Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
SUB-LD11487 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Diwygio) 2018Dogfennau a osodwyd296960290KB23/03/2018
SUB-LD11487-EM - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Diwygio) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd223232218KB23/03/2018
CR-LD11488 - Y Pwyllgor Cyllid - Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Canlyniadol ac Atodol) 2018Dogfennau a osodwyd111616109KB23/03/2018
CR-LD11489 - Y Pwyllgor Cyllid - Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Cofnodion Treth Gwarediadau Tirlenwi) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd7065669KB23/03/2018
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 76089Dogfennau a osodwyd4403243KB23/03/2018
Cefnogaeth i Sipsiwn, Roma a TheithwyrDatganiadau ysgrifenedig167936164KB23/03/2018
£1miliwn i fynd i’r afael â thlodi misglwyf ac urddasDatganiadau ysgrifenedig164864161KB23/03/2018
CR-LD11483 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathr: Meithrin Cydnerthedd - Ymchwiliad i Gyllid Heblaw Cyllid Cyhoeddus ar Gyfer y CelfyddydauDogfennau a osodwyd883712863KB22/03/2018
PRI-LD11484-POS - Datganiad y Llywydd - Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)Dogfennau a osodwyd191488187KB22/03/2018
GEN-LD11485 - Return of expenditure incurred and prosecutions taken under the Animal Health Act 1981 and incidences of disease in imported animals for the year 2017 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd265216259KB22/03/2018
SUB-LD11420-EM-R - Rheoliadau Awdurdod Cyllid Cymru (Pwerau i Ymchwilio i Droseddau) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd545792533KB22/03/2018
SUB-LD11421-EM-R - Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) 2018 - Memorandwm Esboniadol Dogfennau a osodwyd544768532KB22/03/2018
SUB-LD11423-EM-R - Gorchymyn Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio (Gwyliadwriaeth Gyfeiriedig a Ffynonellau Cuddwybodaeth Ddynol) (Diwygio) (Cymru) 2018 – Memorandwm Esboniadol Dogfennau a osodwyd387072378KB22/03/2018
CR-LD11486 - Y Pwyllgor Cyllid - Rhoi datganoli cyllidol ar waith yng NghymruDogfennau a osodwyd10485761MB22/03/2018
Lles Anifeiliaid yn y Gadwyn FwydDatganiadau ysgrifenedig164864161KB22/03/2018
CR-LD11480 - SL(5)189 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 2018 Dogfennau a osodwyd123904121KB21/03/2018
CR-LD11481 - SL(5)194 - Rheoliadau Llaeth Cyddwys a Llaeth Sych (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd9932897KB21/03/2018
CR-LD11482 - SL(5)195 – Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Canlyniadol ac Atodol) 2018 Dogfennau a osodwyd8294481KB21/03/2018
Llywodraeth Cymru yn Buddsoddi £6 miliwn yn llwyddiant Maes Awyr Caerdydd.Datganiadau ysgrifenedig166912163KB21/03/2018
Dyfodol Amaeth a Rheoli TirDatganiadau ysgrifenedig166912163KB21/03/2018
Diweddariad ynghylch Astudiaeth PrEP yng Nghymru Datganiadau ysgrifenedig166912163KB21/03/2018
Gwaith Ieuenctid yng Nghymru – Symud Ymlaen Gyda’n Gilydd Datganiadau ysgrifenedig176128172KB21/03/2018
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7680075KB20/03/2018
CR-LD11479 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 19 Mawrth 2018Dogfennau a osodwyd9216090KB20/03/2018
CR-LD11478 - Rheoli MeddyginiaethauDogfennau a osodwyd971776949KB20/03/2018
GEN-LD11475 - Yr Adroddiad Blynyddol am Gydraddoldeb 2016-17 Dogfennau a osodwyd169984166KB19/03/2018
CR-LD11476 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018: Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu o dan Reol Sefydlog 27.8Dogfennau a osodwyd10485761MB19/03/2018
CR-LD11477 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 12 Mawrth 2018Dogfennau a osodwyd5939258KB19/03/2018
Diwygio Contract y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol ar gyfer 2018/2019Datganiadau ysgrifenedig6860867KB19/03/2018
Cyfarfod Llawn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion, 14 Mawrth 2018.Datganiadau ysgrifenedig167936164KB19/03/2018
Joint FM letter to the House of Lords - EU Withdrawal Bill (Saesneg yn unig)Datganiadau ysgrifenedig130048127KB19/03/2018
GEN-LD11473 - Comisiynydd Plant Cymru Amcangyfrif Cyllideb 2018-19Dogfennau a osodwyd224256219KB16/03/2018
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil MasnachDogfennau a osodwyd363520355KB16/03/2018
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol – Canllawiau ar Strategaethau LleolDatganiadau ysgrifenedig167936164KB16/03/2018
CR-LD11469 - SL(5)191 - Gorchymyn Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Refeniw Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd271360265KB15/03/2018
CR-LD11470 - SL(5)196 - Gorchymyn Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 (Parhau i Gael Effaith) 2018 Dogfennau a osodwyd209920205KB15/03/2018
CR-LD11471 - SL(5)197- Rheoliadau Jam a Chynhyrchion Tebyg (Cymru) 2018 Dogfennau a osodwyd220160215KB15/03/2018
CR-LD11472 - SL(5)189 – Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd184320180KB15/03/2018
Cynllun Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr wedi'i Dargedu 2018-19Datganiadau ysgrifenedig7065669KB15/03/2018
Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol – Rhaglen Aelodau CyswlltDatganiadau ysgrifenedig165888162KB15/03/2018
Y diweddaraf am y gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014Datganiadau ysgrifenedig7168070KB15/03/2018
Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-2020Datganiadau ysgrifenedig173056169KB15/03/2018
GEN-LD11468 - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru Cynllun Ariannol 2018-21Dogfennau a osodwyd595968582KB14/03/2018
Dadansoddiad Llywodraeth y DU o’r mannau lle mae’n ystyried bod cyfraith yr UE yn gorgyffwrdd â chymhwysedd wedi ei ddatganoliDatganiadau ysgrifenedig164864161KB14/03/2018
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7884877KB13/03/2018
DP-1688-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Mawrth 2018 yn ymwneud â’r ymgynghoriad ar fasnachfraint rheilffyrdd Great Western (atodiad yn Saesneg yn unig) Papurau wedi’u hadneuo232448227KB13/03/2018
CR-LD11465 - Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) Dogfennau a osodwyd326656319KB13/03/2018
SUB-LD11466 - Rheoliadau Llywodraethu Digidol (Cyrff Cymreig) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd348160340KB13/03/2018
SUB-LD11466-EM - Rheoliadau Llywodraethu Digidol (Cyrff Cymreig) (Cymru) 2018 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd326656319KB13/03/2018
CR-LD11467 - SL(5)190 - Rheoliadau Awdurdod Cyllid Cymru (Pwerau i Ymchwilio i Droseddau) 2018 Dogfennau a osodwyd223232218KB13/03/2018

Partners & Help