Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Cwestiynau Cyffredin: Rhaglen Diwygio’r Cynulliad

Dyma’r cwestiynau mwyaf cyffredin ar Raglen Diwygio’r Cynulliad a’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 

 

Mae Comisiwn y Cynulliad wedi cynnig cyfraith newydd, o’r enw y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Os caiff ei basio gan y Cynulliad, bydd y Bil yn gostwng yr oedran pleidleisio, yn newid enw’r Cynulliad ac yn gwneud newidiadau eraill.

Dyma’r atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin.

 
 

 

Newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Pam mae angen newid enw'r Cynulliad?

Mae'r Cynulliad heddiw yn sefydliad gwahanol iawn i'r un a sefydlwyd ym 1999. Ar y pryd, nid oedd ganddo unrhyw bwerau deddfu sylfaenol ac nid oedd wedi'i wahanu'n ffurfiol oddi wrth Lywodraeth Cymru. Erbyn hyn, mae'n gyfrifol am ddeddfu a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn rhai o'r meysydd sydd â'r effaith fwyaf ar fywydau pobl yng Nghymru.

Ym mis Gorffennaf 2016, cytunodd Aelodau'r Cynulliad yn unfrydol y dylai enw'r Cynulliad adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol. Mae Aelodau’r Cynulliad wrthi’n trafod beth ddylai’r enw newydd fod, fel rhan o’u trafodaeth ynghylch Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

A yw'r cyhoedd yn cefnogi newid enw y Cynulliad?

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng 8 Rhagfyr 2016 a 3 Mawrth 2017. Cafwyd cyfanswm o 2,821 o ymatebion. Dyma oedd y prif ganfyddiadau:

  • roedd 60 y cant o'r ymatebwyr yn anghytuno neu'n anghytuno'n gryf â'r datganiad bod pobl yn deall rôl y Cynulliad yn dda;
  • roedd 61 y cant o'r ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf y dylai'r Cynulliad newid ei enw.
Beth fydd yr enw newydd ar gyfer Aelodau'r Cynulliad?

Roedd y Bil yn cynnig mai Aelodau’r Senedd/Members of the Senedd fydd teitl yr Aelodau.

Ymysg gwelliannau eraill, cafodd gwelliant i ailenwi Aelodau’r Cynulliad yn “Aelodau Senedd Cymru” ei wrthod yn ystod Cyfnod 2.

Fodd bynnag, fe wnaeth testun gwelliannau llwyddiannus eraill arwain at anghysondebau o ran yr enw a ddefnyddir i gyfeirio at Aelodau’r Cynulliad yn y Bil. Rhagwelir y bydd y cyfnod diwygio nesaf yn mynd i’r afael â’r anghysondebau hyn.

Beth yw'r enw arfaethedig?

Bydd y Bil fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 2 yn newid enw’r Cynulliad i 'Senedd Cymru/Welsh Parliament'.

Y bwriad yn sgil newid enw’r Cynulliad yw adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol.

 
 

 

Pleidlais i bobl 16 oed

 

Pam mae'r Bil Senedd ac Etholiadau yn cynnig gostwng yr oedran pleidleisio i 16?

Mae sicrhau bod pobl ifanc yn ymgysylltu'n effeithiol â gwaith y Cynulliad yn flaenoriaeth bwysig i Gomisiwn y Cynulliad. Mae'r Comisiwn yn credu bod grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc 16 oed i bleidleisio'n ddatganiad pwerus gan y Cynulliad ein bod yn gwerthfawrogi eu barn, gan roi llais iddynt yn nyfodol ein cenedl. Mae'n adeiladu ar y gwaith yr ydym wedi'i wneud i sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru am y tro cyntaf.

Cafodd y cynnig i ostwng yr oedran pleidleisio ei argymell gan y Panel Arbenigol annibynnol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Roedd canlyniadau ymgynghoriad Comisiwn y Cynulliad yn dangos bod 59 y cant o'r bobl a ymatebodd i'r cwestiwn perthnasol yn cytuno y dylid gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Ble arall y gall pobl bleidleisio yn 16 oed?

