Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Cwestiynau Cyffredin: Rhaglen Diwygio’r Cynulliad

Dyma’r cwestiynau mwyaf cyffredin ar Raglen Diwygio’r Cynulliad a’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 

 

Mae Comisiwn y Cynulliad wedi cynnig cyfraith newydd, o’r enw y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Os caiff ei basio gan y Cynulliad, bydd y Bil yn gostwng yr oedran pleidleisio, yn newid enw’r Cynulliad ac yn gwneud newidiadau eraill.

Dyma’r atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin.

 
 

 

Newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Pam mae angen newid enw'r Cynulliad?

Mae'r Cynulliad heddiw yn sefydliad gwahanol iawn i'r un a sefydlwyd ym 1999. Ar y pryd, nid oedd ganddo unrhyw bwerau deddfu sylfaenol ac nid oedd wedi'i wahanu'n ffurfiol oddi wrth Lywodraeth Cymru. Erbyn hyn, mae'n gyfrifol am ddeddfu a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn rhai o'r meysydd sydd â'r effaith fwyaf ar fywydau pobl yng Nghymru.

Ym mis Gorffennaf 2016, cytunodd Aelodau'r Cynulliad yn unfrydol y dylai enw'r Cynulliad adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol.

A yw'r cyhoedd yn cefnogi newid enw y Cynulliad?

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng 8 Rhagfyr 2016 a 3 Mawrth 2017. Cafwyd cyfanswm o 2,821 o ymatebion. Dyma oedd y prif ganfyddiadau:

  • roedd 60 y cant o'r ymatebwyr yn anghytuno neu'n anghytuno'n gryf â'r datganiad bod pobl yn deall rôl y Cynulliad yn dda;
  • roedd 61 y cant o'r ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf y dylai'r Cynulliad newid ei enw.
Beth fydd yr enw newydd ar gyfer Aelodau'r Cynulliad?

Aelodau’r Senedd/Members of the Senedd fydd teitl yr Aelodau.

Pam mai Senedd yw'r enw arfaethedig?

Awgrymodd ymgynghoriad gan y Llywydd, fel Cadeirydd Comisiwn y Cynulliad, gydag Aelodau'r Cynulliad yr enw 'Senedd' fwy o gefnogaeth ymhlith Aelodau'r Cynulliad nag unrhyw enw arall. Mae'r Bil felly'n cynnig yr enw Senedd ac y cyfeirir at yr Aelodau fel Aelodau'r Senedd/Members of the Senedd.

Fodd bynnag, mae'r Bil hefyd yn darparu y gellir cyfeirio at y Senedd fel 'Welsh Parliament' i esbonio statws cyfansoddiadol y sefydliad ac i gynorthwyo'r rhai nad ydynt eto'n gyfarwydd â'r gair Cymraeg.

 
 

 

Pleidlais i bobl 16 oed

 

Pam mae'r Bil Senedd ac Etholiadau yn cynnig gostwng yr oedran pleidleisio i 16?

Mae sicrhau bod pobl ifanc yn ymgysylltu'n effeithiol â gwaith y Cynulliad yn flaenoriaeth bwysig i Gomisiwn y Cynulliad. Mae'r Comisiwn yn credu bod grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc 16 oed i bleidleisio'n ddatganiad pwerus gan y Cynulliad ein bod yn gwerthfawrogi eu barn, gan roi llais iddynt yn nyfodol ein cenedl. Mae'n adeiladu ar y gwaith yr ydym wedi'i wneud i sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru am y tro cyntaf.

Cafodd y cynnig i ostwng yr oedran pleidleisio ei argymell gan y Panel Arbenigol annibynnol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Roedd canlyniadau ymgynghoriad Comisiwn y Cynulliad yn dangos bod 59 y cant o'r bobl a ymatebodd i'r cwestiwn perthnasol yn cytuno y dylid gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Ble arall y gall pobl bleidleisio yn 16 oed?

