Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD12823 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 21 Hydref 2019Dogfennau a osodwyd105472103KB22/10/2019
CR-LD12824 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: C(5)035 - Gorchymyn Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (Cychwyn) 2019 Dogfennau a osodwyd8704085KB22/10/2019
SUB-LD12828 - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd5427253KB22/10/2019
SUB-LD12828-EM - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd161792158KB22/10/2019
SUB-LD12829 - Cyfarwyddydau Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Cyddrefniadau Mabwysiadu) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd208896204KB22/10/2019
AGR-LD12822 - Gwasanaethau gofal sylfaenol yng NghymruDogfennau a osodwyd10342401010KB22/10/2019
CR-LD12827 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)453 – Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010 (Dirymu) 2019Dogfennau a osodwyd9830496KB22/10/2019
CR-LD12826 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)454 – Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd115712113KB22/10/2019
CR-LD12825 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)456 - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd8294481KB22/10/2019
GEN-LD12820 - Ymdrin â Chwynion - Datganiad Cyntaf o EgwyddorionDogfennau a osodwyd290816284KB18/10/2019
GEN-LD12821 - Drafft o’r Meini Prawf Cyntaf ar gyfer Ymchwiliadau ar ei Liwt ei Hun Dogfennau a osodwyd8499283KB18/10/2019
CR-LD12819 - Y Pwyllgor Cyllid - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2012-21Dogfennau a osodwyd960512938KB17/10/2019
CR-LD12818 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. Mynediad at FancioDogfennau a osodwyd20971522MB17/10/2019
GEN-LD12817 - Datganiad Ysgrifenedig - 16 Hydref 2019 - Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael Â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd164864161KB16/10/2019
LCO-LD12817 - The Government of Wales Act 2006 (Amendment) Order 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd9011288KB16/10/2019
LCO-LD12817-EM - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (diwygio) 2019 - Memorandwm EsbonidaolDogfennau a osodwyd10137699KB16/10/2019
GEN-LD12812 - Datganiad Ysgrifenedig - 16 Hydref 2019 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Mesurau’r Farchnad, Hysbysiadau a Thaliadau Uniongyrchol) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd166912163KB16/10/2019
GEN-LD12813 - Datganiad Ysgrifenedig - 16 Hydref 2019 - Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd175104171KB16/10/2019
GEN-LD12814 - Datganiad Ysgrifenedig - 16 Hydref 2019 - Rheoliadau'r Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd168960165KB16/10/2019
GEN-LD12815 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru Adroddiad Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Ariannu Ysgolion yng Nghymru Ymateb Llywodraeth CymruDogfennau a osodwyd421888412KB16/10/2019
SUB-LD12810-EM - Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd693248677KB15/10/2019
GEN-LD12811 - Leading on Clean Growth - The Government Response to the Committee on Climate Change's 2019 Progress Report to Parliament - Reducing UK emissions (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd73400327MB15/10/2019
CR-LD12807 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)448 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif. 3) 2019Dogfennau a osodwyd9113689KB15/10/2019
CR-LD12806 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 14 Hydref 2019Dogfennau a osodwyd104448102KB15/10/2019
CR-LD12808 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)450 - Rheoliadau Safonau Trapio heb Greulondeb (Cymru a Lloegr) 2019 Dogfennau a osodwyd9932897KB15/10/2019
CR-LD12809 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)451 – Rheoliadau Hadau (Diwygio etc) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd8908887KB15/10/2019
SUB-LD12810 - Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd125952123KB15/10/2019
GEN-LD12805 - AGC - Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hyn Cyngor Sir Ynys MônDogfennau a osodwyd616448602KB14/10/2019
PRI-LD12802-POS - Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd6860867KB14/10/2019
PRI-LD12803 - Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd6860867KB14/10/2019
CR-LD12804 - Y Pwyllgor Busnes - Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer trafod Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd5734456KB14/10/2019
PRI-LD12803-EM - Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) - MEMORANDWM ESBONIADOLDogfennau a osodwyd10485761MB14/10/2019
SUB-LD12801 - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd5836857KB11/10/2019
SUB-LD12801-EM - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd108544106KB11/10/2019
CR-LD12797 - Adroddiad gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Eiddo Gwag Dogfennau a osodwyd20971522MB10/10/2019
CR-LD12798 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Partneriaethau Sgiliau RhanbartholDogfennau a osodwyd10485761MB10/10/2019
SUB-LD12799 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Phrotocolau Prinder Difrifol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd105472103KB10/10/2019
SUB-LD12799-EM- Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Phrotocolau Prinder Difrifol) (Cymru) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig) Dogfennau a osodwyd186368182KB10/10/2019
GEN-LD12800 - Datganiad Ysgrifenedig - 10 Hydref 2019 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd172032168KB10/10/2019
GEN-LD12795 - Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu - Ymateb YchwanegolDogfennau a osodwyd120832118KB09/10/2019
GEN-LD12796 - Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu - GwreiddiolDogfennau a osodwyd243712238KB09/10/2019
GEN-LD12792 - Comisiynydd y Gymraeg - Adroddiad Blynyddol 2018-19Dogfennau a osodwyd20971522MB08/10/2019
GEN-LD12793 - AGC - Arolygiad o Wasanaethau Odeolion Hyn Cyngor Bwrdeistref Sirol TorfaenDogfennau a osodwyd755712738KB08/10/2019
SUB-LD12794 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd10035298KB08/10/2019
SUB-LD12794-EM - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd130048127KB08/10/2019
CR-LD12790 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 7 Hydref 2019Dogfennau a osodwyd8192080KB08/10/2019
CR-LD12791 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol sydd ag adroddiadau clir, a ystyriwyd yn flaenorol ar gyfer sifftio ac sydd bellach yn ddarostyngedig i graffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3 - 7 Hydref 2019Dogfennau a osodwyd153600150KB08/10/2019
AGR-LD12789 - Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau CyhoeddusDogfennau a osodwyd20971522MB08/10/2019
SUB-LD12788-EM - Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010 (Dirymu) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd112640110KB07/10/2019
SUB-LD12788 - Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010 (Dirymu) 2019Dogfennau a osodwyd109568107KB07/10/2019

Partners & Help