Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

 
Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad


Drwy ei raglen Diwygio'r Cynulliad, mae Comisiwn y Cynulliad yn archwilio diwygiadau a allai wneud Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddeddfwrfa fwy effeithiol, hygyrch ac amrywiol. 

Wrth i'r rhaglen ddatblygu, byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda'r newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf felly dewch yn ôl ati'n rheolaidd er mwyn gweld beth rydym yn ei wneud. Gallwch hefyd gofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar e-bost ar raglen Ddiwygio'r Cynulliad.

 

Mae'r Cynulliad heddiw yn sefydliad gwahanol iawn i'r un a sefydlwyd ym 1999. 

Bryd hynny, nid oedd ganddo ddim pwerau deddfu sylfaenol ac nid oedd wedi'i wahanu'n swyddogol oddi wrth Lywodraeth Cymru. Erbyn hyn, mae'n gyfrifol am ddeddfu a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn rhai o'r meysydd sydd â'r effaith fwyaf ar fywydau pobl yng Nghymru. 

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol bellach yn gweithredu ar sail model newydd cadw pwerau o dan Ddeddf Cymru 2017, gyda chyfrifoldeb dros y trethi Cymreig cyntaf ers 800 mlynedd, gan gynnwys pwerau i amrywio treth incwm. Mae Deddf Cymru 2017 hefyd yn rhoi'r pŵer i'r Cynulliad wneud penderfyniadau mewn perthynas â maint y sefydliad a sut y mae'r Aelodau'n cael eu hethol.

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru. Cyhoeddwyd y dull dau gam mewn datganiad ysgrifenedig gan y Llywydd i'r Cynulliad Cenedlaethol ddydd Mercher 11 Gorffennaf 2018. 

Mae canfyddiadau llawn ymgynghoriad cyhoeddus y Comisiwn, 'Creu Senedd i Gymru', wedi'u cyhoeddi ac maent ar gael ar-lein, ynghyd â fersiwn hawdd ei darllen a chrynodeb o'r prif ganfyddiadau


Y cam cyntaf 

Ar 2 Hydref 2018, cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad ei fwriad i gyflwyno Ar 2 Hydref 2018 cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad ei fwriad i gyflwyno deddfwriaeth i: 

newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru

gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16

• diwygio'r gyfraith sy'n ymwneud ag anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o'r Cynulliad, a 

• gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a threfniadau mewnol y Cynulliad. 

Cymeradwyodd y Cynulliad benderfyniad y Comisiwn ar 10 Hydref 2018.

Ar 12 Tachwedd, ysgrifennodd y Llywydd at holl Aelodau’r Cynulliad i esbonio mai’r newid enw y bydd y Bil yn ei gyflwyno fydd yr enw uniaith “Senedd” ac y cyfeirir at Aelodau fel “Aelodau’r Senedd / Members of the Senedd”. Enw’r Bil fydd Bil y Senedd ac Etholiadau (Cymru).

Unwaith y cyflwynir y Bil, bydd un o bwyllgorau'r Cynulliad yn ystyried y cynigion ac unrhyw newidiadau a awgrymir yn fanwl cyn cynnal pleidlais derfynol gyda'r 60 Aelod. Mae'r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i o leiaf 40 aelod bleidleisio o'i blaid iddo ddod yn gyfraith.

Bwriad y Comisiwn yw y caiff y newidiadau a gynigir gan y Bil eu gweithredu erbyn 2021.

---

Darllenwch ddatganiad ysgrifenedig y Llywydd (2 Hydref 2018)

---


Yr ail gam 

Yn ychwanegol at y diwygiadau a gaiff eu cynnig yn y Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru), mae Aelodau'r Cynulliad a phleidiau gwleidyddol yn dal i ystyried materion eraill, gan gynnwys; maint y Cynulliad yn y dyfodol, sut y dylid ethol Aelodau, a sut y gellid cynyddu amrywiaeth. Os cytunir, bydd yr elfennau hyn yn ffurfio ail gam y rhaglen ddiwygio yn ddiweddarach yn nhymor y Cynulliad.


Y diweddaraf

Gallwch ddilyn cynnydd y Bil a rhaglen Diwygio'r Cynulliad drwy ein canolfan Diwygio'r Cynulliad neu gallwch gofrestru i gael diweddariadau e-bost ar raglen Diwygio'r Cynulliad.


 
 

 

Canlyniadau ymgynghoriad Diwygio'r Cynulliad.

Mwy am ganlyniadau ymgynghoriad Creu Senedd i Gymru a gweld yr adroddiad llawn, y fersiwn hawdd ei darllen a'r canfyddiadau allweddol. 

Darllenwch adroddiad yr ymgynghoriad.

Gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

Mae Comisiwn y Cynulliad yn bwriadu cyflwyno Bil i ostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16. 

Mwy am ganfyddiadau'r ymgynghoriad a'r hyn sy'n digwydd nesaf.

Newid enw'r Cynulliad Cenedlaethol

Ym mis Gorffennaf 2016, cytunodd Aelodau'r Cynulliad y dylai enw'r Cynulliad adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol. 

Dysgwch fwy am y cynlluniau i newid enw'r Cynulliad.


 

 
Cwestiynau Cyffredin 

Mwy am raglen Diwygio'r Cynulliad a'r diwygiadau a gaiff eu cynnig ar gyfer y cam cyntaf. 

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin.

 
 

Gwybodaeth gefndirol

Esbonio rôl Comisiwn y Cynulliad

Comisiwn y Cynulliad yw corff corfforaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'n cynnwys y Llywydd a phedwar Aelod o wahanol bleidiau gwleidyddol. 

Cewch ragor o wybodaeth am y Comisiwn yma.

Amserlen Diwygio'r Cynulliad

Ers dechrau'r Pumed Cynulliad, rydym wedi bod yn gweithio ar fanteisio ar y cyfle a ddaw yn sgil Deddf Cymru 2017 i wneud ein senedd yn ddeddfwrfa sy'n fwy effeithiol, hygyrch ac amrywiol. 

Cewch ragor o wybodaeth am y gwaith a wnaed hyd yma yn fan hyn.

Y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Sefydlodd y Llywydd Banel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad i ddarparu cyngor cadarn, a gwleidyddol ddiduedd ynghylch capasiti'r Cynulliad yn y dyfodol.

Cewch ragor o wybodaeth am y Panel a'i waith yma.

 
 
 


Eich Cynulliad Cenedlaethol​

Darllenwch ragor am bwy sy’n eich cynrychioli a sut y gallwch ddylanwadu ar y broses ddeddfu yng Nghymru.​


Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi. 

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

Effeithio ar fywyd yng Nghymru

Mae Aelodau’r Cynulliad yn trafod, dadlau a deddfu gan effeithio ar fywyd yng Nghymru. 

Dewch i wybod pa feysydd o fywyd yng Nghymru y mae gennym y pwerau i’w newid​.

 
 

Title


Partners & Help