Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Datgeliadau er Lles y Cyhoedd (“Chwythu’r Chwiban”)

Ystyr Chwythu'r Chwiban yw gweithiwr yn adrodd am gamwedd posibl yn y gweithle.  Yn swyddogol, gelwir hyn yn 'ddatgelu er lles y cyhoedd'.

Gall cyflogai roi gwybod am bethau nad ydynt yn iawn, pethau sy'n anghyfreithlon, neu os oes unrhyw un yn y gwaith yn esgeuluso eu dyletswyddau, gan gynnwys:

  • os bydd iechyd a diogelwch rhywun mewn perygl;

  • difrod i'r amgylchedd;

  • trosedd fel twyll, llygredd neu lwgrwobrwyo;

  • os nad yw'r cwmni yn ufuddhau i'r gyfraith, fel torri deddfwriaeth diogelu data;

  • cuddio camweddau.

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn annog diwylliant rhydd ac agored mewn trafodion rhwng ei weithwyr cyflogedig e.e. gweithwyr ar secondiad a chontractwyr. Yn y polisi, cyfeirir at gyflogeion a gweithwyr eraill gyda'i gilydd fel "gweithwyr". a'r holl bobl y mae'n ymgysylltu â hwy mewn cysylltiadau busnes a chyfreithiol. Yn benodol, mae Comisiwn y Cynulliad yn cydnabod bod cyfathrebu effeithiol a gonest yn hanfodol er mwyn ymdrin â methiannau neu ddiffyg cydymffurfio yn effeithiol, ac i sicrhau llwyddiant y sefydliad.

Mae polisi'r Comisiwn wedi ei lunio i roi arweiniad i bawb sy'n gweithio yn y Cynulliad, neu gyda'r Cynulliad, a allai, o bryd i'w gilydd, deimlo bod angen iddynt godi materion penodol mewn perthynas â'r Cynulliad gyda rhywun yn gyfrinachol. Diben y polisi hwn yw:

  • Annog gweithwyr i roi gwybod am gamweddau posibl cyn gynted ag y bo modd, gan wybod y bydd eu pryderon yn cael eu cymryd o ddifrif ac y byddant yn cael eu hymchwilio fel y bo'n briodol, ac y bydd eu cyfrinachedd yn cael ei barchu;

  • Rhoi canllawiau i weithwyr ynghylch sut i godi'r pryderon hynny;

  • Diogelu gweithwyr a'r Cynulliad rhag honiadau di-sail a maleisus, a

  • Sicrhau i staff na fydd gweithwyr sy'n codi pryderon gwirioneddol mewn ewyllys da o dan y polisi, mewn unrhyw amgylchiadau, yn destun unrhyw fath o anfantais o ganlyniad i fod wedi codi eu pryderon.

 

Yn achos pryderon sy'n ymwneud ag Aelodau Cynulliad neu aelodau o'u staff, gallai hyn olygu cyfeirio'r mater at y Comisiynydd Safonau annibynnol, os bydd y pryder o dan sylw yn ymwneud â 'darpariaeth berthnasol' y mae'n ofynnol i'r Comisiynydd ymchwilio iddi.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â:

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cysylltu â’r Cynulliad Cenedlaethol

Ebost: ChwythurChwiban@wales.gov.uk

 

Y Comisiynydd Safonau

http://comisiynyddsafonaucymru.org/ (wefan allanol)

 

Swyddfa Archwilio Cymru

http://www.wao.gov.uk/cymraeg/home.asp (wefan allanol)

 

Partners & Help