Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

 

Yr Athro Laura McAllister CBE (Cadeirydd y Panel)

Mae Laura McAllister (uchod) yn Athro Polisi Cyhoeddus a Llywodraethiant Cymru yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru ac yn arbenigwr ar ddatganoli. Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd ym mis Hydref 2016, roedd Laura yn Athro Llywodraethiant ym Mhrifysgol Lerpwl. Graddiodd o Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Caerdydd. Roedd Laura yn aelod o Gomisiwn Richard ar Bwerau a Threfniadau Etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2002-04), a darparodd gyngor ymchwil i'r Panel Annibynnol ar Gyflogau a Chymorth Ariannol Aelodau'r Cynulliad yn 2008-09. Cadeiriodd Laura grŵp arbenigol Llywodraeth Cymru ar Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol (2013-14) ac roedd yn gyd-gadeirydd ymchwiliad y Prif Swyddog Gwyddonol ar Fenywod mewn pynciau STEM (2014-16). Tan 2015, roedd yn aelod o Fwrdd Taliadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn archwilio cyflogau a lwfansau Aelodau'r Cynulliad. Mae'n Athro Gwadd er Anrhydedd ym Mhrifysgol De Cymru, Prifysgol Technoleg Queensland yn Brisbane, Awstralia ac Ysgol Weinyddiaeth Genedlaethol Tsieina yn Beijing.

Yn gyn bêl-droediwr rhyngwladol dros Gymru, ac yn gapten y tîm cenedlaethol gyda 24 o gapiau, roedd Laura yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru rhwng 2010 a mis Mawrth 2016. Mae'n gyn Aelod o Fwrdd UK Sport, ac ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Mae hi'n ymddiriedolwr y Sefydliad Materion Cymreig ac roedd gynt yn Ymddiriedolwr Stonewall UK. Mae gan Laura raddau er anrhydedd a chymrodoriaethau o Brifysgol Bangor, Caerdydd, Metropolitan Caerdydd, De Cymru a Phrifysgol Abertawe, ac mae'n Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Dyfarnwyd CBE iddi yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2016.

 
 

 

Yr Athro Rosie Campbell

Mae Rosie Campbell yn Athro Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Birkbeck Llundain. Mae hi wedi ysgrifennu yn ddiweddar ar ymgeiswyr seneddol, gwleidyddiaeth amrywiaeth ac ymddygiad pleideisio'r rhywiau, a recriwtio gwleidyddol. Hi yw prif ymchwilydd Archwiliad Cynrychioliadol Prydain a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, a gynhaliodd arolwg o'r holl ymgeiswyr a oedd yn sefyll yn Etholiad Cyffredinol Prydain 2015.Mae hefyd yn gyd-ymchwilydd ar astudiaeth a ariannwyd gan Leverhulme o ymgeiswyr seneddol Prydeinig ac Aelodau Seneddol rhwng 1945 a 2015 (www.parliamentarycandidates.org).

Mae hi wedi cyd-ysgrifennu adroddiadau ar ryw a chyfranogiad gwleidyddol ar gyfer Woman's Hour ar BBC Radio Four, Y Comisiwn Etholiadol, Rhwydwaith Menywod Fabian a Chymdeithas Hansard. Mae Rosie wedi cael ei chyfweld yn ddiweddar gan y Today Programme, Westminster Hour, Woman's Hour, Newsnight a Good Morning Britain. Ym mis Medi 2016 cyflwynodd Rosie bennod o raglen Analysis Radio Four, oedd yn dwyn y teitl Tearing up the politics textbooks.