16 yw'r oedran pleidleisio isaf yn yr Alban, Awstria, Malta, Ynys Manaw, Jersey a Guernsey. Roedd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio yn refferendwm annibyniaeth yr Alban a gall pobl ifanc 16 oed bleidleisio mewn etholiadau lleol yn yr Alban ac yn etholiadau Senedd yr Alban. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd yn deddfu i leihau’r oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru o 2022.

Faint o bobl ifanc 16 a 17 oed yng Nghymru fyddai'n gymwys i bleidleisio?

Tua 70,000.

Oni ddylech chi ystyried pleidleisiau yn 16 ar gyfer etholiadau San Steffan, y Cynulliad ac awdurdodau lleol ar yr un pryd?

Dim ond pŵer i ddeddfu ar yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad ac etholiadau lleol yng Nghymru sydd gan y Cynulliad Cenedlaethol. Mae Senedd y DU hefyd yn cadw'r pŵer dros yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau San Steffan, refferenda'r DU ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gostwng yr oedran pleidleisio isaf i 16 oed ar gyfer etholiadau nesaf awdurdodau lleol yn 2022.

Oni fyddai'n drysu pleidleiswyr os yw'r oedran pleidleisio yn wahanol ar gyfer gwahanol etholiadau?

Mae'r oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau yn yr Alban yn wahanol i etholiadau Senedd yr Alban ac etholiadau San Steffan. Yn 2016, roedd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio yn etholiadau Senedd yr Alban. Yn 2017, roedd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio yn yr etholiadau llywodraeth leol ond nid yn etholiad cyffredinol y DU. Mae adroddiadau gan y Comisiwn Etholiadol ar yr etholiadau hynny yn awgrymu nad oedd dryswch mawr ymysg pleidleiswyr.

A yw pobl ifanc 16 oed yn ddigon aeddfed i bleidleisio?

Ystyriodd y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol a oedd gan bobl ifanc 16 oed y wybodaeth wleidyddol, yr aeddfedrwydd a'r annibyniaeth meddwl i bleidleisio. Canfu ymchwil gan y Comisiwn Etholiadol, yn sgil etholiadau lleol 2017 yn yr Alban, fod pobl ifanc 16 ac 17 oed wedi ei chael yn haws cael gafael ar wybodaeth am sut i fwrw eu pleidlais na phobl rhwng 18 a 24 oed, a'u bod yn llai tebygol o'i chael yn anodd llenwi eu papur pleidleisio. Rhwng popeth, daeth y Panel Arbenigol i'r casgliad y byddai gostwng yr oedran pleidleisio isaf i 16 o 2021 ymlaen yn fodd grymus o godi ymwybyddiaeth wleidyddol a chyfranogiad ymhlith pobl ifanc.

Roedd y Panel Arbenigol yn glir, pe bai'r oedran pleidleisio yn cael ei ostwng i 16 oed, y dylai addysg wleidyddol a dinasyddiaeth briodol gyd-fynd â hynny. Sut y byddwch yn ymdrin â hyn?

Argymhellodd y Panel Arbenigol y dylai addysg wleidyddol a dinasyddiaeth gyd-fynd â gostwng yr oed pleidleisio isaf i 16 oed, ond roedd hefyd yn glir y dylid gwneud y newid ar gyfer 2021.

Er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu hannog a’u cefnogi i ddefnyddio eu hawl i bleidleisio, byddai’n rhaid i ostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed ddod law yn llaw ag addysg briodol mewn perthynas â gwleidyddiaeth a dinasyddiaeth a byddai’n rhaid codi ymwybyddiaeth. Mae Comisiwn y Cynulliad yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i benderfynu ar y ffordd orau o ddiwallu'r angen hwn.

 
 

 

Etholfraint

 

Roedd eich ymgynghoriad yn gofyn a ddylai carcharorion allu pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. A fydd y Bil yn rhoi'r bleidlais i garcharorion?

