Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 15 Hydref 2015 i'w hateb ar 20 Hydref 2015

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

 

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

1. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru) A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ecsbloetio nwy anghonfensiynol yng Nghymru? OAQ(4)2519(FM)W

2. Keith Davies (Llanelli): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithredoedd Llywodraeth Cymru i adfywio canol tref Llanelli? OAQ(4)2524(FM)W

3. Gwenda Thomas (Castell-nedd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar rôl cydlynydd gwrthgaethwasiaeth Llywodraeth Cymru? OAQ(4)2512(FM)

4. Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael ynghylch ymestyn y fasnachfraint etholiadol i bobl 16 ac 17 oed cyn etholiad y Cynulliad flwyddyn nesaf? OAQ(4)02518(FM)

5. Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa gymorth a chyngor y mae Llywodraeth Cymru yn eu cynnig i bobl sydd mewn dyled? OAQ(4)2510(FM)

6. Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fynediad at wasanaethau'r galon ar gyfer pobl ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed? OAQ(4)02516(FM)

7. Mick Antoniw (Pontypridd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am recriwtio doctoriaid a nyrsys yng Nghymru? OAQ(4)2509(FM)

8. Lynne Neagle (Torfaen): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fynediad at gyffuriau canser yn Nhorfaen? OAQ(4)2069(FM)

9. Peter Black (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015? OAQ(4)2508(FM)

10. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am amseroedd aros ambiwlansys yng ngogledd Cymru? OAQ(4)2521(FM)W

11. Alun Ffred Jones (Arfon): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol gwasanaethau iechyd mamolaeth yng ngogledd Cymru? OAQ(4)2522(FM)W

12. Lindsay Whittle (Dwyrain De Cymru): Pa gyfnod y mae Llywodraeth Cymru wedi'i gyrraedd yn y gwaith o ddatblygu metro de Cymru? OAQ(4)2515(FM)

13. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am oblygiadau Bil Cymru o ran gallu'r Cynulliad i ddeddfu ym maes ynni? OAQ(4)02517(FM)W

14. Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ymrwymiad i ymchwiliad cyhoeddus i'r ddamwain lofaol yng nglofa'r Gleision? OAQ(4)2520(FM)

15. Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am reoli perygl llifogydd yng Nghymru? OAQ(4)2511(FM)

 

Partners & Help