Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

NAFWC 2011
Cofnodion cyfarfod 27 Ionawr 2011

Dyddiad: 27 Ionawr 2011
Amser:16:00
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B

Presennol:,
William Graham AC (Ceidwadwyr) – Cadeirydd
Lorraine Barrett AC (Llafur)
Peter Black AC (Y Democratiaid Rhyddfrydol)
Chris Franks AC (Plaid Cymru)

Swyddogion yn bresennol:
Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc
Dianne Bevan, Prif Swyddog Gweithredu
Keith Bush, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol
Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad
Ian Summers, Pennaeth yr Uned Gorfforaethol
Aled Eirug, Ymgynghorydd Cyfansoddiadol
Connie Robertson, Pennaeth Ystadau a TGCh
Helen Finlayson, Ysgrifenyddiaeth
Helen Birtwhistle, Cysylltiadau Allanol – eitem 3
Natalie Drury-Styles, Rheolwr Allgymorth a Chysylltiadau Rhyngwladol – eitem 3

Cynghorwyr Annibynnol:
Mair Barnes

Sylwedyddion:
Dim

Eraill:
Dim

1. Cyflwyniad ac ymddiheuriadau
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Llywydd.  Cytunodd y Comisiwn y byddai William Graham AC yn cadeirio’r cyfarfod yn absenoldeb y Llywydd.

Datgan buddiannau
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.

Cofnodion cyfarfod - 30 Tachwedd 2010
Cadarnhawyd y cofnodion yn ffurfiol.

Materion yn codi o gyfarfod 30 Tachwedd 2010
Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

2. Paratodau ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad
Cyflwynodd Dianne Bevan y papur, gan nodi fod y gwaith cynllunio ar gyfer y diddymu, yr etholiad a’r trawsnewid i’r Pedwerydd Cynulliad yn mynd rhagddo’n dda.  Dywedodd fod canllawiau ar gael ar y fewnrwyd, a bod rhagor o wybodaeth ac atebion wedi’u darparu ar gyfer Aelodau a’u staff wrth i gwestiynau godi.  Amlinellodd y cynllun cynefino arfaethedig i Aelodau newydd, gan atgoffa’r Comisiynwyr y disgwylir nifer fawr o Aelodau newydd ar ôl yr etholiad.

Dywedodd Claire Clancy mai bwriad y cynigion cynefino oedd bod yn sail i raglen o ddatblygiad proffesiynol parhaus, a gynlluniwyd i roi cefnogaeth i’r holl Aelodau a’u staff ac i fodloni’u hanghenion unigol drwy gydol y Pedwerydd Cynulliad.  Cawsant eu strwythuro fel y byddai sesiynau’n cael eu cyflwyno mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys ar sail unigol, fesul grwp plaid, ac i’r holl Aelodau newydd.

Bu’r Comisiwn yn trafod y cynigion cynefino, a chroesawodd y bwriad i roi cefnogaeth i Aelodau newydd drwy sesiynau wedi’u teilwra a gyda ffocws pendant.  Gofynnodd Lorraine Barrett am i’r trefniadau ‘cyfeillio’ llwyddiannus o Gynulliadau blaenorol gael eu rhoi ar waith eto, gan ddarparu un pwynt cyswllt ar gyfer Aelodau newydd.  Gofynnodd Peter Black am i ystyriaeth gael ei roi i ddarparu sesiwn a oedd yn canolbwyntio ar ddyletswyddau cydraddoldeb Aelodau a chyfraith cyflogaeth berthnasol, ac un arall ar ddod o hyd i swyddfeydd etholaethol a’u sefydlu.

Gofynnodd William Graham am i ystyriaeth gael ei roi i ddarparu cysylltiadau priodol ar gyfer rheolwyr busnes pleidiau, gan y gallai fod yn well gan Aelodau sianelu’u hymholiadau drwyddynt hwy

Nododd y Comisiwn y cynnydd a wnaed, croesawodd y cynigion cynefino, yn amodol ar y diwygiadau a awgrymwyd, a chytunodd ar y trefniadau diwedd blwyddyn a oedd wedi’u hatodi, i Aelodau gyflwyno ceisiadau.

3. Agor y Pedwerydd Cynulliad
Cyflwynodd Helen Birtwhistle y papur, gan nodi mai’r prif egwyddorion oedd bod yn gynhwysol ac arddangos y Cynulliad a’i waith tra’i fod yn gweithio’n agos â phartneriaid allweddol.

