Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cynigion a Gwelliannau i'w Trafod yn y Dyfodol

Cynigion a gyflwynwyd ar 29 Mehefin 2017

NNDM6358

Lee Waters (Llanelli)

Jeremy Miles (Castell-nedd)

Hefin David (Caerffili)

Vikki Howells (Cwm Cynon)
 
Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)
 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi mai'r gwariant cyhoeddus blynyddol ar ofal cymdeithasol yw £1.7 biliwn ar hyn o bryd a rhagwelir y bydd yn codi'n sylweddol wrth i'n poblogaeth barhau i heneiddio, gan roi pwysau anghynaliadwy ar gyllidebau llywodraeth leol a'r GIG. 

2. Yn nodi ymhellach nad yw'r model comisiynu gofal presennol yn addas i'r diben, gan greu sector o weithwyr ar gyflogau gwael, na chânt eu gwerthfawrogi, ac ar yr un pryd sy'n methu â darparu gofal digonol i safon uchel am bris fforddiadwy. 

3. Yn croesawu mesurau i godi statws y proffesiwn.

4. Yn croesawu ymhellach yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

5. Yn credu y byddai datblygu a threialu modelau amgen o ofal cymdeithasol i oedolion yn nodwedd allweddol o ddull economi sylfaenol yng Nghymru.

6. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth gofal cymdeithasol uchelgeisiol i oedolion sy'n cydnabod pwysigrwydd dull lleol ac sy'n treialu nifer o fodelau amgen o ddarparu gofal.

 

NNDM6359

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni)

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru)

Jeremy Miles (Castell-nedd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi'r nifer digyffelyb o bobl ifanc a bleidleisiodd yn etholiad cyffredinol y DU ym mis Mehefin.

2. Yn nodi ymhellach y caiff Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn dilyn Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cymru 2017, ddiwygio adrannau o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i ddechrau ar  newidiadau i'r system bleidleisio yng Nghymru o ran etholiadau cynghorau lleol a Chynulliad Cymru.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i archwilio newidiadau posibl i'r modd y cynhelir etholiadau cynghorau lleol a Chynulliad Cymru gyda'r nod o gynyddu cyfranogiad mewn etholiadau, gan gynnwys:

a) cyflwyno pleidleisio gorfodol;

b) ehangu'r oedran pleidleisio i gynnwys pobl ifanc 16 a 17 oed;

c) symud diwrnod yr etholiad i'r penwythnos; a

d) cyflwyno pleidleisio electronig.

'Deddf Cymru 2017'

'Deddf Llywodraeth Cymru 2006'

 

NNDM6360

Jeremy Miles (Castell-nedd)

Huw Irranca–Davies (Ogwr)

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cyfraniad cwmnïau cydweithredol o £1 biliwn i economi Cymru a'u rôl o ran creu cyflogaeth i filoedd o bobl. 

2. Yn nodi bod manteision cwmnïau cydweithredol yn ymestyn y tu hwnt i fesurau economaidd craidd fel gwerth ychwanegol gros a chyflogaeth, gan gefnogi llesiant a chadernid cymunedol, a bod 689,112 o aelodau gweithgar mewn cwmnïau cydweithredol yng Nghymru.

3. Yn nodi ymhellach yr effaith leol, lle mae cwmnïau cydweithredol yn cyfrannu at economïau lleol, gan gloi cyfoeth yn y cymunedau hynny yn hytrach na'i ailddosbarthu y tu allan i Gymru.

4. Yn nodi ymhellach yr enghreifftiau o gwmnïau cydweithredol arloesol ledled Ewrop fel Mondragon yn rhanbarth y Basg yn Sbaen.

5. Yn croesawu ymyriadau Llywodraeth Cymru, fel Busnes Cymdeithasol Cymru, cynlluniau peilot Swyddi Gwell yn nes at Adref a chefnogaeth i Ganolfan Cydweithredol Cymru.

6. Yn credu bod argymhellion y Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol yn parhau i gynnig sail gadarn ar gyfer twf y sector yn y dyfodol.

7. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno cynllun gweithredu cadarn i gefnogi twf cwmnïau cydweithredol, a fyddai'n golygu cynnwys cwmnïau cydweithredol, mentrau cymdeithasol a busnesau sy'n eiddo i weithwyr yn strategaeth economaidd newydd Llywodraeth Cymru.

'Adroddiad Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru'

Partners & Help