Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD11669 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Wrth eich gwaith: rhianta a chyflogaeth yng NghymruDogfennau a osodwyd31457283MB16/07/2018
CR-LD11664 - Sgrinio Rheolaidd ar gyfer Diabetes Math 1 mewn Plant a Phobl Ifanc (P-04-682) - Adroddiad ar Ystyriaeth o’r DdeisebDogfennau a osodwyd879616859KB13/07/2018
PRI-LD11665 - Bil Awtistiaeth (Cymru)Dogfennau a osodwyd9625694KB13/07/2018
PRI-LD11665-EM - Memorandum Esboniadol Bil Awtistiaeth (Cymru)Dogfennau a osodwyd20971522MB13/07/2018
CR-LD11666 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer ystyried Bil Awtistiaeth (Cymru)Dogfennau a osodwyd5529654KB13/07/2018
PRI-LD11667-POS - Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: Bil Awtistiaeth (Cymru)Dogfennau a osodwyd188416184KB13/07/2018
GEN-LD11668 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran lliniaru effeithiau newid hinsawdd.Dogfennau a osodwyd257024251KB13/07/2018
AGR-LD11663 - Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017/18Dogfennau a osodwyd20971522MB12/07/2018
AGR-LD11660 - Gwasanaethau Gofal Sylfaenol y Tu Allan i OriauDogfennau a osodwyd10485761MB12/07/2018
GEN-LD11661 - Agriculture and Horticulture Development Board Annual Report and Accounts 2017/18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB12/07/2018
AGR-LD11662 - ESTYN Annual Report and Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd52428805MB12/07/2018
GEN-LD11657 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu – Y PenawdauDogfennau a osodwyd233472228KB11/07/2018
GEN-LD11658 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC 2017/18Dogfennau a osodwyd83886088MB11/07/2018
GEN-LD11695 - Cynllun Ieithoedd Swyddogol: Adroddiad Blynyddol 2017 - 18Dogfennau a osodwyd20971522MB11/07/2018
GEN-LD11655 - Ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion o Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm iselDogfennau a osodwyd272384266KB11/07/2018
SUB-LD11656-EM - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd233472228KB11/07/2018
SUB-LD11656 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd228352223KB11/07/2018
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7884877KB10/07/2018
CR-LD11653 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 9 Gorffennaf 2018Dogfennau a osodwyd206848202KB10/07/2018
CR-LD11654 - Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Craffu ar y rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: materion gweithredol Gorffennaf 2018Dogfennau a osodwyd10485761MB10/07/2018
Lansio Brexit a'n Tir Datganiadau ysgrifenedig165888162KB10/07/2018
Grŵp y Gweinidogion ar Dalu am Ofal CymdeithasolDatganiadau ysgrifenedig168960165KB10/07/2018
Bwrdd Trawsnewid CenedlaetholDatganiadau ysgrifenedig169984166KB10/07/2018
CR-LD11651 - Adroddiad 02 -18 gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Dogfennau a osodwyd432128422KB09/07/2018
GEN-LD11652 - UK Committee on Climate Change - Annual Report and Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd94371849MB09/07/2018
GEN-LD11646 - UK Statistics Authority Annual Report and Accounts 2017/18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd31457283MB06/07/2018
SUB-LD11647 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 3) 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd152576149KB06/07/2018
SUB-LD11647-EM - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 3) 2018 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd236544231KB06/07/2018
SUB-LD1164-EM - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2018 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd306176299KB06/07/2018
SUB-LD11648 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2018Dogfennau a osodwyd331776324KB06/07/2018
SUB-LD11649 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd613376599KB06/07/2018
SUB-LD11649-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd353280345KB06/07/2018
CR-LD11650 - Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2018-2019Dogfennau a osodwyd10485761MB06/07/2018
AGR-LD11644 - NHS (Wales) Summarised Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB05/07/2018
CR-LD11645 - Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar yr ystyriaeth o’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n deillio o'r Bil Ardrethu Annomestig (Meithrinfeydd Planhigion) ('y Bil')Dogfennau a osodwyd233472228KB05/07/2018
Dyfarniad Cyflog o dan Agenda ar gyfer Newid a’r 31ain Adroddiad gan Gorff Adolygu Cyflogau’r GIGDatganiadau ysgrifenedig169984166KB05/07/2018
Cyfrannu at Bapur Gwyn Llywodraeth y DUDatganiadau ysgrifenedig7372872KB05/07/2018
Cyfrannu at Bapur Gwyn Llywodraeth y DU - Llythyr at David Davis (Mae'r llythyr ond ar gael yn Saesneg)Datganiadau ysgrifenedig250880245KB05/07/2018
Addysg Feddygol yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig173056169KB05/07/2018
GEN-LD11638 - Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau , 'Ardaloedd Menter: Mynd Ymhell?'Dogfennau a osodwyd113664111KB04/07/2018
GEN-LD11639 - Ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofalDogfennau a osodwyd372736364KB04/07/2018
GEN-LD11640 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – Cyllid Cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer Prosiect Cylchffordd Cymru.Dogfennau a osodwyd160768157KB04/07/2018
SUB-LD11641-EM - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd211968207KB04/07/2018
SUB-LD11641 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd507904496KB04/07/2018
SUB-LD11642-EM - Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Trefniadau Asesu ar gyfer Darllen a Rhifedd) (Cymru) (Diwygio) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd372736364KB04/07/2018
SUB-LD11642 - Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Trefniadau Asesu ar gyfer Darllen a Rhifedd) (Cymru) (Diwygio)Dogfennau a osodwyd212992208KB04/07/2018
CR-LD11643 - Pwyllgor Busnes - Diwygiadau arfaethedig i Rheol Sefydlog 18 - Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.Dogfennau a osodwyd264192258KB04/07/2018
Tanau glaswelltDatganiadau ysgrifenedig169984166KB04/07/2018
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 76799Cwestiynau ysgrifenedig3481634KB04/07/2018
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7884877KB03/07/2018

Partners & Help