Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 16 Mehefin 2015 a dydd Mercher 17 Mehefin 2015
Dydd Mawrth 23 Mehefin 2015 a dydd Mercher 24 Mehefin 2015
Dydd Mawrth 30 Mehefin 2015 a Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2015

 

Dydd Mawrth 16 Mehefin 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu (60 munud)
 • Dadl Cyfnod 3 ar Fil Cymwysterau Cymru (180 munud)
 • Dadl Cyfnod 4 ar Fil Cymwysterau Cymru (15 munud) 


Dydd Mercher 17 Mehefin 2015


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45
  munud) 

Busnes y Cynulliad

 • Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog 2, 13 ac 17 mewn perthynas â Chofrestru a Datgan Buddiannau'r Aelodau a Rheolau Sefydlog 17 a 22 mewn perthynas ag Aelodaeth y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (5 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo'r Canllawiau i Aelodau'r Cynulliad ar Gofrestru, Datgan a Chofnodi Buddiannau Ariannol a Buddiannau Eraill ac i fabwysiadu'r Cod Ymddygiad diwygiedig (15 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Nick Ramsay (Sir Fynwy) (30 munud)


Dydd Mawrth 23 Mehefin 2015 


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Taith Cyllideb 2015 – Buddsoddi yn y Gymru a Garem (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: Fframwaith strategol ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad Blynyddol Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 2015 (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y Diweddaraf ar Borthladdoedd (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd: Buddsoddi mewn Cynlluniau Cyflenwi (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Camau gweithredu sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â risgiau sy'n ymwneud â Thanau Glaswellt yng Nghymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Ymateb Llywodraeth Cymru i Addysgu Athrawon Yfory – opsiynau ar gyfer dyfodol Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
 • Gweithrediadau'r Gronfa Strwythurol Ewropeaidd i fynd i'r afael â thlodi (30 munud)
   


Dydd Mercher 24 Mehefin 2015


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

   

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)
 • Dadl ar Araith y Frenhines (120 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

Dydd Mawrth 30 Mehefin 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020 - Diweddariad (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol - flwyddyn ers ei chyflwyno (30 munud)
 • Rheoliadau Gorchmynion Amddiffyn a Chefnogi Oedolion (Swyddog Awdurdodedig) (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Rheoliadau Byrddau Diogelu (Swyddogaethau a Gweithdrefnau) (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd ar gyfer Ceisiadau a Cheisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Dadl ar adroddiad Gweinidogion Cymru ar y gydymffurfiaeth â'r ddyletswydd o dan adran 1 o Ddeddf Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 (60 munud) 
    


Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2015


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

Partners & Help