 
 

 

Yr Athro Sarah Childs

yr Athro Sarah ChildsMae Sarah Childs wedi cyhoeddi'n helaeth ar gynrychiolaeth wleidyddol menywod dros y degawd diwethaf. Mae ei harbenigedd ymchwil yn canolbwyntio ar gynrychiolaeth ddisgrifiadol a sylweddol, y cysyniad o fàs critigol, pleidiau gwleidyddol a seneddau, a cheidwadaeth, rhyw a chynrychiolaeth. Ar hyn o bryd mae'r Athro Childs yn ymchwilio i sefydliadau wedi'u ffeminieiddio gyda Senedd y DU a phleidiau gwleidyddol, yn ogystal ag ysgrifennu llyfr ar theori gynrychiolaeth sylweddol, gyda Celis. Mae hi wedi cyhoeddi erthyglau allweddol yn Political Studies, Politics and Gender, Parliamentary Affairs a Party Politics. Yn 2015 cyhoeddodd ddau lyfr a gyd-olygwyd sef Gender, Conservatism and Representation a Deeds and Words gyda gwasg ECPR, gyda Celis a Campbell yn y drefn honno. Ei monograff diweddaraf yw Sex, Gender and the Conservative Party: From Iron Lady to Kitten Heels, 2012, gyda Paul Webb, Palgrave.

Yn 2009-10 yr Athro Childs oedd yr Ymgynghorydd Arbennig ar y rhywiau i 'Gynhadledd y Llefarydd' Senedd y DU ar gynrychiolaeth ac yn 2014, hi oedd yr Ymgynghorydd Arbennig i ymchwiliad y Grŵp Seneddol Hollbleidiol, Women in Parliament. Yn 2015 derbyniodd 'Wobr Cydnabyddiaeth Arbennig' y Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol am ei gwaith ar gynrychiolaeth menywod. Ar ôl gweithio'n gyson yn Nhŷ'r Cyffredin y DU am bron i flwyddyn, ym mis Gorffennaf 2016 cyhoeddodd adroddiad The Good Parliament report a oedd yn amlinellu diwygiadau angenrheidiol er mwyn sicrhau bod Senedd y DU yn sensitif i amrywiaeth. Ar hyn o bryd hi yw'r ymgynghorydd arbennig i Grŵp Cyfeirio Tŷ'r Cyffredin sydd newydd ei sefydlu ar Gynrychiolaeth a Chynhwysiant.

 
 

 

Rob Clements

Rob ClementsGwnaeth Rob Clements ymddeol o Dŷ'r Cyffredin ym mis Mawrth 2011 ar ôl gweithio yn yr adran gwasanaethau gwybodaeth am bron i 35 mlynedd. Roedd yn bennaeth Gwasanaeth Ymchwil Tŷ'r Cyffredin rhwng 2000 a 2009 ac yn dilyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Cyflenwi Gwasanaethau, gyda chyfrifoldeb cyffredinol am wasanaethau ymchwil a gwasanaethau gwybodaeth eraill y Tŷ i Aelodau Seneddol a'r cyhoedd. Bu hefyd yn chwarae rhan flaenllaw wrth ddatblygu dull strategol y Tŷ o ran materion  gwybodaeth gyhoeddus a mynediad a gwella ymgysylltiad â'r cyhoedd. Yn fwy diweddar, mae Rob wedi gweithio gyda nifer o Seneddau mewn gwledydd eraill i'w helpu i ddatblygu eu gwasanaethau ymchwil a gwybodaeth. Mae'n Gymrawd ac yn gyn Is-Lywydd y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol ac roedd yn aelod o gyngor Cymdeithas Hansard rhwng 2002 a 2011.

 
 

 

Yr Athro David Farrell

yr Athro David FarrellCafodd yr Athro Farrell ei benodi i'r Gadair Wleidyddiaeth yng Ngholeg Prifysgol Dulyn yn 2009, ar ôl dychwelyd i Iwerddon ar ôl dau ddegawd yn gweithio ym Mhrifysgol Manceinion. Yn 2013 etholwyd ef yn Aelod o'r Academi Wyddelig Frenhinol. Mae wedi cael swyddi gwadd ym Mhrifysgol Genedlaethol Awstralia, Harvard, Mannheim, a Phrifysgol California Irvine. Yn arbenigwr mewn astudio cynrychiolaeth, etholiadau a phleidiau, mae wedi cyhoeddi 18 o lyfrau a 100 o erthyglau a phenodau o lyfrau. Mae ei lyfrau mwyaf diweddar yn cynnwys: Political Parties and Democratic Linkage (Oxford University Press, 2011; clawr papur 2013), y dyfarnwyd iddo ysgoloriaeth Gwobr GESIS Klingemann am yr Astudiaeth Orau o Systemau Etholiadol, a A Conservative Revolution? Electoral Change in Twenty-First Century Ireland (Oxford University Press, 2017).

