Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn
 
Dydd Mawrth 3 Mawrth 2015 a dydd Mercher 4 Mawrth 2015
Dydd Mawrth 10 Mawrth 2015 a dydd Mercher 11 Mawrth 2015
Dydd Mawrth 17 Mawrth 2015 a dydd Mercher 18 Mawrth 2015

 

Dydd Mawrth 10 Mawrth 2015 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Dadl ar Ail Gyllideb Atodol 2014-15 (30 munud)
• Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (15 munud)
• Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (180 munud)

 

Dydd Mercher 11 Mawrth 2015

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
• Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)
• Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (15 munud)

Busnes y Cynulliad

• Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru (60 munud) 
• Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
• Dadl Fer - Russell George (Sir Drefaldwyn) (30 munud) - gohiriwyd o ddydd Mercher 4 Mawrth 2015

 

Dydd Mawrth 17 Mawrth 2015 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar: Y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Mynediad at Gyllid (30 munud)
• Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Canlyniadol) 2015 (15 munud)
• Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Diwygio) 2015 (15 munud)
• Dadl ar Adroddiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 2013-2014 (60 munud)
• Dadl ar Gyflog Cyfartal (60 munud)

Dydd Mercher 18 Mawrth 2015

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)
• Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

Busnes y Cynulliad

• Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv)
(60 munud)
• Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
• Dadl Fer – Leanne Wood (Canol De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 24 Mawrth 2015 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y diweddaraf ar gamau gweithredu sy'n deillio o adroddiadau'r Pwyllgor Menter a Busnes (30 munud)
• Rheoliadau Safonau Iaith Gymraeg (Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol) (Cymru) 2015 (30 munud)
• Gorchymyn Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Dynodi Awdurdod Trwyddedu) (Cymru) 2015 (15 munud)
• Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil Cymwysterau Cymru (60 munud)
• Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol ar Fesur Cymwysterau Cymru (5 munud)

 

Dydd Mercher 25 Mawrth 2015

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
• Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

Busnes y Cynulliad

• Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
• Dadl Fer - Aled Roberts (Gogledd Cymru) (30 munud)

Partners & Help