16 yw'r oedran pleidleisio isaf yn yr Alban, Awstria, Malta, Ynys Manaw, Jersey a Guernsey. Roedd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio yn refferendwm annibyniaeth yr Alban a gall pobl ifanc 16 oed bleidleisio mewn etholiadau lleol yn yr Alban ac yn etholiadau Senedd yr Alban. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd yn deddfu i leihau’r oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru o 2022.

Faint o bobl ifanc 16 a 17 oed yng Nghymru fyddai'n gymwys i bleidleisio?

Tua 70,000.

Oni ddylech chi ystyried pleidleisiau yn 16 ar gyfer etholiadau San Steffan, y Cynulliad ac awdurdodau lleol ar yr un pryd?

Pŵer i ddeddfu ar yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad ac etholiadau lleol yng Nghymru yn unig sydd gan y Cynulliad Cenedlaethol. Mae Senedd y DU hefyd yn cadw'r pŵer dros yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau San Steffan, refferenda'r DU ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gostwng yr oedran pleidleisio isaf i 16 oed ar gyfer etholiadau nesaf awdurdodau lleol yn 2022.

Oni fyddai'n drysu pleidleiswyr os yw'r oedran pleidleisio yn wahanol ar gyfer gwahanol etholiadau?

Mae'r oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau yn yr Alban yn wahanol i etholiadau Senedd yr Alban ac etholiadau San Steffan. Yn 2016, roedd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio yn etholiadau Senedd yr Alban. Yn 2017, roedd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio yn yr etholiadau llywodraeth leol ond nid yn etholiad cyffredinol y DU. Mae adroddiadau gan y Comisiwn Etholiadol ar yr etholiadau hynny yn awgrymu nad oedd dryswch mawr ymysg pleidleiswyr.

A yw pobl ifanc 16 oed yn ddigon aeddfed i bleidleisio?

Ystyriodd y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol a oedd gan bobl ifanc 16 oed y wybodaeth wleidyddol, yr aeddfedrwydd a'r annibyniaeth meddwl i bleidleisio. Canfu ymchwil gan y Comisiwn Etholiadol, yn sgil etholiadau lleol 2017 yn yr Alban, fod pobl ifanc 16 ac 17 oed wedi ei chael yn haws cael gafael ar wybodaeth am sut i fwrw eu pleidlais na phobl rhwng 18 a 24 oed, a'u bod yn llai tebygol o'i chael yn anodd llenwi eu papur pleidleisio. Rhwng popeth, daeth y Panel Arbenigol i'r casgliad y byddai gostwng yr oedran pleidleisio isaf i 16 o 2021 ymlaen yn fodd grymus o godi ymwybyddiaeth wleidyddol a chyfranogiad ymhlith pobl ifanc.

Roedd y Panel Arbenigol yn glir, pe bai'r oedran pleidleisio yn cael ei ostwng i 16 oed, y dylai addysg wleidyddol a dinasyddiaeth briodol gyd-fynd â hynny. Sut y byddwch yn ymdrin â hyn?

Argymhellodd y Panel Arbenigol y dylai addysg wleidyddol a dinasyddiaeth gyd-fynd â gostwng yr oed pleidleisio isaf i 16 oed, ond roedd hefyd yn glir y dylid gwneud y newid ar gyfer 2021.

Er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu hannog a’u cefnogi i ddefnyddio eu hawl i bleidleisio, byddai’n rhaid i ostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed ddod law yn llaw ag addysg briodol mewn perthynas â gwleidyddiaeth a dinasyddiaeth a byddai’n rhaid codi ymwybyddiaeth. Mae Comisiwn y Cynulliad yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i benderfynu ar y ffordd orau o ddiwallu'r angen hwn.

