Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
The National Assembly for Wales


Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Agoriad Swyddogol Brenhinol
Trydydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

The Royal Official Opening
of the Third National Assembly for Wales

Dydd Mawrth, 5 Mehefin 2007
Tuesday, 5 June 2007 Cyrhaeddodd y Parti Brenhinol y Siambr am 11.20 a.m.
The Royal Party arrived in the Chamber at 11.20 a.m.
Y Cofnod
Y Llywydd (Dafydd Elis-Thomas): Croeso i agoriad brenhinol y trydydd Cynulliad. Croeso i chi, fy nghyd-Aelodau, i’ch gwesteion personol, ac i aelodau a chynrychiolwyr ein chwaer gyrff seneddol yn y Deyrnas Unedig, o San Steffan, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Croeso i’r farnwriaeth, i gynrychiolwyr cynulliadau Ewropeaidd a’r Gymanwlad, llywodraeth leol, cyrff cyhoeddus, mudiadau gwirfoddol a sefydliadau eraill yng Nghymru, ac i’r gynulleidfa ehangach sy’n ein gwylio ac sy’n gwrando arnom drwy amryfal gyfryngau. Croeso arbennig i’n hymwelwyr brenhinol. The Presiding Officer (Dafydd Elis-Thomas): Welcome to the royal opening of the third Assembly. I welcome you, my fellow Members, your personal guests, and members and representatives of our sister parliamentary bodies of the United Kingdom, from Westminster, Scotland and Northern Ireland. I welcome the judiciary, representatives of European and Commonwealth assemblies, local government, public bodies, voluntary groups and other Welsh organisations, as well as the wider audience that is watching us and listening to us through various media. I particularly welcome our royal guests.
Your Majesty, this is your fifth visit to the National Assembly in the eight years of its institutional life so far. That is almost as often, dare I say it, as your attendances at your Parliament at Westminster. I thank you on behalf of us all, as Assembly Members, for your abiding personal interest in and commitment to the work of your devolved parliaments generally and to this National Assembly in particular. I personally look forward to your agreeing many Orders in Council arising from our deliberations. I invite Your Majesty to address the National Assembly. Eich Mawrhydi, dyma eich pumed ymweliad â’r Cynulliad Cenedlaethol yn wyth mlynedd ei fodolaeth fel sefydliad. Mae hynny bron mor aml, os caf ddweud, â’ch presenoldeb yn eich Senedd yn San Steffan. Ar ran pob Aelod o’r Cynulliad, diolch ichi am eich ymrwymiad ac am eich diddordeb bythol yng ngwaith eich seneddau datganoledig yn gyffredinol a’r Cynulliad Cenedlaethol hwn yn benodol. Edrychaf ymlaen at eich gweld yn rhoi eich cydsyniad i lawer o Orchmynion yn y Cyfrin Gyngor a gyfyd o’n trafodaethau yma. Fe’ch gwahoddaf, Eich Mawrhydi, i annerch y Cynulliad Cenedlaethol.
Her Majesty The Queen: Presiding Officer and Members of the National Assembly for Wales, I am pleased to be able to return here on another important occasion for Wales and to be able to welcome Members elected to the third National Assembly for Wales. I offer you all my warm congratulations on your election last month. You have been entrusted with vital responsibilities by the people of Wales: to represent their interests here, in this Assembly, and to realise the potential of the democratic process here on their behalf. Ei Mawrhydi Y Frenhines: Lywydd ac Aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, pleser imi yw gallu dychwelyd yma ar achlysur pwysig arall i Gymru ac i allu croesawu Aelodau a etholwyd i drydydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Yr wyf yn eich llongyfarch yn wresog ar eich etholiad y mis diwethaf. Mae pobl Cymru wedi rhoi eu ffydd ynoch i ymgymryd â chyfrifoldebau hollbwysig: i gynrychioli eu buddiannau yma, yn y Cynulliad hwn, ac i wireddu potensial y broses ddemocrataidd ar eu rhan.