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ar gynigion ar gyfer diwygio etholiadau llywodraeth leol ac mae'n edrych ar yr opsiynau ar gyfer ymestyn hawliau carcharorion i bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol. Ymgynghorodd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar becyn o gynigion ar gyfer diwygio trefniadau etholiadol a mewnol y Cynulliad yn ystod gwanwyn 2018, gan gynnwys a ddylai cynigion Llywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru ar gyfer rhoi'r bleidlais i garcharorion fod yn berthnasol i etholiadau'r Cynulliad hefyd.

Canfu ymgynghoriad Comisiwn y Cynulliad fod 49 y cant o'r ymatebwyr o blaid rhoi'r bleidlais i garcharorion yn etholiadau'r Cynulliad pe byddent i fod i gael eu rhyddhau yn ystod y cyfnod y cafodd Aelodau eu hethol i wasanaethu ynddo (er enghraifft, pe bai'r polisi yn cael ei weithredu ar gyfer etholiad y Cynulliad 2021, byddai carcharorion sydd i fod i gael eu rhyddhau rhwng mis Mai 2021 a mis Ebrill 2026 yn gymwys i bleidleisio).

Yn dilyn yr ymgynghoriad, cyhoeddodd y Llywydd fod angen ystyriaeth bellach o faterion democrataidd a hawliau dynol yn ymwneud â'r bleidlais i garcharorion, a bod y Comisiwn yn gwahodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i ystyried cynnal ymchwiliad i archwilio’r mater a ddylai carcharorion o Gymru gael pleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol. Cyflwynodd y Pwyllgor adroddiad ar ei ymchwiliad ar 11 Mehefin 2019, ac mae Comisiwn y Cynulliad wrthi'n trafod ei adroddiad.

Roedd eich ymgynghoriad yn gofyn a ddylai pob un sy'n byw'n gyfreithlon yng Nghymru allu pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. A fydd y Bil yn rhoi pleidlais i bawb sy'n byw yma bleidleisio? Beth am ddinasyddion yr UE ar ôl Brexit?

Ar hyn o bryd, gall dinasyddion yr UE a dinasyddion y Gymanwlad bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. Ni fydd Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn newid hyn. Bydd dinasyddion y Gymanwlad a dinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru ac sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn dal i allu pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. Er nad oes eglurder eto o ran manylion bargen Brexit mewn perthynas â hawliau pleidleisio dinasyddion yr UE, mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn gwarchod hawl dinasyddion yr UE i bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad ac etholiadau llywodraeth leol ar ôl diwrnod ymadawiad y DU â'r UE. Felly, mae Comisiwn y Cynulliad yn fodlon nad oes angen dim camau pellach ar hyn o bryd i warchod hawl dinasyddion yr UE i bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad.

 
 

 

Anghymhwyso

 

Pam mae angen i chi newid y rheolau ynghylch pwy sy'n methu â bod yn Aelod o'r Cynulliad?

Nid pawb sy'n gymwys i fod yn Aelod Cynulliad. Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a deddfwriaeth arall yn gwahardd rhai pobl rhag bod yn Aelodau o'r Cynulliad (er enghraifft, mae hyn yn cynnwys Aelodau Seneddol, barnwyr, gweision sifil, swyddogion y Cynulliad).

Ar hyn o bryd, mae pob anghymhwysiad yn gwahardd person rhag sefyll i'w ethol i'r Cynulliad. Wedi iddynt gael eu henwebu, rhaid i ymgeiswyr ddatgan nad ydynt wedi'u hanghymhwyso rhag bod yn Aelodau o'r Cynulliad. Os ydynt yn ymwybodol eu bod wedi'u hanghymhwyso, nid ydynt yn cael sefyll i'w hethol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bersonau sydd mewn swyddi neu rolau sy'n eu hanghymhwyso roi'r gorau i'w cyflogaeth er mwyn sefyll i'w hethol i'r Cynulliad..