 
 

 

Etholfraint

 

Roedd eich ymgynghoriad yn gofyn a ddylai carcharorion allu pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. A fydd y Bil yn rhoi'r bleidlais i garcharorion?

Na. Nid yw'r Bil yn cynnwys unrhyw ddarpariaethau mewn perthynas â rhoi’r bleidlais i garcharorion.

Ymgynghorodd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar becyn o gynigion ar gyfer diwygio’r Cynulliad yng ngwanwyn 2018, gan gynnwys p’un a ddylid ystyried rhoi’r bleidlais i garcharorion ar gyfer etholiadau’r Cynulliad. Dangosodd yr ymgynghoriad fod 49 y cant o ymatebwyr o blaid rhoi’r bleidlais i garcharorion yn etholiadau’r Cynulliad mewn rhai amgylchiadau.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, gwahoddodd y Comisiwn y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i ystyried y materion. Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ym mis Mehefin 2019.

Mae Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Cynulliad wedi cyhoeddi eu hymatebion. Cyfrannodd y Llywydd a'r Gweinidog perthnasol at ddadl yn y Cynulliad ym mis Medi 2019.

Nododd y Llywodraeth nad yw'n bwriadu cynnwys y bleidlais i garcharorion yn y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Yn hytrach, bydd yn ystyried ffordd ddeddfwriaethol briodol i alluogi carcharorion a phobl ifanc o Gymru sydd yn y ddalfa i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad yn 2026.

Roedd eich ymgynghoriad yn gofyn a ddylai pob un sy'n byw'n gyfreithlon yng Nghymru allu pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. A fydd y Bil yn rhoi pleidlais i bawb sy'n byw yma bleidleisio? Beth am ddinasyddion yr UE ar ôl Brexit?

Ar hyn o bryd, gall dinasyddion yr UE a dinasyddion y Gymanwlad bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. Ni fydd Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn newid hyn. Bydd dinasyddion y Gymanwlad a dinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru ac sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn dal i allu pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. Er nad oes eglurder eto o ran manylion bargen Brexit mewn perthynas â hawliau pleidleisio dinasyddion yr UE, mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn gwarchod hawl dinasyddion yr UE i bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad ac etholiadau llywodraeth leol ar ôl diwrnod ymadawiad y DU â'r UE. Felly, mae Comisiwn y Cynulliad yn fodlon nad oes angen dim camau pellach ar hyn o bryd i warchod hawl dinasyddion yr UE i bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad.

Mae’r Cynulliad wedi pleidleisio o blaid diwygio’r Bil i ganiatáu i ddinasyddion tramor cymwys i bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad hefyd. Bydd hyn yn caniatáu i ddinasyddion sydd â’r hawl i aros yn y DU – neu sy’n cael eu trin felly – bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad (cyn belled â’u bod ddim yn cael pleidleisio am reswm arall: fel bod o dan 16 oed, neu’n byw y tu allan i Gymru).

 
 

 

Anghymhwyso

 

Pam mae angen i chi newid y rheolau ynghylch pwy sy'n methu â bod yn Aelod o'r Cynulliad?

Nid pawb sy'n gymwys i fod yn Aelod Cynulliad. Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a deddfwriaeth arall yn gwahardd rhai pobl rhag bod yn Aelodau o'r Cynulliad (er enghraifft, mae hyn yn cynnwys Aelodau Seneddol, barnwyr, gweision sifil, swyddogion y Cynulliad).

Ar hyn o bryd, mae pob anghymhwysiad yn gwahardd person rhag sefyll i'w ethol i'r Cynulliad. Wedi iddynt gael eu henwebu, rhaid i ymgeiswyr ddatgan nad ydynt wedi'u hanghymhwyso rhag bod yn Aelodau o'r Cynulliad. Os ydynt yn ymwybodol eu bod wedi'u hanghymhwyso, nid ydynt yn cael sefyll i'w hethol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bersonau sydd mewn swyddi neu rolau sy'n eu hanghymhwyso roi'r gorau i'w cyflogaeth er mwyn sefyll i'w hethol i'r Cynulliad..

