Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 6 Hydref 2015 a dydd Mercher 7 Hydref 2015

Dydd Mawrth 13 Hydref 2015 a dydd Mercher 14 Hydref 2015

Dydd Mawrth 20 Hydref 2015 a dydd Mercher 21 Hydref 2015

 

Dydd Mawrth 6 Hydref 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Canlyniad yr ymgynghoriadau ar y Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Manteision a ddarperir drwy'r Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Yr Argyfwng Ffoaduriaid (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Rhoi organau: Rhoi Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 ar waith (30 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân: 
  • Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Deunydd Perthnasol a Eithrir) (Cymru) 2015 – i'w gwneud o dan Adran 7 o'r Ddeddf (10 munud)
  • Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Cynrychiolwyr Penodedig) (Cymru) 2015 – i'w gwneud o dan Adran 8 o'r Ddeddf (10 munud)
  • Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Personau nad yw'r Galluedd Ganddynt i Gydsynio) (Cymru) 2015 – i'w gwneud o dan Adran 9 o'r Ddeddf (10 munud)
  • Cod Ymarfer yr Awdurdod Meinweoedd Dynol (10 munud)
 • Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) (15 munud)

   

Dydd Mercher 7 Hydref 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

   

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deisebau – Deddfwriaeth Orfodol yng Nghymru i sicrhau bod diffibrilwyr ar gael ym mhob man cyhoeddus (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 13 Hydref 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Hynt rhaglenni ariannu yr UE (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Trechu Tlodi trwy Gymorth Cyflogadwyedd (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Cynllun Gweithredu Mentrau Cydweithredol a Chydfuddiannol (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Gweithredu'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol (30 munud)
 • Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (y pŵer i Ddiystyru Hawddfreintiau a Cheisiadau gan Ymgymerwyr Statudol) (Cymru) 2015 (15 munud)

 

Dydd Mercher 14 Hydref 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ei Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru - Tlodi ac Anghydraddoldeb (60 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - Paul Davies (Preseli Sir Benfro) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 20 Hydref 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar benderfyniad ariannol Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (5 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil yr Amgylchedd (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar benderfyniad ariannol Bil yr Amgylchedd (Cymru) (5 munud)
 • Dadl ar ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg (60 munud)

   

Dydd Mercher 21 Hydref 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar yr ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Lynne Neagle (Torfaen) (30 munud)

Partners & Help