Mae Comisiwn y Cynulliad am alluogi ac annog mwy o bobl i sefyll i'w hethol. Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae Comisiwn y Cynulliad yn bwriadu newid y gyfraith fel bod y rhan fwyaf o'r rhesymau dros anghymhwyso yn gwahardd person rhag cymryd sedd yn y Cynulliad ond nid rhag sefyll i'w ethol. Byddai hyn yn caniatáu i fwy o bobl sefyll i'w hethol a rhoi'r gorau i'r swydd neu'r rôl sy'n eu hanghymhwyso dim ond os cânt eu hethol.

Byddai'r newidiadau hefyd yn gwneud y rheolau ynghylch anghymhwyso yn fwy eglur drwy eu gosod mewn un darn o gyfraith.

Mae'r cynnig hwn ac eraill yn ymwneud ag anghymhwyso yn seiliedig ar argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pedwerydd Cynulliad yn ei adroddiad ynghylch anghymhwyso.

Daeth y cynigion yn rhan o'r ymgynghoriad 'Creu Senedd i Gymru'. Roedd 34 y cant o'r ymatebion i gwestiwn ynghylch anghymhwyso yn cytuno y dylid gweithredu argymhellion y Pwyllgor drwy ddeddfwriaeth. Dim ond 13 y cant a oedd yn anghytuno, ac nid oedd y gweddill yn mynegi barn.

Pam ydych chi'n cynnig anghymhwyso Aelodau Tŷ'r Arglwyddi rhag bod yn Aelodau'r Cynulliad?

Mae holl gynigion Comisiwn y Cynulliad yn ymwneud ag anghymhwyso yn seiliedig ar argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pedwerydd Cynulliad yn ei adroddiad ynghylch anghymhwyso, a oedd yn nodi:

“Rydym yn fodlon y gallai gwrthdaro godi rhwng buddiannau pan mae'r gallu gan rywun i wasanaethau dwy ddeddfwrfa sy'n craffu ar ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth a fydd o bosibl yn delio â‘r un maes polisi.”

Cynnig y Comisiwn yw anghymhwyso aelodau Tŷ'r Arglwyddi oni bai eu bod wedi gwneud cais am absenoldeb o Dŷ'r Arglwyddi. Gall Aelodau Tŷ'r Arglwyddi gymryd cyfnod o absenoldeb o Dŷ'r Arglwyddi, er enghraifft er mwyn gwasanaethu fel Barnwyr yn y Goruchaf Lys (ni chaiff person fod yn aelod o Dŷ'r Arglwyddi a Barnwr yn y Goruchaf Lys ar yr un pryd).

Daeth y cynnig hwn yn rhan o'r ymgynghoriad 'Creu Senedd i Gymru'. Roedd 34 y cant o'r rhai a ymatebodd i gwestiwn ynghylch anghymhwyso yn cytuno y dylid gweithredu argymhellion y Pwyllgor drwy ddeddfwriaeth. Dim ond 13 y cant a oedd yn anghytuno, ac nid oedd y gweddill yn mynegi barn.

Pam nad yw'r Bil yn anghymhwyso cynghorwyr awdurdodau lleol rhag bod yn Aelodau o'r Cynulliad?

Mae cynigion Comisiwn y Cynulliad yn ymwneud ag anghymhwyso yn seiliedig ar argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pedwerydd Cynulliad yn ei adroddiad ynghylch anghymhwyso.

Trafododd y Pwyllgor a ddylid gwahardd cynghorwyr sir rhag bod yn Aelodau o'r Cynulliad. Ni lwyddodd i ddod i gasgliad. Yn hytrach, ei argymhelliad oedd bod Llywodraeth Cymru yn comisiynu adolygiad annibynnol i'r mater hwn.

 
 

 

Ariannu’r comisiwn etholiadol a’i atebolrwydd

 

Pam ydych chi'n deddfu mewn perthynas â threfniadau ariannol a goruchwylio'r Comisiwn Etholiadol?