Mae Comisiwn y Cynulliad am alluogi ac annog mwy o bobl i sefyll i'w hethol. Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae Comisiwn y Cynulliad yn bwriadu newid y gyfraith fel bod y rhan fwyaf o'r rhesymau dros anghymhwyso yn gwahardd person rhag cymryd sedd yn y Cynulliad ond nid rhag sefyll i'w ethol. Byddai hyn yn caniatáu i fwy o bobl sefyll i'w hethol a rhoi'r gorau i'r swydd neu'r rôl sy'n eu hanghymhwyso dim ond os cânt eu hethol.

Byddai'r newidiadau hefyd yn gwneud y rheolau ynghylch anghymhwyso yn fwy eglur drwy eu gosod mewn un darn o gyfraith.

Mae'r cynnig hwn ac eraill yn ymwneud ag anghymhwyso yn seiliedig ar argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pedwerydd Cynulliad yn ei adroddiad ynghylch anghymhwyso.

Daeth y cynigion yn rhan o'r ymgynghoriad 'Creu Senedd i Gymru'. Roedd 34 y cant o'r ymatebion i gwestiwn ynghylch anghymhwyso yn cytuno y dylid gweithredu argymhellion y Pwyllgor drwy ddeddfwriaeth. Dim ond 13 y cant a oedd yn anghytuno, ac nid oedd y gweddill yn mynegi barn.

Pam ydych chi'n cynnig anghymhwyso Aelodau Tŷ'r Arglwyddi rhag bod yn Aelodau'r Cynulliad?

Mae holl gynigion Comisiwn y Cynulliad yn ymwneud ag anghymhwyso yn seiliedig ar argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pedwerydd Cynulliad yn ei adroddiad ynghylch anghymhwyso, a oedd yn nodi:

“Rydym yn fodlon y gallai gwrthdaro godi rhwng buddiannau pan mae'r gallu gan rywun i wasanaethau dwy ddeddfwrfa sy'n craffu ar ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth a fydd o bosibl yn delio â‘r un maes polisi.”

Cynnig y Comisiwn yw anghymhwyso aelodau Tŷ'r Arglwyddi oni bai eu bod wedi gwneud cais am absenoldeb o Dŷ'r Arglwyddi. Gall Aelodau Tŷ'r Arglwyddi gymryd cyfnod o absenoldeb o Dŷ'r Arglwyddi, er enghraifft er mwyn gwasanaethu fel Barnwyr yn y Goruchaf Lys (ni chaiff person fod yn aelod o Dŷ'r Arglwyddi a Barnwr yn y Goruchaf Lys ar yr un pryd).

Daeth y cynnig hwn yn rhan o'r ymgynghoriad 'Creu Senedd i Gymru'. Roedd 34 y cant o'r rhai a ymatebodd i gwestiwn ynghylch anghymhwyso yn cytuno y dylid gweithredu argymhellion y Pwyllgor drwy ddeddfwriaeth. Dim ond 13 y cant a oedd yn anghytuno, ac nid oedd y gweddill yn mynegi barn.

Pam mae'r yw'r Bil yn anghymhwyso cynghorwyr awdurdodau lleol rhag bod yn Aelodau o'r Cynulliad?

Fel y’i drafftiwyd yn wreiddiol, nid oedd y Bil yn anghymhwyso cynghorwyr awdurdodau lleol rhag aelodaeth o’r Cynulliad. Yna diwygiwyd y Bil yng Nghyfnod 2 i gynnwys darpariaethau a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru i anghymhwyso cynghorwyr rhag gwasanaethu yn y Cynulliad.

