Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Sylwadau ar ddiwedd y cynllun

 • Rwyf wedi mwynhau’r profiad ac rwy’n gobeithio parhau i gysylltu â’r mentor ac er nad wyf, ar hyn o bryd, yn dyheu am ddechrau gyrfa wleidyddol, mae gennyf fwy o barch at wleidyddion.

 • Rwy’n awr yn deall sut y mae llywodraeth leol a llywodraeth genedlaethol Cymru yn rhyngweithio â llywodraeth y DU, gan ddibynnu a yw pwer wedi’i ddatganoli ai peidio. Hefyd, rwy’n sylweddoli’n awr bod Senedd y DU yn hygyrch i bawb.

 • Roedd yn anrhydedd cael fy newis fel mentorai ar gyfer rhaglen Camu Ymlaen Cymru. Rhoddodd gyfle i mi ddeall llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU yn well. Rwy’n sylweddoli pa mor hygyrch yw’r ddwy lywodraeth i’r cyhoedd. Rwyf wedi rhannu’r profiadau a’r sgiliau a gefais ar raglen Camu Ymlaen Cymru â phobl yn fy nghymuned a defnyddwyr gwasanaethau  Race Equality First, a byddaf yn parhau i wneud hynny. Rwy’n gobeithio’n arw yw y bydd pobl o gefndiroedd lleiafrifol yn cael cyfle i gymryd rhan yn rhaglen Camu Ymlaen Cymru neu raglen debyg er mwyn iddynt ddeall nad yw’r llywodraeth a’i haelodau’n anhygyrch. Mae’r llywodraeth yma i bawb a dim ond drwy ledaenu’r neges ei bod yn hygyrch y bydd grwpiau lleiafrifol yn sylweddoli y gallant fod â rhan allweddol yn ei gwaith. Mae Camu Ymlaen wedi fy helpu i sylweddoli y gallwn i, un diwrnod, fod yn aelod etholedig o Senedd y DU.

 • Hoffwn ddiolch i dîm Camu Ymlaen am ganiatáu i mi fod yn rhan o’r cynllun hwn. Hebddo, mae’n bosibl na fyddai gennyf y ddisgyblaeth na’r cymhelliant i droedio’r llwybr hwn eto,  sef y llwybr rwyf wedi bod yn awyddus i’w ddilyn erioed. Mae fy hyder eisoes wedi codi i’r entrychion, rwy’n teimlo’n llawer mwy cartrefol ar y cynllun, ond rwyf hefyd yn sylweddoli nad ydw i’n deall digon am rai meysydd.

 • Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi dysgu cymaint am y modd y mae’r Cynulliad a Llywodraeth Cymru yn gweithio.

 • Ar ddechrau’r cynllun, ychydig wyddwn i am y broses wleidyddol. Ar ddiwedd y cynllun roedd gennyf wybodaeth helaeth am y broses, ac mae hynny’n caniatáu i mi’n awr wneud dewisiadau a phenderfyniadau’n ymwneud â gwleidyddiaeth mewn modd na fyddwn wedi credu oedd yn bosibl cynt.  

 • Rwyf wedi dysgu pwyso a mesur mwy pan fyddaf yn clywed adroddiadau gwleidyddol yn y cyfryngau, ac mae fy marn yn fwy agored ac eang am faterion gwleidyddol er nad yw fy chredoau gwleidyddol wedi newid.

 • Rwyf wedi ymuno â phlaid wleidyddol,  byddaf  yn ymgeisio am sedd yn y Cynulliad ym mis Mai 2011, a byddaf yn ymgeisio am sedd yng Nghyngor y Ddinas yn 2012.   

 • Ers diwedd y cynllun, rwyf wedi cael fy ethol yn Gadeirydd Cynghrair Anabledd ar gyfer Gweithredu Sir Gaerfyrddin.

 • Ers i mi ymuno â’r cynllun , mae nifer gynyddol o bobl o’r gymuned wedi dod ataf yn disgwyl i mi fedru cael hyd i wybodaeth iddynt ac i weithredu ar eu rhan pan fyddant yn delio â chyrff cyhoeddus.

 • Rwy’n fwy hyderus ac rwyf wedi dysgu mor bwysig yw rhwydweithio ac wedi dysgu sut i wneud hynny’n fwy effeithiol. Rwy’n rheoli cyfarfodydd yn fwy effeithiol. Rwy’n deall llywodraeth a’r jargon a ddefnyddir yn well ac rwy’n gallu siarad yr un iaith yn well. Rwyf wedi dysgu bod yn fwy beirniadol o bolisïau a dadansoddi materion.  

 • Mae gen i lawer mwy o hunanhyder a hunan-barch, os yw’r rhain yn sgiliau. Mae fy sgiliau gwrando wedi gwella ac rwy’n meddwl mwy am yr hyn rwyf am ddweud - y geiriau y byddaf yn eu defnyddio, yn hytrach na’r cynnwys, cyn i mi siarad, i wneud yn siwr fy mod yn cael fy ngweld fel person gwybodus. Rwyf hefyd wedi dysgu siarad â phobl mewn awdurdod gyda rhywfaint o awdurdod fy hun.  

 • Rwyf wedi magu llawer iawn o hyder ac mae fy ngallu i drafod wedi gwella. Does dim ofn lleisio barn arnaf fi!

 • Rwyf wedi dysgu peidio â barnu gwleidydd yn ôl ei ddelwedd yn y wasg.

 • Pe baech wedi dweud wrthyf 12 mis yn ôl y byddwn lle’r ydw i’n awr, ni fyddwn wedi’ch credu chi.  

 • Rwyf wedi bod ar daith arbennig drwy fod yn rhan o’r cynllun hwn. Rwyf wedi dysgu a thyfu gymaint… ac eto mae gen i gymaint mwy i’w ddysgu a’i wneud eto! Mae fy mywyd yn mynd i gyfeiriad cwbl newydd ac rwy’n hynod o hapus ynglyn â hynny.

Partners & Help