Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 18 Tachwedd 2014 a dydd Mercher 19 Tachwedd 2014

Dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014 a dydd Mercher 26 Tachwedd 2014

Dydd Mawrth 2 Rhagfyr a dydd Mercher 3 Rhagfyr 2014

***********************************************************************

Dydd Mawrth 18 Tachwedd 2014 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Diwygio) 2014 (15 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth - darpariaethau sy'n ymwneud â chymorth allforio (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Ddrafft 2015-16 (120 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2013-14 (60 munud)

Dydd Mercher 19 Tachwedd 2014

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2015/16 (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro) (30 munud) - gohiriwyd o ddydd Mercher 12 Tachwedd

Dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Adroddiad Blynyddol y Cydgysylltydd Gwrth-Gaethwasiaeth (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd: Imiwneiddio - cynnydd a brechiadau (30 munud)[ut1}
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Hawliau Defnyddwyr: Gwelliant ynghylch Ffioedd Asiantaethau Gosod (15 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (60 munud)
 • Cynnig i gytuno ar benderfyniad ariannol y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (5 munud)
 • Dadl: Effaith Diwygiadau Lles Llywodraeth y DU yng Nghymru (60 munud)

Dydd Mercher 26 Tachwedd 2014

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar adroddiad dilynol y Pwyllgor Menter a Busnes ar Sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) (60 munud)
 • Dadl Cyfnod 1 ar y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer – Nick Ramsay (Sir Fynwy) (30 munud)
 • Dadl Fer - Darren Millar (Gorllewin Clwyd) (30 munud) - gohiriwyd o ddydd Mercher 19 Tachwedd

Dydd Mawrth 2 Rhagfyr 2014 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Cyflwyno'r Bil Cymwysterau (Cymru) (60 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Gwyddoniaeth yng Nghymru - Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf (30 munud)
 • Dadl: Effaith y Polisi Caffael yng Nghymru (60 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol 2014 ar y Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau (60 munud)

Dydd Mercher 3 Rhagfyr 2014

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (15 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)
 • Datganiad gan Kirsty Williams: Cyflwyno Bil arfaethedig Aelod - y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) (30 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar ddulliau Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl fer - William Graham (Dwyrain De Cymru) (30 munud)
 •  

Partners & Help