Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
DP-1785-16-21 Llythyr i Rhun ap Iorwerth AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Mai 2019 ynglŷn â deintyddiaeth y GIG, yn enwedig y trefniadau contract cyfredol a'r anawsterau o ran cael mynediad at wasanaethPapurau wedi’u hadneuo280576274KB24/05/2019
DP-1786-16-21 Letter to Mark Isherwood AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 14 May 2019 providing an update on the actions the Welsh Government is taking to support people living with Myalgic Encephalomyelitis (ME) / ChrPapurau wedi’u hadneuo149504146KB24/05/2019
CR-LD12533 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr Hyn a DdysgwydDogfennau a osodwyd615424601KB24/05/2019
CR-LD12534 - Cytundebau Rhyngwladol: Adroddiad ar y cytundeb rhwng y DU, Gwlad yr Iâ a Norwy ar fasnach nwyddauDogfennau a osodwyd217088212KB24/05/2019
Gofal Camesgoriad yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig160768157KB24/05/2019
Ymgynghoriad ar Reoliadau o dan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019.Datganiadau ysgrifenedig172032168KB24/05/2019
CR-LD12532 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)412 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd8908887KB23/05/2019
Ymateb i adroddiad Comisiynydd Plant Lloegr ar Blant ag Anableddau Dysgu neu Awtistiaeth sy'n byw mewn Ysbytai Iechyd MeddwlDatganiadau ysgrifenedig164864161KB23/05/2019
Panel Trosolwg Annibynnol ar Famolaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgDatganiadau ysgrifenedig4608045KB23/05/2019
DP-1784-16-21 Letter to Jack Sargeant AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 7 May 2019 regarding the Caergwrle community pharmacy Sore Throat Test and Treat pilot scheme. Papurau wedi’u hadneuo243712238KB22/05/2019
CR-LD12529 Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau)Dogfennau a osodwyd5632055KB22/05/2019
PRI-LD12530-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd5427253KB22/05/2019
CR-LD12531 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen Ddiwygiedig ar gyfer trafod y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd5836857KB22/05/2019
Y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd)Datganiadau ysgrifenedig163840160KB22/05/2019
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7987278KB21/05/2019
CR-LD12528 - Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Dechrau Ffres: Ymchwiliad i ddeintyddiaeth yng NghymruDogfennau a osodwyd10485761MB21/05/2019
CR-LD12527 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)411 – Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd186368182KB20/05/2019
Tanau glaswellt bwriadol Datganiadau ysgrifenedig168960165KB20/05/2019
Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau CyffredinDatganiadau ysgrifenedig163840160KB20/05/2019
CR-LD12524 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ymchwiliad i gynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng NghymruDogfennau a osodwyd709632693KB16/05/2019
GEN-LD12525 - Ymateb Llywodraeth Cymru: Gweithgarwch Corfforol Ymhlith Plant a Phobl Ifanc – Adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd589824576KB16/05/2019
GEN-LD12526 - Cyfamod Lluoedd Arfog Llywodraeth Cymru Adroddiad Blynyddol 2018Dogfennau a osodwyd31457283MB16/05/2019
Dyraniadau Grant Trafnidiaeth Leol i Awdurdodau Lleol 2019-20Datganiadau ysgrifenedig165888162KB16/05/2019
Adroddiad Blynyddol Cyfamod y Lluoedd Arfog CymruDatganiadau ysgrifenedig161792158KB16/05/2019
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 78070Cwestiynau ysgrifenedig267264261KB16/05/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78223Cwestiynau ysgrifenedig6246461KB16/05/2019
DP-1783-16-21 Letter to Helen Mary Jones AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 6 February 2019 regarding short term assessment units being used for longer term care in Betsi Cadwaladr University Health Board.Papurau wedi’u hadneuo275456269KB15/05/2019
GEN-LD12522 - Ymateb i’r adroddiad ar y cyd gan y Pwyllgor Cyllid, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar ‘Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol’ (Mawrth 2019)Dogfennau a osodwyd242688237KB15/05/2019
GEN-LD12521 - Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Deisebau – Deiseb P-05-784: Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu – adnabyddiaeth a chefnogaethDogfennau a osodwyd630784616KB15/05/2019
PRI-LD11586-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd5427253KB15/05/2019
LCM-LD12523 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau)Dogfennau a osodwyd7065669KB15/05/2019
Cyhoeddiad ynghylch cyllid cyfalaf ar gyfer Dechrau’n DegDatganiadau ysgrifenedig169984166KB15/05/2019
Gweithfa Ynni sy'n Llosgi Pren, David Davies Road, y Barri - Yr angen am Asesiad o'r Effaith AmgylcheddolDatganiadau ysgrifenedig168960165KB15/05/2019
Cyhoeddi Canllawiau Comisiynu Gwasanaethau i fynd i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol CymruDatganiadau ysgrifenedig169984166KB15/05/2019
Gwybodaeth ychwanegol at y Cyfarfod Llawn (Saesneg yn unig) (1)Cofnod y Trafodion184320180KB15/05/2019
Gwybodaeth ychwanegol at y Cyfarfod Llawn (Saesneg yn unig) (2)Cofnod y Trafodion135168132KB15/05/2019
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7987278KB14/05/2019
SUB-LD12520 - Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd110592108KB14/05/2019
SUB-LD12520-EM - Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd147456144KB14/05/2019
GEN-LD12519 - Cynllun Corfforaethol Awdurdod Cyllid Cymru 2019 - 2022 Dogfennau a osodwyd579584566KB14/05/2019
Cyfraddau Treth Incwm yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig167936164KB14/05/2019
Cynllun Corfforaethol Awdurdod Cyllid CymruDatganiadau ysgrifenedig169984166KB14/05/2019
Canlyniad yr Adolygiad o Lefelau Cyllid Llywodraeth y DU ar gyfer Plant ar eu Pen eu Hunain yn Ceisio Lloches (UASC) Datganiadau ysgrifenedig165888162KB14/05/2019
Y Diweddaraf am Tata SteelDatganiadau ysgrifenedig165888162KB14/05/2019
CR-LD12518 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)410 – Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd6656065KB13/05/2019
LCM-LD12516-Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) Bil MasnachDogfennau a osodwyd8601684KB10/05/2019
GEN-LD12517-Ymateb Trafnidiaeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar yr Amharu ar y Rheilffyrdd yn ystod yr hydrefDogfennau a osodwyd262144256KB10/05/2019
Trefniadau Gofal Iechyd TrawsffiniolDatganiadau ysgrifenedig166912163KB10/05/2019
Blaenoriaethau'r dyfodol mewn cysylltiad ag Astudiaethau Dichonoldeb o Amgueddfa Chwaraeon ac Oriel Celf GyfoesDatganiadau ysgrifenedig168960165KB10/05/2019
Gwybodaeth ychwanegol at gwestiwn ysgrifenedig y Cynulliad 78203Cwestiynau ysgrifenedig239616234KB10/05/2019

Partners & Help