Mae ei waith ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar drafod cyfansoddiadol, ac yn rhinwedd y gwaith hwnnw ef oedd cyfarwyddwr ymchwil y Confensiwn Cyfansoddiadol Gwyddelig (2012-14) ac ef yw yn arweinydd ymchwil Cynulliad Dinasyddion parhaus Iwerddon. Ef yw sylfaenydd a chyd-olygydd Party Politics. Yn 2016 cafodd ei ailethol (am ail dymor) fel Llefarydd Cyngor y Consortiwm Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Wleidyddol.

 
 

 

Dr Alan Renwick

Dr Alan RenwickDr Alan Renwick yw Dirprwy Gyfarwyddwr yr Uned Cyfansoddiad yng Ngholeg Prifysgol Llundain. Mae'n arbenigwr blaenllaw ar systemau etholiadol a phrosesau diwygio etholiadol yn y DU a ledled y byd. Mae ei lyfrau yn cynnwys The Politics of Electoral Reform (cyhoeddwyd gan Cambridge University Press yn 2010), A Citizen's Guide to Electoral Reform (Biteback, 2011), a Faces on the Ballot: The Personalization of Electoral Systems in Europe, wedi'i gyd-ysgrifennu gyda Jean-Benoit Pilet (Oxford University Press, 2016).

Mae hefyd yn cynnal ymchwil i refferenda a democratiaeth gydgynghorol ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar brosiect yn dadansoddi'r ffordd orau i gynnal ymgyrchoedd refferenda. Mae'n gyfrannwr cyson mewn trafodaethau ar ddiwygiadau etholiadol a rhai gwleidyddol ehangach yn y cyfryngau, ac mae wedi cynghori yn y gorffennol ar brosesau diwygio etholiadol mewn mannau gan gynnwys Jersey, yr Aifft, a Jordan.

 
 

 

Syr Evan Paul Silk KCB

Syr Evan Paul Silk KCBRoedd Syr Paul Silk yn Gadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru rhwng 2011 a 2014. Paul yw cyn Glerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan wasanaethu rhwng mis Mawrth 2001 a mis Rhagfyr 2006. Roedd yn Glerc yn Nhŷ'r Cyffredin rhwng 1975 a 1977 a rhwng 1979 a 2001, ac yn Gyfarwyddwr Prosiectau Strategol yn Nhŷ'r Cyffredin rhwng 2007 a 2010. Tra'n Glerc yn Nhŷ'r Cyffredin, cyfrannodd at ddrafftio rheolau sefydlog cyntaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae hefyd wedi gweithio fel Ymgynghorydd Arlywyddol yng Nghynulliad Seneddol Cyngor Ewrop ac mae wedi ysgrifennu a darlithio'n helaeth ar y Senedd a'r cyfansoddiad.

Yr oedd yn Athro er anrhydedd yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd rhwng 2011 a 2016 ac mae'n Gymrawd Anrhydeddus Prifysgol Aberystwyth. Ef yw Llywydd Grŵp Astudio'r Senedd. Mae Paul hefyd yn Aelod Cyswllt o Global Partners Governance, ac yn ymgynghorydd i Sefydliad Democratiaeth San Steffan a Rhaglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig. Yn ystod 2016 mae wedi gweithio gyda'r sefydliadau hyn yn Seneddau'r Aifft, Honduras, Jordan, Wcráin a Venezuela.

 
 

 

Partners & Help