Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newid e nw'r Cynulliad a'r rhaglen ddiwygio

Mae'r Cynulliad bellach yn cyflwyno cyfreithiau ac yn penderfynu ar drethi, yn ogystal â dwyn y Llywodraeth i gyfrif a sicrhau ffocws canolog ar gyfer trafodaethau democrataidd ar faterion sy'n bwysig i bobl Cymru.

 

Ym mis Gorffennaf 2016, cytunodd Aelodau'r Cynulliad yn unfrydol y dylai enw'r Cynulliad adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol.

Er mwyn rhoi'r penderfyniad hwn ar waith, cynhaliodd Comisiwn y Cynulliad ymgynghoriad â'r cyhoedd rhwng 8 Rhagfyr 2016 a 3 Mawrth 2017. Roedd 61 y cant o'r rhai a ymatebodd yn cytuno neu'n cytuno'n gryf y dylai'r Cynulliad newid ei enw.

Yn ôl yr ymgynghoriad, yr enw gorau ar gyfer cyfleu rôl a chyfrifoldeb y sefydliad ym marn y rhai a ymatebodd oedd: Senedd Cymru / Welsh Parliament.  

"Rydym wedi cytuno y dylem, cyn diwedd y Cynulliad hwn, ddeddfu i newid enw'r sefydliad i Senedd Cymru/Welsh Parliament. Byddai'r Aelodau yn cael eu galw  yn Aelodau o Senedd Cymru (ASC)/ Welsh Parliament Members (WPM)."

Darllenwch y datganiad llawn (PDF, 196KB) gan Elin Jones AC / AM, Llywydd y Cynulliad

By dd y newid yn cael ei gyflwyno fel rhan o raglen ehangach o ddiwygiadau sy'n cael eu trafod yn dilyn trosglwyddo'r pwerau perthnasol o dan Ddeddf Cymru 2017

"Mae'r pwerau hyn yn rhoi'r cyfle i ni fwrw ymlaen â newid enw'r Cynulliad fel rhan o becyn ehangach o ddiwygiadau, a fydd yn sicrhau gyda'i gilydd bod y Cynulliad yn parhau i fod yn sefydliad hygyrch a blaengar sy'n darparu'n effeithiol ar gyfer pobl Cymru."

Darllenwch y datganiad llawn (PDF, 196KB) gan Elin Jones AC / AM, Llywydd y Cynulliad

Mae'r Comisiwn yn bwriadu cyhoeddi'r ddeddfwriaeth i roi'r diwygiadau hynny ar waith yn 2018. 

 
 

 

Adroddiad ar yr ymgynghoriad

Cafwyd cyfanswm o 2,821 o ymatebion i'r arolwg gan bobl o bob oedran o bob cwr o Gymru.   

Dadansoddiad o ganlyniadau'r ymgynghoriad (PDF, 5.35MB)

Senedd funnel
Cefndir

Darllenwch y ddogfen ymgynghori wreiddiol i gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau i rôl a chyfrifoldebau'r Cynulliad.

Dogfen yr ymgynghoriad (PDF, 4.79MB)

Diwygio etholiadol

Ar 1 Chwefror 2017, cyhoeddodd y Llywydd y byddai'n sefydlu Panel Arbenigol i roi cyng or dibynadwy, gwleidyddol ddiduedd, ar nifer yr Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad.

Dysgwch fwy am y panel

 

 

  


 

Partners & Help