Cynigiwyd gwelliannau Llywodraeth Cymru yn dilyn ei hymgynghoriad ynghylch diwygio etholiadol ym maes llywodraeth leol, a ganfu fod 82 y cant o’r ymatebwyr yn cytuno na ddylai fod hawl gwasanaethu fel Aelod Cynulliad ac fel cynghorydd ar yr un pryd.

 
 

 

Ariannu’r comisiwn etholiadol a’i atebolrwydd

 

Pam ydych chi'n deddfu mewn perthynas â threfniadau ariannol a goruchwylio'r Comisiwn Etholiadol?

Mae Comisiwn y Cynulliad o'r farn, gan mai'r Cynulliad cy'n cymryd cyfrifoldeb am etholiadau datganoledig, y dylai'r Cynulliad hefyd ystyried newid y trefniadau ariannol a goruchwylio ar gyfer etholiadau datganoledig.

Barn y Comisiwn Etholiadol yw y dylai gael ei ariannu gan y Cynulliad a bod yn atebol iddo yn achos ei waith mewn perthynas ag etholiadau datganoledig, yn hytrach nag i Senedd y DU.

Felly, mae'r Bil fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 2 yn darparu bod y Comisiwn Etholiadol yn cael ei ariannu gan y Cynulliad am ei waith mewn perthynas ag etholiadau a refferenda datganoledig Cymru, ac i fod yn atebol i'r Cynulliad am waith o'r fath.

Pam na wnaethoch chi ymgynghori ar y cynigion yn ymwneud ag ariannu'r Comisiwn Etholiadol a'i atebolrwydd?

Nid oedd y cynigion ynghylch ariannu ac atebolrwydd yn rhan o'r ymgynghoriad. Fodd bynnag, gwnaed y cynigion mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwnnw gan y Comisiwn Etholiadol.

Bydd y darpariaethau hyn yn ddarostyngedig i'r gwaith craffu ac ymgynghori arferol fel rhan o broses ddeddfwriaethol arferol y Cynulliad.

 
 

 

Maint y Cynulliad

 

Beth sydd wedi digwydd i argymhellion y Panel Arbenigol y dylid cynyddu maint y Cynulliad erbyn 2021?

Ar 10 Gorffennaf 2019, cytunodd y Cynulliad fod angen cynnydd o ran nifer yr Aelodau Cynulliad, ac y dylid gwneud rhagor o waith trawsbleidiol i ddatblygu hyn. Fodd bynnag, nid oes consensws eto ar y system bleidleisio y dylid ei defnyddio i ethol y sefydliad mwy hwnnw, nac o ran y mesurau a allai annog ethol deddfwrfa fwy amrywiol.

Yn dilyn hynny, ar 18 Medi 2019, cytunodd y Cynulliad i sefydlu'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Rôl y Pwyllgor yw edrych yn fanwl ar argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, a bydd mewn sefyllfa dda i sicrhau y caiff ystyriaeth o faint a threfniadau etholiadol y Cynulliad ei chynnal mewn ffordd dryloyw a thrawsbleidiol.

 
 

 

Y broses

 

Pam mae hyn yn flaenoriaeth nawr o ystyried materion pwysig eraill a phwysau ariannol?

Mae llawer o flaenoriaethau a heriau pwysig yng Nghymru. Swydd y Cynulliad Cenedlaethol yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, yn deddfu ar gyfer Cymru ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Gyda chymaint o faterion i'w hystyried, mae'n iawn ein bod yn sicrhau bod ein senedd mor effeithiol, hygyrch ac amrywiol â phosib ac yn gallu gweithredu ar y materion sy'n bwysig i bobl Cymru.

Mae canlyniadau'r ymgynghoriad yn awgrymu cefnogaeth gan y cyhoedd i gyflwyno'r bleidlais i bobl ifanc 16 oed ac i newid enw'r Cynulliad.

Mae'r Llywydd yn gobeithio y bydd y Bil yn sbarduno trafodaeth ddiddorol ac ystyrlon am ein democratiaeth ac ymgysylltiad gwleidyddol yng Nghymru.