Mae Comisiwn y Cynulliad o'r farn, gan mai'r Cynulliad cy'n cymryd cyfrifoldeb am etholiadau datganoledig, y dylai'r Cynulliad hefyd ystyried newid y trefniadau ariannol a goruchwylio ar gyfer etholiadau datganoledig.

Barn y Comisiwn Etholiadol yw y dylai gael ei ariannu gan y Cynulliad a bod yn atebol iddo yn achos ei waith mewn perthynas ag etholiadau datganoledig, yn hytrach nag i Senedd y DU.

Felly, mae'r Bil yn rhoi dyletswydd ar y Senedd i ystyried a ddylai'r Comisiwn Etholiadol gael ei ariannu gan y Cynulliad am ei waith mewn perthynas ag etholiadau datganoledig Cymru, a bod yn atebol i'r Cynulliad am waith o'r fath.

Pam na wnaethoch chi ymgynghori ar y cynigion yn ymwneud ag ariannu'r Comisiwn Etholiadol a'i atebolrwydd?

Nid oedd y cynigion ynghylch ariannu ac atebolrwydd yn rhan o'r ymgynghoriad. Fodd bynnag, gwnaed y cynigion mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwnnw gan y Comisiwn Etholiadol.

Bydd y darpariaethau hyn yn ddarostyngedig i'r gwaith craffu ac ymgynghori arferol fel rhan o broses ddeddfwriaethol arferol y Cynulliad.

 
 

 

Maint y Cynulliad

 

Beth sydd wedi digwydd i argymhellion y Panel Arbenigol y dylid cynyddu maint y Cynulliad erbyn 2021?

Mae'r Llywydd yn hyderus o’r trafodaethau hyd yn hyn a'r ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus bod digon o gefnogaeth i'r cynnig i gynyddu nifer yr Aelodau Cynulliad. Fodd bynnag, nid oes consensws eto ar y system bleidleisio y dylid ei defnyddio i ethol y sefydliad mwy o faint hwnnw, nac o ran y mesurau a allai annog deddfwrfa fwy amrywiol i gael ei hethol.

Nid oes modd gwneud penderfyniadau ynghylch ethol mwy o Aelodau heb benderfynu sut y byddant yn cael eu hethol. Gan na chafwyd consensws gwleidyddol ar y mater hwn hyd yma, mae'r Comisiwn wedi penderfynu nad yw'n bosib deddfu cyn 2021 i fynd i’r afael â’r materion hyn.

Fodd bynnag, bydd gwaith y Comisiwn i archwilio materion sy'n ymwneud â maint y Cynulliad a sut y dylid ethol ei Aelodau yn parhau ac yn cynorthwyo'r drafodaeth gyhoeddus a'r pleidiau gwleidyddol wrth iddynt ystyried eu barn ar y materion hyn.

Yn y cyfamser, trwy gyflwyno'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) bydd modd newid enw'r Cynulliad, gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16 oed, a diwygio'r trefniadau anghymhwyso erbyn 2021.

 
 

 

Y broses

 

Pam mae hyn yn flaenoriaeth nawr o ystyried materion pwysig eraill a phwysau ariannol?

Mae llawer o flaenoriaethau a heriau pwysig yng Nghymru. Swydd y Cynulliad Cenedlaethol yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, yn deddfu ar gyfer Cymru ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Gyda chymaint o faterion i'w hystyried, mae'n iawn ein bod yn sicrhau bod ein senedd mor effeithiol, hygyrch ac amrywiol â phosib ac yn gallu gweithredu ar y materion sy'n bwysig i bobl Cymru.

Mae canlyniadau'r ymgynghoriad yn awgrymu cefnogaeth gan y cyhoedd i gyflwyno'r bleidlais i bobl ifanc 16 oed ac i newid enw'r Cynulliad.

