Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 2 Mehefin 2015 a dydd Mercher 3 Mehefin 2015
Dydd Mawrth 9 Mehefin 2015 a dydd Mercher 10 Mehefin 2015 Dydd Mawrth 16 Mehefin 2015 a dydd Mercher 17 Mehefin 2015


Dydd Mawrth 2 Mehefin 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus ar Blant a Phobl Ifanc yn Gyntaf: Cyflawni ein Hymrwymiad i Gyfiawnder Ieuenctid yn llwyddiannus (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Y diweddaraf am y Gronfa Buddsoddi i Arbed (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad Cynnydd Cronfeydd Strwythurol yr UE 2014-2020 (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Cydlyniant Cymunedol - Cynnydd a Heriau (30 munud)
 • Y Rheoliadau Di-fwg (Cerbydau Preifat) 2015 (15 munud)
 • Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015 (15 munud)
 • Rheoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gofynion Hyfforddiant Awdurdod Trwyddedu) (Cymru) 2015 (15 munud) 
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i'r Bil Cymwysterau Cymru (5 munud)


Dydd Mercher 3 Mehefin 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl Cyfnod 1 ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 9 Mehefin 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Gyflwyno Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (60 munud)
 • Dadl Cyfnod 3 ar Fil Cymwysterau Cymru (180 munud)

 

Dydd Mercher 10 Mehefin 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Aled Roberts (Gogledd Cymru) (30 munud)Dydd Mawrth 16 Mehefin 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Brif Weinidog Cymru: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu (60 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Cynnydd ar gyflawni'r Rhaglen Lywodraethu ar gyfer Blaenoriaethau Diogelwch Cymunedol (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Gweithrediadau'r Gronfa Strwythurol Ewropeaidd i fynd i'r afael â thlodi (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Ymateb Llywodraeth Cymru i Addysgu Athrawon Yfory - opsiynau ar gyfer dyfodol Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Cyflawni newid ar gyfer Cymru drwy Bolisi Caffael (30 munud) 
   

Dydd Mercher 17 Mehefin 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog 2, 13 a 17 mewn perthynas â Chofrestru a Datgan Buddiannau Aelodau a Rheolau Sefydlog 17 a 22 mewn perthynas ag Aelodaeth Safonau Ymddygiad (5 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo'r Canllawiau i Aelodau'r Cynulliad ar Gofrestru, Datgan a Chofnodi Buddiannau Ariannol a Buddiannau Eraill a mabwysiadu'r Cod Ymddygiad diwygiedig (15 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Nick Ramsay (Sir Fynwy)

Partners & Help