In the months since I came here to mark the opening of this spectacular new building, there have been further notable milestones for Wales. The Government of Wales Act 2006 opens the way to a new era for devolution, with significant changes in the way in which the National Assembly for Wales works. The Welsh Assembly Government will govern, while the National Assembly for Wales will provide the necessary scrutiny and monitoring of its policies and their implementation. Equally historic are the new powers giving the National Assembly for Wales the opportunity to make its own legislation on devolved matters, such as health, education, social welfare and local government. It is now for you to ensure that policies and legislation meet the needs and aspirations of the people of Wales more closely than ever before. Yn y misoedd ers imi fod yma i nodi agoriad yr adeilad gwych hwn, mae Cymru wedi gweld mwy o gerrig milltir arwyddocacol. Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn braenaru’r tir ar gyfer oes newydd o ddatganoli, gyda newidiadau arwyddocaol yn y ffordd y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gweithio. Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn llywodraethu, tra bo Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnig y craffu a’r monitro angenrheidiol ar ei pholisïau a’u gweithrediad. Yn yr un modd, mae’r pwerau newydd sy’n rhoi cyfle i Gynulliad Cenedlaethol Cymru lunio’i ddeddfwriaeth ei hun ar faterion datganoledig, fel iechyd, addysg, lles cymdeithasol a llywodraeth leol, hefyd yn hanesyddol. Mater i chi yn awr yw sicrhau bod y polisïau a’r ddeddfwriaeth yn dod yn nes at fodloni anghenion a dyheadau pobl Cymru na’r hyn a welwyd o’r blaen.
By grasping these challenges and by promoting accountability and responsive governance, you have the potential to strengthen democracy and public engagement with decision making, and to enhance the effectiveness of public institutions in Wales. As part of this, you are leading the way in making the business of the Assembly more accessible for all, through broadcasting and information technology. I remarked last year on the open, welcoming design of this splendid building, and your creative use of technology complements the building perfectly. However, it is your own approach to your role as Assembly Members that will do the most to enhance the reputation of the Assembly for open, modern democracy. Wrth ymateb i’r her hon ac wrth hybu atebolrwydd a llywodraeth ymatebol, mae’r potensial gennych i gryfhau democratiaeth a chyswllt y cyhoedd â’r broses o wneud penderfyniadau, ac i hyrwyddo effeithiolrwydd sefydliadau cyhoeddus Cymru. Yr ydych yn arwain y ffordd yn hyn o beth drwy wneud gwaith y Cynulliad yn fwy hygyrch i bawb, drwy’r defydd o ddarlledu a thechnoleg gwybodaeth. Cyfeiriais y llynedd at gynllun agored, croesawgar yr adeilad arbennig hwn, ac mae eich defnydd creadigol o dechnoleg yn cydweddu’n berffaith ag ef. Fodd bynnag, sut y byddwch chi yn ymgymryd â’ch rôl fel Aelodau o’r Cynulliad fydd bwysicaf wrth hyrwyddo enw da y Cynulliad o ran democratiaeth fodern, agored.
As we reflect on the future and the unique potential for the Assembly and for Wales, it is particularly appropriate that you have been joined here today by people from across Wales, young and old. As Assembly Members, it is right that you should reach out to all generations, and that you should help the young people of Wales to develop their interest in and understanding of the work of the Assembly. Wrth inni fyfyrio ar y dyfodol ac ar botensial unigryw y Cynulliad a Chymru, mae’n arbennig o briodol bod pobl o bob rhan o Gymru, yn hen ac ifanc, wedi ymuno â chi yma heddiw. Fel Aelodau o’r Cynulliad, mae’n iawn eich bod yn estyn allan at bob cenhedlaeth, a’ch bod yn helpu pobl ifanc Cymru i ddatblygu eu diddordeb yng ngwaith y Cynulliad a’u dealltwriaeth ohono.
Presiding Officer and Assembly Members, I wish you insight, wisdom and patience as you take forward the work of this third Assembly. I shall follow your progress with great interest and hope that you will build on the achievements of the last eight years in the service of the people of Wales. [Applause.] Lywydd ac Aelodau o’r Cynulliad, dymunaf ichi weledigaeth, doethineb ac amynedd wrth ddatblygu gwaith y trydydd Cynulliad. Byddaf yn dilyn eich cynnydd â diddordeb mawr a gobeithiaf y byddwch yn adeiladu ar gyflawniadau’r wyth mlynedd diwethaf wrth ichi wasanaethu pobl Cymru. [Cymeradwyaeth.]
The Presiding Officer: I now invite the First Minister to respond on behalf of us all. Y Llywydd: Gwahoddaf y Prif Weinidog i ymateb ar ran pob un ohonom.
The First Minister (Rhodri Morgan): Your Majesty, Your Royal Highnesses, Assembly Members, distinguished guests, ladies and gentlemen. Y Prif Weinidog (Rhodri Morgan): Eich Mawrhydi, Eich Uchelderau Brenhinol, Aelodau’r Cynulliad, westeion nodedig, foneddigion a boneddigesau.
