such fishery would include technical measures, such as the size of vessel permissible.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad a wnaeth y Gweinidog o oblygiadau ei gynigion ar gyfer y bysgodfa cregyn bylchog ym Mae Ceredigion ar ei rwymedigaethau o dan darged un Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE hyd 2020 i 'gyflawni gwelliannau sylweddol a mesuradwy'? (WAQ69848)

Derbyniwyd ateb ar 1 Mawrth 2016

Carl Sargeant:  I am committed to Wales playing its part in delivering Target 1 of the EU Biodiversity Strategy to 2020, to fully implement the Birds and Habitats Directives. The consultation on proposed management measures for the scallop fishery in Cardigan Bay is in line with Welsh Ministers' obligations under the nature Directives.       

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad a wnaeth y Gweinidog o oblygiadau ei gynigion ar gyfer y bysgodfa cregyn bylchog ym Mae Ceredigion ar ei rwymedigaeth i warchod bioamrywiaeth o dan Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006? (WAQ69849)

Derbyniwyd ateb ar 1 Mawrth 2016

Carl Sargeant:  In line with the duty on Welsh Ministers under the Natural Environment and Rural Communities Act 2006, the proposed new management regime for the scallop fishery in Cardigan Bay has regard to the conservation of biodiversity.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A fydd y Gweinidog yn cwrdd â chynrychiolwyr o Save our Seas, y sefydliad Gwarchod Morfilod a Dolffiniaid, a Chanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion i drafod ei gynigion ar gyfer y bysgodfa cregyn bylchog ym Mae Ceredigion? (WAQ69850)

Derbyniwyd ateb ar 1 Mawrth 2016

Carl Sargeant: 

I have no current plans for such a meeting.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pryd wnaeth y Gweinidog neu'i swyddogion gwrdd â chynrychiolwyr o Save our Seas, y sefydliad Gwarchod Morfilod a Dolffiniaid, a Chanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion ddiwethaf? (WAQ69851)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Carl Sargeant: 

I have not met with representatives of those organisations.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad o'i rwymedigaethau o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd y mae'r Gweinidog wedi'u hymgorffori yn ei gynigion diweddar ar gyfer y bysgodfa cregyn bylchog ym Mae Ceredigion? (WAQ69852)

Derbyniwyd ateb ar 1 Mawrth 2016

Carl Sargeant: 

The consultation for a proposed new management regime is in conformity with Welsh Ministers' relevant obligations derived from the Habitats Directive.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Ym mha ffordd y mae'r camau rheoli arfaethedig ar gyfer y bysgodfa cregyn bylchog ym Mae Ceredigion yn bodloni rhwymedigaethau'r Gyfarwyddeb Cynefinoedd i adfer yr amgylchedd? (WAQ69853)

Derbyniwyd ateb ar 1 Mawrth 2016

Carl Sargeant:  The proposed management measures for the scallop fishery in Cardigan Bay are in line with Welsh Ministers' obligations under the Habitats Directive.

 

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A yw gwybodaeth ynglŷn â chael ceulad gwaed ymysg menywod beichiog, a all bara hyd y beichiogrwydd a 6 wythnos ar ôl yr enedigaeth, yn rhan o strategaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru? (WAQ69854)W

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford): Roedd atal a rheoli thrombosis gwythiennau dwfn (DVT) yn ystod beichiogrwydd a'r cyfnod wedi'r enedigaeth yn un o brif elfennau'r prosiect cydweithredol byr ar wasanaethau mamolaeth a gynhaliwyd gan raglen 1000 o Fywydau Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2011-12. Cafodd bwndel gofal mewn tair rhan ei gyflwyno ym mhob bwrdd iechyd yn 2013. Roedd hwn yn cynnwys asesiad risg cyn genedigaeth, anfon i'r ysbyty lle bo amheuaeth o DVT, ac asesiad risg DVT wedi genedigaeth. 

Partners & Help