Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD11332 - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): adroddiad interim ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth YchwanegolDogfennau a osodwyd585728572KB15/12/2017
SUB-LD11333 - Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2017Dogfennau a osodwyd219136214KB15/12/2017
SUB-LD11333-EM - Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2017 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd211968207KB15/12/2017
CR-LD11325 - Y Pwyllgor Busnes – Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ymosodiadau Ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau).Dogfennau a osodwyd5529654KB14/12/2017
CR-LD11326 - Y Pwyllgor Busnes – Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Masnach.Dogfennau a osodwyd5427253KB14/12/2017
CR-LD11327 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol.Dogfennau a osodwyd5529654KB14/12/2017
PRI-LD11328-POS - Datganiad y Llywydd - Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) Dogfennau a osodwyd194560190KB14/12/2017
CR-LD11329 - SL(5)157 – Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau Swyddogion Canlyniadau) (Diwygio) 2017Dogfennau a osodwyd135168132KB14/12/2017
GEN-LD11330 - Trydydd Adroddiad Blynyddol Llywodraeth y DU ar Gyflwyno a Gweithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014 Dogfennau a osodwyd838656819KB14/12/2017
GEN-LD11331 - Canllawiau i Ofwat ar Godi Tâl am Ffioedd Datblygwyr, Ffioedd Swmpgyflenwadau a Ffioedd MynediadDogfennau a osodwyd437248427KB14/12/2017
SICM-LD11311-EM-R - Explanatory Memorandum to The Control of Mercury (Enforcement) Regulations 2017 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd118784116KB14/12/2017
GEN-LD11321 - 3ed Adroddiad Blynyddol Ar Weithredu A Rhoi Ar Waith Rhan 2 (Cyllid) O Ddeddf Cymru 2014Dogfennau a osodwyd361472353KB13/12/2017
SUB-LD11322 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2017 Dogfennau a osodwyd376832368KB13/12/2017
SUB-LD11322-EM - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) 2017 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd433152423KB13/12/2017
GEN-LD11323 - Amcangyfrif Blynyddol Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2018-19Dogfennau a osodwyd726016709KB13/12/2017
CR-LD11324 - SL(5)155 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2018Dogfennau a osodwyd210944206KB13/12/2017
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes6860867KB12/12/2017
SUB-LD11320 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Gweinyddu) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd510976499KB12/12/2017
SUB-LD11320-EM - Explanatory Memorandum to The Landfill Disposals Tax (Administration) (Wales) Regulations 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd884736864KB12/12/2017
Rhaglen Diwygio'r CynulliadDatganiadau ysgrifenedig274432268KB12/12/2017
Ymateb i adroddiad grŵp gorchwyl a gorffen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ôl-16 i’r dyfodolDatganiadau ysgrifenedig206848202KB12/12/2017
Y Ddedfryd am achosi creulondeb i anifeiliaidDatganiadau ysgrifenedig201728197KB12/12/2017
Addysg a Hyfforddiant Meddygol yn y GogleddDatganiadau ysgrifenedig191488187KB12/12/2017
Gosod targedau ar gyfer dileu TBDatganiadau ysgrifenedig207872203KB12/12/2017
GEN-LD11318 - Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 - Adroddiad a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru od dan Adran 2.3Dogfennau a osodwyd685056669KB11/12/2017
SUB-LD11319 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd381952373KB11/12/2017
SUB-LD11319-EM-2 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2018 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB11/12/2017
SUB-LD11319-EM-1 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd223232218KB11/12/2017
SUB-LD11319-EM-3 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd10485761MB11/12/2017
Cyfraddau a bandiau’r dreth trafodiadau tirDatganiadau ysgrifenedig219136214KB11/12/2017
Gweithredu'r system anghenion dysgu ychwanegol newydd yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig147456144KB11/12/2017
Cytundeb Cam Cyntaf BrexitDatganiadau ysgrifenedig201728197KB11/12/2017
Ffyniant i Bawb: y Cynllun Gweithredu ar yr EconomiDatganiadau ysgrifenedig195584191KB11/12/2017
DP-1665-16-21 Llythyr dyddiedig 8 Rhagfyr 2017 oddi wrth Julie James AC at bob Aelod Cynulliad ynghylch lansio ymgynghoriad ar y rhestr arfaethedig o gyrff cyhoeddus sy’n rhannu data yng Nghymru o dan Ddeddf yr Economi Ddigidol 2017Papurau wedi’u hadneuo249856244KB08/12/2017
SUB-LD11315 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2017Dogfennau a osodwyd240640235KB08/12/2017
SUB-LD11315-EM - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2017Dogfennau a osodwyd208896204KB08/12/2017
GEN-LD11316 - Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 - Cam 2 y broses weithredu (Gofynion y Gwasanaeth) ymgynghoriad - crynodeb o’r ymatebionDogfennau a osodwyd697344681KB08/12/2017
GEN-LD11317 - Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 - Cam 2 y broses weithredu (Agweddau yn ymwneud â’r Gweithlu) ymgynghoriad - crynodeb o’r ymatebionDogfennau a osodwyd577536564KB08/12/2017
Buddsoddi mewn gweithlu gofal iechyd cynaliadwyDatganiadau ysgrifenedig2969629KB08/12/2017
Diweddariad llywodraeth lleolDatganiadau ysgrifenedig196608192KB08/12/2017
Diweddariad llywodraeth lleolDatganiadau ysgrifenedig198656194KB08/12/2017
CR-LD11310 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Adroddiad ar ymchwiliad i unigrwydd ac unigeddDogfennau a osodwyd918528897KB07/12/2017
SICM-LD11311 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Rheoliadau Rheoli Mercwri (Gorfodi) 2017Dogfennau a osodwyd271360265KB07/12/2017
SICM-LD11311-REG - The Control of Mercury (Enforcement) Regulations 2017 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd193536189KB07/12/2017
LCM-LD11313 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Y Bil Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau)Dogfennau a osodwyd279552273KB07/12/2017
SUB-LD11313 - Rheoliadau Modrwyo Adar Penodol a Fridiwyd mewn Caethiwed (Cymru a Lloegr) 2017 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd144384141KB07/12/2017
SUB-LD11313-EM - The Ringing of Certain Captive-bred Birds (England and Wales) Regulations 2017 - Explanatory Memorandum / SUB-LD11313-EM - Rheoliadau Modrwyo Adar Penodol a Fridiwyd mewn Caethiwed (Cymru a Lloegr) 2017 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg ynDogfennau a osodwyd244736239KB07/12/2017
LCM-LD11314 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil MasnachDogfennau a osodwyd296960290KB07/12/2017
SICM-LD11270-EM - Explanatory Memorandum to The Environmental Impact Assessment (Miscellaneous Amendments Relating to Harbours, Highways and Transport) Regulations 2017 (Saesneg yn unig / English only) (Disodlwyd gan SICM-LD11311-EM-R)Dogfennau a osodwyd3174431KB07/12/2017
Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth AddysgolDatganiadau ysgrifenedig202752198KB07/12/2017

Partners & Help