Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cynigion a Gwelliannau i'w Trafod ar 6 Mehefin 2017

Cynigion a gyflwynwyd ar 26 Mai 2017

NDM6320 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi bod Y Fframwaith ar gyfer Gwasanaeth Nyrsio mewn Ysgolion i Gymru 2017 wedi'i gyhoeddi.

2. Yn nodi i'r fframwaith gael ei gyhoeddi gyda nyrsys ysgol rheng flaen ac iddo gymryd i ystyriaeth yn uniongyrchol, farn plant oedran ysgol.

3. Yn nodi bod nyrs ysgol wedi'i henwi ym mhob ysgol uwchradd a'r ysgol gynradd fwydo gysylltiedig ar hyn o bryd a bod y fframwaith yn cymeradwyo bod gan blant ysgol yng Nghymru fynediad estynedig drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys gwyliau ysgol ac yn cynnwys safonau cyffredinol ar gyfer darparu gwasanaethau.

4. Yn nodi bod y fframwaith yn elfen allweddol ac yn sail i Raglen Plant Iach Cymru (0-7 oed) a bod posibilrwydd y caiff ei estyn i grwpiau oedran hŷn.

'Fframwaith ar gyfer Gwasanaeth Nyrsio mewn Ysgolion i Gymru 2017'

TYNNWYD YN ÔL

NDM6321 Jane Hutt (Bro Morgannwg)
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi bod yr adroddiad Tirweddau'r Dyfodol: Cyflawni dros Gymru wedi'i gyhoeddi.

2. Yn cytuno bod Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol yn chwarae rhan allweddol:

a) fel lleoedd gwerthfawr ar gyfer natur ac fel lleoedd sy'n creu budd i'r cyhoedd a budd preifat drwy wahanol wasanaethau; a

b) o safbwynt rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a chefnogi cymunedau gwledig bywiog.

3. Yn cytuno bod gwerth arbennig i bob tirwedd, sydd ynghlwm wrth y syniad o fro, sydd wrth wraidd hunaniaeth cymuned a'r modd y mae llawer o bobl yng Nghymru'n mynegi eu teimlad unigryw o berthyn i le penodol."
 
'Tirweddau'r Dyfodol: Cyflawni dros Gymru'
 
NDM6323 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

Gosodwyd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 12 Rhagfyr 2016.

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 24 Mai 2017.

NDM6324 Jane Hutt (Bro Morgannwg)
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Gwelliannau a gyflwynwyd ar 31 Mai 2017

Cynnig bod y Cynulliad yn penderfynu mabwysiadu'r gwelliannau isod i gynigion:

NDM6321
 
1. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Ychwanegu pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

Yn gresynu nad yw'r adroddiad yn ymdrin ag Egwyddor Sandford fel y'i nodir yn Neddf yr Amgylchedd 1995.

'Deddf yr Amgylchedd 1995'

2. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn credu y dylai unrhyw newid yn y ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu Parciau Cenedlaethol fynd trwy'r Cynulliad fel deddfwriaeth sylfaenol.

Partners & Help