Bydd y ddarpariaeth i ostwng yr oedran pleidleisio i 16 yn ennyn diddordeb pobl ifanc yn benodol yn y broses ddemocrataidd. Bydd y cynnig i newid enw'r Cynulliad i'r Senedd yn adlewyrchu statws y sefydliad fel senedd yn well.

Ar ôl ugain mlynedd, ac ar adeg hollbwysig i'n cenedl, mae hwn yn gyfle i adnewyddu ein democratiaeth a sicrhau bod senedd genedlaethol Cymru yn galluogi Aelodau i wneud eu gorau ar gyfer eu hetholwyr heddiw ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae costau'r cynigion deddfwriaethol wedi'u pennu yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol sy'n cyd-fynd â'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Bydd y Cynulliad a'i bwyllgorau yn ystyried y costau hyn fel rhan o'r gwaith craffu ar y cynigion.

Pwy wnaethoch chi ymgynghori â nhw ar y diwygiadau arfaethedig? Sut gallai pobl gymryd rhan?

Gwnaeth y Comisiwn ymdrech sylweddol i wneud y broses ymgynghori mor hygyrch â phosibl drwy ei ymgynghoriad Creu Senedd i Gymru. Yn ogystal â dogfen ymgynghori ffurfiol, cyhoeddodd ddeunyddiau ymgynghori Easy Read, a microwefan hygyrch gydag arolygon ar-lein i helpu pobl i ymateb ar yr holl faterion neu'r rhai sydd o ddiddordeb iddynt.

Yn ogystal â hyrwyddo ar-lein a chyhoeddusrwydd mwy traddodiadol, cynhaliodd y Comisiwn gyfres o gyfarfodydd cyhoeddus ledled Cymru a oedd yn caniatáu dadlau a herio adeiladol. Mae'r Comisiwn yn ddiolchgar i bawb a gymerodd ran a'r rhai wnaeth helpu i gynnal y cyfarfodydd. Yn ogystal, roedd tîm allgymorth y Cynulliad hefyd yn ymwneud yn uniongyrchol â thros 400 o blant a phobl ifanc.

Cafwyd dros 3,200 o ymatebion i'r ymgynghoriad, o bob rhan o Gymru, gan gynnwys 37 o ymatebion gan sefydliadau.

Hefyd, cynhaliodd y Comisiwn ymgynghoriad ar wahân ar gynigion i newid enw'r Cynulliad.

Mae adroddiadau llawn ar y ddau ymgynghoriad ar gael ar wefan y Cynulliad.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Cyflwynwyd y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) ym mis Chwefror 2019.

Fel yn achos unrhyw ddeddfwriaeth, mae'n rhaid i'r Bil fynd drwy brosesau craffu deddfwriaethol y Cynulliad.

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol fu arwain cyfnod cyntaf y gwaith o graffu ar y Bil. Hefyd, bu’r Pwyllgor Cyllid yn craffu ar gost y Bil. Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar 10 Gorffennaf 2019. Felly, mae'r Bil wedi cwblhau Cyfnod 2 o’r broses ddeddfwriaethol, lle cafodd y Bil ei ystyried fesul llinell, a chafodd yr Aelodau y cyfle i gynnig newidiadau. Cyfnod 3 fydd y cyfnod nesaf, lle bydd modd trafod gwelliannau pellach.

Bydd angen “uwch-fwyafrif” ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn ei gyfnod deddfwriaethol olaf; Mae hyn yn golygu y bydd angen i o leiaf 40 allan o 60 Aelodau bleidleisio o blaid y Bil.

Bydd yr amserlen hon yn caniatáu i newidiadau gael eu gweithredu mewn pryd ar gyfer etholiadau 2021.

 


Title


 

 
 


Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  

Darllenwch ragor

 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi.

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Cynulliad

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

 

 


 

 

 

Partners & Help