Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn
 
Dydd Mawrth 27 Ionawr 2015 a dydd Mercher 28 Ionawr 2015
Dydd Mawrth 3 Chwefror 2015 a dydd Mercher 4 Chwefror 2015
Dydd Mawrth 10 Chwefror 2015 a dydd Mercher 11 Chwefror 2015
***********************************************************************

Dydd Mawrth 27 Ionawr 2015 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Cyflwyno'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru) (60 munud)
• Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Gwella argaeledd rhandiroedd a gerddi cymunedol (30 munud)
• Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Adnewyddu'r Agenda Cynhwysiant Ariannol (30 munud)
• Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Addysg Uwch (Cymru) (15 munud)
• Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2013-14 (60 munud)
• Dadl: Adroddiad Gweinidogion Cymru ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 2014 (60 munud) 

Dydd Mercher 28 Ionawr 2015

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
• Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (15 munud)
• Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Troseddau Difrifol (Memorandwm Rhif 2) (30 munud)
Busnes y Cynulliad

• Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)
• Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
• Dadl fer - Mark Isherwood (Gogledd Cymru) (30 munud)


Dydd Mawrth 3 Chwefror 2015 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Ardrethi Busnes (30 munud)
• Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Gwella uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru (30 munud)
• Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Y wybodaeth ddiweddaraf am gydweithio gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau (30 munud)
• Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â'r Bil Arloesi Meddygol (15 munud)
• Dadl: Adolygiad o Addasiadau Byw'n Annibynnol (60 munud)

Dydd Mercher 4 Chwefror 2015

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
• Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad

• Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)
• Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
• Dadl Fer - Peter Black (Gorllewin De Cymru) (30 munud)


Dydd Mawrth 10 Chwefror 2015 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Cyflwyno'r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (30 munud)
• Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Datganoli trethi yng Nghymru - Ymgynghoriad ar Dreth Trafodiad Tir (30 munud)
• Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y ddwy eitem ganlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân: 
o Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) (Cymru) 2015
o Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Swyddogaethau Ychwanegol a Dirymu) (Cymru) 2015 (15 munud)
• Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Cynllunio (Cymru) (60 munud)
• Penderfyniad ariannol mewn perthynas â'r Bil Cynllunio (Cymru) (5 munud) 

Dydd Mercher 11 Chwefror 2015

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud) 14.15
• Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud) 15.00

Busnes y Cynulliad

• Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
• Dadl Fer - Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

Partners & Help