Mae'r Llywydd yn gobeithio y bydd y Bil yn sbarduno trafodaeth ddiddorol ac ystyrlon am ein democratiaeth ac ymgysylltiad gwleidyddol yng Nghymru.

Bydd y ddarpariaeth i ostwng yr oedran pleidleisio i 16 yn ennyn diddordeb pobl ifanc yn benodol yn y broses ddemocrataidd. Bydd y cynnig i newid enw'r Cynulliad i'r Senedd yn adlewyrchu statws y sefydliad fel senedd yn well.

Ar ôl ugain mlynedd, ac ar adeg hollbwysig i'n cenedl, mae hwn yn gyfle i adnewyddu ein democratiaeth a sicrhau bod senedd genedlaethol Cymru yn galluogi Aelodau i wneud eu gorau ar gyfer eu hetholwyr heddiw ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae costau'r cynigion deddfwriaethol wedi'u pennu yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol sy'n cyd-fynd â'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Bydd y Cynulliad a'i bwyllgorau yn ystyried y costau hyn fel rhan o'r gwaith craffu ar y cynigion.

Pwy wnaethoch chi ymgynghori â nhw ar y diwygiadau arfaethedig? Sut gallai pobl gymryd rhan?

Gwnaeth y Comisiwn ymdrech sylweddol i wneud y broses ymgynghori mor hygyrch â phosibl drwy ei ymgynghoriad Creu Senedd i Gymru. Yn ogystal â dogfen ymgynghori ffurfiol, cyhoeddodd ddeunyddiau ymgynghori Easy Read, a microwefan hygyrch gydag arolygon ar-lein i helpu pobl i ymateb ar yr holl faterion neu'r rhai sydd o ddiddordeb iddynt.

Yn ogystal â hyrwyddo ar-lein a chyhoeddusrwydd mwy traddodiadol, cynhaliodd y Comisiwn gyfres o gyfarfodydd cyhoeddus ledled Cymru a oedd yn caniatáu dadlau a herio adeiladol. Mae'r Comisiwn yn ddiolchgar i bawb a gymerodd ran a'r rhai wnaeth helpu i gynnal y cyfarfodydd. Yn ogystal, roedd tîm allgymorth y Cynulliad hefyd yn ymwneud yn uniongyrchol â thros 400 o blant a phobl ifanc.

Cafwyd dros 3,200 o ymatebion i'r ymgynghoriad, o bob rhan o Gymru, gan gynnwys 37 o ymatebion gan sefydliadau.

Hefyd, cynhaliodd y Comisiwn ymgynghoriad ar wahân ar gynigion i newid enw'r Cynulliad.

Mae adroddiadau llawn ar y ddau ymgynghoriad ar gael ar wefan y Cynulliad.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Cyflwynwyd y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) ym mis Chwefror 2019.

Fel yn achos unrhyw ddeddfwriaeth, mae'n rhaid i'r Bil fynd drwy brosesau craffu deddfwriaethol y Cynulliad.

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a arweiniodd gyfnod cyntaf y gwaith craffu ar y Bil. Craffodd y Pwyllgor Cyllid hefyd ar gost y Bil. Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar 10 Gorffennaf 2019. Felly, mae'r Bil wedi symud i Gyfnod 2 o'r broses ddeddfwriaethol. Yn ystod Cyfnod 2, bydd y Bil yn cael ei drafod fesul llinell, a bydd cyfle i'r Aelodau awgrymu newidiadau.

Bydd hefyd angen “uwch-fwyafrif” ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn ei gyfnod deddfwriaethol olaf; mae hyn yn golygu y bydd angen i o leiaf 40 o Aelodau bleidleisio o blaid y Bil.

Bydd yr amserlen hon yn caniatáu i newidiadau gael eu gweithredu mewn pryd ar gyfer etholiadau 2021.

 


Title


 

 
 


Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  

Darllenwch ragor

 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi.

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Cynulliad

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

 

 


 

 

 

Partners & Help