Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cyflwyniadau ysgrifenedig i'r Panel Arbenigol

Mae'r Panel Arbenigol​ yn croesawu cyflwyniadau ar ei gylch gorchwyl: 

  • materion sy'n ymwneud ag ardaloedd etholiadol y Cynulliad, yn enwedig o ran cyd-ffinio ag etholaethau San Steffan;
  • yr isafswm oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad; a
  • chapasiti a maint y Cynulliad, a'r system etholiadol briodol ar gyfer ethol Aelodau.

Canllawiau

Ni ddylai'r dystiolaeth fod yn hwy na phum ochr tudalen A4. Dylid rhifo'r paragraffau, a dylai'r dystiolaeth ganolbwyntio ar y materion uchod. Gweler canllawiau ar gyfer y rheini sy'n darparu tystiolaeth ysgrifenedig.

Os hoffech rannu eich barn, a fyddech cystal â gwneud hynny cyn gynted â phosibl i sicrhau bod gan y Panel ddigon o amser i ystyried eich sylwadau. Anfonwch eich sylwadau at: Newid.Cyfansoddiadol@cynulliad.cymru 

Helen Finlayson, Clerc y Panel Arbenigol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Polisi dwyieithrwydd

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Datgelu gwybodaeth

Cyn cyflwyno eich sylwadau, os gwelwch yn dda a wnewch chi ymgyfarwyddo â pholisi preifatrwydd y Panel Arbenigol.

Cyflwyniadau ysgrifenedig

Bydd y Panel yn trafod yr ymatebion wrth iddynt ddod i law, ac yn anelu at eu cyhoeddi ar ôl y cyfarfod y cawsant eu trafod. Trafodwyd yr ymatebion isod yng nghyfarfodydd y Panel naill ai ar 21 Ebrill, 22 - 23 Mai neu 12 Mehefin 2017.

Partners & Help