Ar ran holl Aelodau’r Cynulliad sydd wedi ymgynnull yma, dechreuaf drwy ddiolch i chi, Eich Mawrhydi, am eich dymuniadau gwresog a didwyll. Mae’n anrhydedd i ni eich croesawu yma unwaith eto heddiw. Fel y nodwyd gennych yn eich anerchiad, Eich Mawrhydi, mae’r gwaith o lywodraethu Cymru wedi datblygu llawer iawn ers agor adeilad newydd y Senedd hon ym mis Mawrth 2006, ar Ddydd Gŵyl Dewi, a bu hyd yn oed mwy o ddatblygiadau sylweddol ers dyddiau cynharaf datganoli yn 1999. On behalf of all Assembly Members gathered here, I begin by thanking you, Your Majesty, for your warm and sincere wishes. It is an honour for us to welcome you here again today. As you said in your address, Your Majesty, the governance of Wales has developed a great deal since the opening of the new Senedd building in March 2006, on St David’s Day, and there have been even more significant developments since the early days of devolution in 1999.
For me, it is a huge privilege to be First Minister for Wales, forming my third administration for the third Assembly. There are simply no words that can convey what an honour it is to serve your country as First Minister. However, today is not about the length of time served as First Minister or the number of administrations that I have formed; today’s significance is that this third Assembly has new powers conferred on it by the Government of Wales Act 2006. We have new and better tools to do more for the people whom we serve—the people who elected us and who always keep our feet on the ground. They have high expectations that we will use those powers to deliver for them, wherever they live, whatever their age, whatever their background and whatever their political persuasion. Democracy takes a major step forward in Wales today. Anrhydedd mawr i mi yw cael bod yn Brif Weinidog Cymru, a llunio fy nhrydydd gweinyddiaeth ar gyfer y trydydd Cynulliad. Nid oes geiriau i gyfleu’r fraint o wasanaethu eich gwlad fel Prif Weinidog. Fodd bynnag, nid cyfle yw hwn i drafod hyd fy nghyfnod fel Prif Weinidog neu nifer y gweinyddiaethau yr wyf wedi’u ffurfio; arwyddocâd heddiw yw bod gan y trydydd Cynulliad bwerau newydd yn sgîl Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae gennym ddulliau newydd a gwell o wneud mwy dros y bobl yr ydym yn eu gwasanaethu—y bobl a’n hetholodd ac sydd wastad yn cadw ein traed ar y ddaear. Mae ganddynt ddisgwyliadau mawr y byddwn yn defnyddio’r pwerau hynny er eu budd, lle bynnag y bônt, beth bynnag eu hoed, beth bynnag eu cefndir a beth bynnag eu lliwiau gwleidyddol. Mae democratiaeth yng Nghymru yn cymryd cam sylweddol yn ei blaen heddiw.
These are exciting times for our country. There may even be moments of turbulence to cope with, from time to time, but I will be doing my level best in piloting the aircraft that is Wales—safe in the knowledge that the best aircraft in the world all have wings made in north Wales—to get us safely to the destination that we all want to reach: a Wales that is thriving, healthy, sustainable, skilled and equipped for the challenges of the new century. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’n gwlad. Mae’n bosibl y gwelwn gynnwrf o bryd i’w gilydd, ond byddaf yn gwneud fy ngorau glas i hedfan awyren Cymru—gan wybod fod gan awyrennau gorau’r byd adennydd wedi’u gwneud yn y gogledd—yn ddiogel i’r gyrchfan y mae pob un ohonom am ei gweld: Cymru ffyniannus, iach a chynaliadwy gyda’r sgiliau a’r offer sydd eu hangen i ddiwallu her y ganrif newydd.
Yr ydym yn ddiolchgar i chi, Eich Mawrhydi, am eich dymuniadau da. Dymunaf innau, yn fy nhro, bob llwyddiant i Aelodau’r Cynulliad wrth i ni ymroi, gyda’n gilydd, i wasanaethu pobl Cymru. Diolch, Fa’am. We are grateful to you, Your Majesty, for your good wishes. In turn, I wish Assembly Members every success as we endeavour, together, to serve the people of Wales. Thank you, Ma’am.
The Presiding Officer: I now invite Your Majesty to sign a commemorative parchment to mark this historic occasion. Y Llywydd: Estynnaf wahoddiad i chi, Eich Mawrhydi, lofnodi memrwn coffaol i nodi’r achlysur hanesyddol hwn.

Llofnodwyd y memrwn coffaol.
The commemorative parchment was signed.
Y Cofnod
Y Llywydd: Dyna ddiwedd ein trafodion am heddiw. The Presiding Officer: That brings today’s proceedings to a close.

Gadawodd y Parti Brenhinol y Siambr am 11.30 a.m.
The Royal Party departed the Chamber at 11.30 a.m
.


Partners & Help