Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y cyfarfod cyntaf â’r mentor

  • Roeddwn i wedi gwirioni ar ôl cael fy nerbyn ar gynllun Camu Ymlaen Cymru. Cysylltodd fy mentor â mi cyn i’r cynllun gael ei lansio’n swyddogol i drefnu i ni gyfarfod a thrafod beth roedd y ddau ohonom yn ei ddisgwyl o’r cynllun. Roeddwn yn hynod nerfus a doedd gen i fawr o syniad beth i’w ddisgwyl. Ychydig wn i am wleidyddiaeth ac roeddwn yn poeni y byddai disgwyl i mi fod â rhywfaint o wybodaeth am y maes neu y byddai rhywun yn gofyn cwestiynau i mi ac na fyddai gen i syniad am beth roedden nhw’n sôn. Cyn gynted ag y siaradais â’r mentor, diflannodd fy nerfau a thawelodd fy mhryderon.  Roedd yn groesawgar ac yn ddiffuant iawn a theimlais yn gartrefol ar unwaith. Ar ôl edrych ar ein dyddiaduron, gwelsom mai’r amser gorau i ni gyfarfod oedd ar ôl y cinio cychwynnol. Ar ôl cyfarfod â’r mentor, roeddwn yn edrych ymlaen yn arw at y cyfnod o’m blaen ar gynllun Camu Ymlaen ac roeddwn yn teimlo’i bod yn fraint enfawr cael y mentor arbennig hwn.

  • Trefnais i gyfarfod â’r Cynghorydd a oedd am fy mentora mewn caffi yn yr etholaeth y mae’n ei chynrychioli. Roeddwn yn nerfus i ddechrau ond roedd ei draed ar y ddaear a llwyddodd i dawelu fy ofnau. Cawsom sgwrs hir ac eglurodd sut y dechreuodd ymddiddori mewn gwleidyddiaeth a sut y llwyddodd i fod yn Gynghorydd.

  • Yn ystod ein cyfarfod cyntaf, roedd fy mentor yn y Cynulliad yn awyddus i wybod am yr hyn roeddwn yn gobeithio y byddai cynllun Camu Ymlaen Cymru yn gallu’i gynnig i mi. Roeddwn yn gobeithio y byddai’r cynllun mentora a chysgodi’n gyfle da i mi ddysgu am y broses o wneud polisïau yng Nghymru  ac, yn benodol,  roeddwn yn awyddus i ddysgu am y modd y gall grwpiau cymunedol a gwirfoddol bach weithio’n effeithiol gyda gwleidyddion. Gwlad fechan yw Cymru sydd 2 llywodraeth hygyrch, ond os nad ydym yn deall sut y mae Llywodraeth y Cynulliad yn gweithio, byddai’n hawdd colli cyfleoedd i ddylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau.  

  • Yn ystod ein cyfarfod, aeth fy mentor a minnau ati i restru’r gweithgareddau yr hoffwn gymryd rhan ynddynt, gan awgrymu posibiliadau o ran mentora a chysgodi yn y dyfodol.

  • Mae fy nghyfarfod cyntaf â’r mentor wedi torri’r garw, buom yn siarad amdanaf  fi, pwy ydw i, pam mae gennyf ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth a’r hyn y gall ei gynnig fel mentor. Ar ôl cyfnewid manylion cefais ei ddyddiadur a gwybodaeth am drefnu profiadau. Cefais fy nghyflwyno i aelodau’r cabinet a staff y Cyngor ac roeddwn yn teimlo’n gartrefol iawn. Gadewais y cyfarfod yn teimlo i mi gael croeso cynnes ac roeddwn yn ysu i gael dechrau arni.

  • Buom yn trafod yr hyn roeddwn yn ei ddisgwyl o’r cynllun a’r hyn roedd fy mentor yn ei ddisgwyl gen i. Eglurodd y rheolau sylfaenol am gyfrinachedd a pharch, oherwydd pan fyddwn yng nghwmni fy mentor,  byddwn yn treulio amser yn ei swyddfa yn clywed gwybodaeth am faterion y byddai angen eu cadw’n gyfrinachol.

Partners & Help