Cytunodd y Comisiwn ar yr egwyddorion y byddai’r agoriad yn seiliedig arnynt a chroesawodd y nod o adlewyrchu amrywiaeth Cymru tra’i fod yn sicrhau nad oedd unrhyw ran o’r gymuned yn teimlo ei bod yn cael ei hallgau mewn unrhyw ffordd.  Dywedodd William Graham y dylai llawer o’r elfennau cadarnhaol o 2007 gael eu hailadrodd ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad, gan gynnwys yr orymdaith fer.  Roedd y Comisiwn yn gefnogol iawn i ddefnyddio’r lleoliad arfaethedig a  chymeradwyodd, dros dro, y cynigion drafft ar gyfer yr agoriad.  Cafwyd dadl am natur y gwasanaeth neu’r dathliad a gofynnodd y Comisiwn am gael ystyried eto sut y byddai’r egwyddorion yn cael eu cyflawni’n ymarferol, a gofynnodd bod rhagor o fanylion am y rhaglen ar gael ar gyfer ei gyfarfod nesaf.

4. Unioni rhwydwaith TGCh y Cynulliad (UNO)
Nododd Dianne Bevan fod y prosiect UNO wedi dod i ben yn ffurfiol, er bod rhai materion llai technegol yn parhau i gael eu datrys. Nododd   fod y prosiect wedi cadw o fewn ei gyllideb adolygedig, ac er bod y prosiect eang wedi profi rhai anawsterau, roedd y manteision a ragwelwyd yn dechrau cael eu gwireddu.

Gofynnodd Peter Black am i ragor o fanylion am y manteision gael eu darparu, gan gynnwys y pwysau i adael y rhwydwaith gsi, yr hyblygrwydd cynyddol o fewn contract Merlin a’r gost a fyddai wedi codi pe na bai’r cynllun wedi ei gyflawni eleni.  Pwysleisiodd Mair Barnes y pwysigrwydd i’r Comisiwn fonitro cyflawniadau manteision ac arbedion.

Nododd y Comisiwn gyllideb derfynol y prosiect; y cynnydd a wnaed o ran mynd i’r afael â’r  materion sydd heb eu datrys; y tasgau prosiect cyfredol; a chrynodeb o’r gwersi a ddysgwyd.  Gofynnodd y Comisiwn am i’r gwersi a ddysgwyd gael eu defnyddio i gryfhau rheolaeth  rhaglenni tebyg yn y dyfodol, ac am i adolygiadau manteision ac arbedion gael eu cynnal bob chwe mis gan anfon adroddiad arnynt i’r Comisiwn.

5. Ail-dendro am y contract arlwyo
Cyflwynodd Dianne Bevan y papur, gan amlinellu’r amserlen a’r opsiynau ar gyfer arbedion posibl, yn unol â strategaeth cyllideb y Comisiwn, tra’i fod yn darparu lefel briodol o wasanaeth i Aelodau.  

Bu’r Comisiwn yn trafod a rhoddodd awgrym cyffredinol am y lefel a’r amrywiaeth o wasanaethau y bydd angen eu cynnwys yn y contract arlwyo nesaf.  Cytunodd y dylid lleihau’r cymhorthdal ond pwysleisiwyd y dylid gwneud penderfyniadau doeth am lefelau gwasanaeth a’r cyfleusterau y byddai angen eu cadw er mwyn i Aelodau’r Cynulliad allu cyflawni’u dyletswyddau’n effeithiol. Cytunodd Lorraine Barrett i gynrychioli’r Comisiwn yn y broses ail-dendro.  

6. Materion i’w nodi
Nododd y Comisiwn yr ohebiaeth rhwng Lorraine Barrett AC a Bethan Jenkins AC.

Nododd y Comisiwn y byddai Comisiynwyr yn parhau yn eu swyddi pan fyddai’r Cynulliad yn cael ei ddiddymu ar 31 March.  Dywedodd Keith Bush y byddai’r Cynulliad yn cyfarfod o fewn saith diwrnod i’r etholiad, ac mai’r eitem busnes cyntaf fyddai ethol Llywydd.  Byddai’r Comisiynwyr presennol yn parhau yn eu swyddi nes i Gomisiynwyr newydd gael eu hethol.Partners & Help