Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad Cwestiynau ysgrifenedig6656065KB26/10/2017
Cynigion â Dyddiad Trafod a Gwelliannau Cynigion a gwelliannau6963268KB25/10/2017
Cyllid a'r Comisiwn Cwestiynau llafar7065669KB25/10/2017
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad Cwestiynau ysgrifenedig6860867KB25/10/2017
Cynigion â Dyddiad Trafod Cynigion a gwelliannau6553664KB24/10/2017
Prif Weinidog Cymru Cwestiynau llafar6963268KB24/10/2017
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad Cwestiynau ysgrifenedig6758466KB24/10/2017
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad ac Atebion Cwestiynau ysgrifenedig6963268KB23/10/2017
CR-LD11245 - Y Pwyllgor Cyllid - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018-19Dogfennau a osodwyd493568482KB20/10/2017
Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad Cwestiynau ysgrifenedig6553664KB20/10/2017
Datganiad o Fwriad – Defnyddio data iechyd a gofal yn well er mwyn darparu gofal diogel ac effeithiol a gwasanaethau effeithlonDatganiadau ysgrifenedig204800200KB19/10/2017
Datganiad o FwriadDatganiadau ysgrifenedig334848327KB19/10/2017
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad Cwestiynau ysgrifenedig6451263KB19/10/2017
CR-LD11238 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Adroddiad ar yr ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd adroddiad llawn Dogfennau a osodwyd10485761MB18/10/2017
SUB-LD11239 - Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2017Dogfennau a osodwyd5222451KB18/10/2017
SUB-LD11239-EM - Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2017 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd136192133KB18/10/2017
GEN-LD11240 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau dan y teitl Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd.Dogfennau a osodwyd243712238KB18/10/2017
CR-LD11241 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 18 Hydref 2017Dogfennau a osodwyd9728095KB18/10/2017
CR-LD11242 - SL(5)130 – Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2017Dogfennau a osodwyd8294481KB18/10/2017
CR-LD11244 - SL(5)139 - The NHS Business Services Authority (Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG) (Establishment and Constitution) (Amendment) Order 2017 Dogfennau a osodwyd130048127KB18/10/2017
CR-LD11243 - SL(5)137 - Rheoliadau Dyddodi Gwastraff heb Awdurdod (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2017)Dogfennau a osodwyd158720155KB18/10/2017
Y DIWEDDARAF O RAN CYLLID MYFYRWYRDatganiadau ysgrifenedig169984166KB18/10/2017
Adroddiad Blynyddol Teithio Llesol 2016/17Datganiadau ysgrifenedig166912163KB18/10/2017
Cynigon â dyddiad trafod a gwelliannau Cynigion a gwelliannau7270471KB18/10/2017
Amgylchedd a Chymunedau Cwestiynau llafar7475273KB18/10/2017
Y Cofnod Drafft (Dydd Mercher) - The Draft Record (Wednesday)Cofnod y Trafodion243712238KB18/10/2017
Cofnod y Trafodion Cofnod y Trafodion10485761MB18/10/2017
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Cofnod y Trafodion8499283KB18/10/2017
OPIN-2017-0061 Uwch garchar arfaethedig ym Mhort Talbot (gwelliant i OPIN-2017-0059) Datganiadau barn6451263KB18/10/2017
Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad Cwestiynau ysgrifenedig8192080KB18/10/2017
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes6860867KB17/10/2017
CR-LD11234 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Iechyd meddwl amenedigol yng NghymruDogfennau a osodwyd10485761MB17/10/2017
AGR-LD11235 - Caffael Cyhoeddus yng NghymruDogfennau a osodwyd10485761MB17/10/2017
GEN-LD11236 - Hysbysiad Rhybuddio a Gyhoeddwyd yn Dilyn Arolygiad o Wasanaethau Plant, Cyngor Sir PowysDogfennau a osodwyd180224176KB17/10/2017
CR-LD11237 - Adroddiad ar ystyriaeth y Pwyllgor Busnes o'r effaith ar aelodaeth pwyllgorau a dyraniad cadeiryddion wrth i Aelod adael grŵp gwleidyddolDogfennau a osodwyd132096129KB17/10/2017
Ymgynghori ar Ddiwygio'r System Apelau ar gyfer Ardrethi Annomestig yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig194560190KB17/10/2017
Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Cyngor Sir Powys – rhoi Hysbysiad Rhybuddio o dan Ran 8 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014Datganiadau ysgrifenedig194560190KB17/10/2017
Hysbysiad Rhybuddio Cyngor Sir PowysDatganiadau ysgrifenedig181248177KB17/10/2017
Cynigion â Dyddiad Trafod a Gwelliannau Cynigion a gwelliannau7270471KB17/10/2017
Prif Weinidog Cymru Cwestiynau llafar6963268KB17/10/2017
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Cofnod y Trafodion7270471KB17/10/2017
Cofnod y Trafodion Cofnod y Trafodion10475521023KB17/10/2017
Cofnod y Trafodion (Cymraeg)Cofnod y Trafodion766976749KB17/10/2017
Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad Cwestiynau ysgrifenedig7168070KB17/10/2017
DP-1660-16-21 Llythyr dyddiedig 16 Hydref 2017 i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC gan wahodd Aelodau i dderbyniad "Creu Sbarc" ar entrepreneuriaeth ddydd Mercher 15 Tachwedd 2017Papurau wedi’u hadneuo347136339KB16/10/2017
PRI-LD11230 - Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)Dogfennau a osodwyd123904121KB16/10/2017
PRI-LD11230 - Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd10485761MB16/10/2017
PRI-LD11230-POS - Datganiad cymhwysedd: Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) Dogfennau a osodwyd9728095KB16/10/2017
CR-LD11231 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)Dogfennau a osodwyd5427253KB16/10/2017
GEN-LD11232 - Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru Adoddiad Blynyddol 2015-16Dogfennau a osodwyd484352473KB16/10/2017

Partners & Help