Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 2 Chwefror 2017

i'w hateb ar 7 Chwefror 2017

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)
 
Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.
 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

1. Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pryd y mae Prif Weinidog Cymru yn bwriadu trafod ystyriaethau iechyd sy'n effeithio ar y DU gyfan â Phrif Weinidog y DU? OAQ(5)0435(FM)
 
2. Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am berfformiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr? OAQ(5)0432(FM)
 
3. Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu dyrannu ffyniant economaidd ar draws Cymru?  OAQ(5)0428(FM)W
 
4. Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau datblygu economaidd Llywodraeth Cymru?  OAQ(5)0423(FM)
 
5. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau deintyddol yng Ngogledd Cymru? OAQ(5)0441(FM)W
 
6. Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o ran mynediad i bobl anabl mewn gorsafoedd trenau ledled Cymru? OAQ(5)0437(FM)
 
7. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyllid i fyfyrwyr ôl-radd yng Nghymru? OAQ(5)0434(FM)W
 
8. Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): Pa sicrwydd y mae'r Prif Weinidog wedi'i gael gan Lywodraeth y DU na ddefnyddir y ffaith ein bod yn gadael yr Undeb Ewropeaidd i wanhau safonau bwyd, a gaiff eu gwarantu ar hyn o bryd drwy ein haelodaeth o'r UE? OAQ(5)0439(FM)
 
9. David Melding (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael â gweinyddiaethau datganoledig eraill ynghylch sefydlu Cyngor Gweinidogion a dulliau cymrodeddu annibynnol? OAQ(5)0436(FM)
 
10. Vikki Howells (Cwm Cynon): Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael â thlodi yng Nghymru? OAQ(5)0429(FM)
 
11. Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am Gynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau ar y Galon a gyhoeddwyd fis Ionawr 2017? OAQ(5)0425(FM)
 
12. Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddarparu addysg ariannol yng Nghymru? OAQ(5)0427(FM)
 
13. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella iechyd plant ledled Cymru? OAQ(5)0438(FM)
 
14. Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ymateb i dystiolaeth a gyflwynwyd gan Public Affairs Cymru i'r Pwyllgor Safonau a oedd yn nodi bod dros hanner ei aelodau wedi cael cais i ailystyried safbwyntiau neu i beidio â dweud rhai pethau pan nad yw Llywodraeth Cymru yn cytuno? OAQ(5)0440(FM)
 
15. Lynne Neagle (Torfaen): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer gwella cymorth i gymunedau yn Nhorfaen? OAQ(5)0442(FM)

Partners & Help