Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Adnoddau’r Cynulliad

Rôl Grwp Adnoddau’r Cynulliad yw helpu i sicrhau bod prosesau llywodraethu cadarn, bod arian y cyhoedd yn cael ei warchod a’i ddefnyddio’n effeithiol, a bod y Cynulliad yn parhau’n gyflogwr a ffafrir ac yn gyflogwr y mae ei holl staff yn gwneud eu gorau. Mae’r Grŵp yn cynnwys pum tîm: Cyllid, Caffael, Llywodraethu ac Archwilio, TGCh a Phobl a Lleoedd. Isod ceir disgrifiad o’r materion y mae’r meysydd gwasanaeth sy’n rhan o’r grwp yn ymdrin â hwy:

Gwasanaeth Caffael

Diben y Gwasanaeth Caffael yw cefnogi’r busnes wrth brynu nwyddau a gwasanaethau sy’n cynrychioli gwerth am arian; dyfarnu contractau a helpu i’w rheoli; rheoli cysylltiad y Cynulliad â pheryglon masnachol mewn ffordd effeithiol; lleihau’r baich o fiwrocratiaeth yn y broses gaffael; a sicrhau priodoldeb yn ein trafodion busnes.

Llywodraethu ac Archwilio

Gwaith y tîm Llywodraethu ac Archwilio yw sicrhau bod gennym brosesau corfforaethol cadarn mewn grym i’n helpu i gyflawni amcanion strategol y Cynulliad. Mae hyn yn cynnwys arbenigedd mewn caffael a rheoli prosiectau gwella, dadansoddi risg ac adrodd am berfformiad, archwilio a chydraddoldeb. Mae’r tîm hefyd yn cynorthwyo Pwyllgor Archwilio Comisiwn y Cynulliad ac yn gweinyddu ceisiadau rhyddid gwybodaeth.

Pobl a Lleoedd

Bydd y tîm Pobl a Lleoedd, mewn partneriaeth â’i gontractwyr, yn gweithio i ddarparu cefnogaeth a gwasanaethau o’r radd flaenaf i’r bobl sy’n defnyddio ystâd y Cynulliad. O’r cysylltiad cyntaf â’r Cynulliad, p’un ai fod hyn drwy’r switsfwrdd, y dderbynfa neu drwy unrhyw gysylltiad arall â’n tîm Cyswllt Cyntaf, ceisiwn sicrhau y cewch groeso cynnes ac adeiladau sy’n adlewyrchu statws y Cynulliad, ac sy’n cefnogi ei anghenion busnes. Gan gynorthwyo cleientiaid amrywiol sy’n cynnwys Aelodau’r Cynulliad, staff cymorth Aelodau’r Cynulliad a staff y Comisiwn, bydd ein timau Ystadau a Chyfleusterau, Cyswllt Cyntaf ac Adnoddau Dynol yn darparu gwasanaethau eang ac amrywiol sy’n hanfodol ar gyfer sicrhau bod busnes y Cynulliad yn gweithredu'n rhwydd (mae rhai, fel ein tîm diogelwch, yn gweithredu 365 diwrnod y flwyddyn a 24 awr y dydd).

Mae’r Grwp Bobl a Lleoedd yn gyfrifol am:

Reoli Ystadau a Chyfleusterau

Mae’r tîm yn gyfrifol am reoli ystâd Comisiwn y Cynulliad a rheoli cyfres o gytundebau gyda darparwyr gwasanaeth allanol. Mae’r tîm yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleusterau hanfodol ar gyfer y Senedd, Ty Hywel a’r Pierhead i alluogi a chynorthwyo Aelodau’r Cynulliad a swyddogion i gyflawni eu dyletswyddau yn effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys rheoli adeiladau a’u cynnal a’u cadw, glanhau, arlwyo, yr ystafell bost a’r uned gopïo, archebu ystafelloedd, y gwasanaeth porthora a rheoli gweithdrefnau mewn argyfwng. Mae’r tîm hefyd yn gyfrifol am reoli polisi a gweithrediadau cynaliadwyedd y Cynulliad.

Cyswllt Cyntaf

Mae’r tîm Cyswllt Cyntaf yn darparu gwasanaeth croesawu o’r radd flaenaf i ymwelwyr i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ac mae’n ymdrechu i fod yn ffynhonnell y gellir ymddiried ynddi i bobl Cymru. Mae hefyd yn gyfrifol am hwyluso digwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau allanol ar ystâd y Cynulliad. Mae’r tîm hefyd yn darparu gwasanaeth ffôn cyfeillgar i bobl Cymru a’r byd ehangach, ac yn ymdrin â phob agwedd ar ddiogelwch adeiladau Comisiwn y Cynulliad a’r bobl sydd ynddynt.

Adnoddau Dynol

Mae’r tîm Adnoddau Dynol yn canolbwyntio ar gynorthwyo rheolwyr a staff i wneud y Cynulliad yn lle gwych i weithio. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn gweithio gyda’n cwsmeriaid mewnol i ddatblygu’r arferion gorau posibl – mae gennym Safon Aur Buddsoddwyr mewn Pobl – sy’n cynnwys recriwtio staff y Cynulliad, cynefino, dysgu a datblygu, rheoli perfformiad, ac iechyd a lles. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Comisiwn a’r gwasanaeth cymorth i Aelodau er mwyn darparu cyfres o bolisïau a chanllawiau Adnoddau Dynol i Aelodau’r Cynulliad a’u staff.

Y Gwasanaeth TGCh a Darlledu


Mae gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu effeithiol ac effeithlon yn hanfodol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'r Comisiwn yn gwario cyfran helaeth o'i gyllideb flynyddol ar ddarparu'r gwasanaethau hyn ac ar ddatblygu TGCh. Mae'r Cynulliad wedi bod ar flaen y gad, yn y DU ac yn rhyngwladol yn y defnydd a wneir o TGCh i gefnogi gwaith seneddol ac mae'n parhau i sicrhau'r arferion gorau yn y maes hwn. 
Yn ganolog i'r gwasanaeth mae dymuniad i ddarparu gwasanaethau TGCh rhagorol sy'n cyfrannu at gefnogaeth seneddol o'r radd flaenaf ac yn gwella ymgysylltu â phobl Cymru.  Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo Strategaeth TGCh sydd â'r amcanion hyn yn ganolog iddi. 
Yn ogystal â helpu'r Comisiwn i bennu'r cyfeiriad strategol ar gyfer TGCh, mae'r Gwasanaeth yn darparu'r canlynol:

Datblygu a Rheoli'r Seilwaith TGCh a Darlledu

Yn ogystal â chefnogi anghenion TGCh 60 o Aelodau'r Cynulliad, mae'r gwasanaeth yn gyfrifol am gefnogi dros 800 o ddefnyddwyr system eraill.  Caiff tua hanner y rhain eu cyflogi gan y Comisiwn i gefnogi'r gwaith o gyflenwi gwasanaethau seneddol o ddydd i ddydd. Mae'r gweddill ohonynt yn staff cymorth Aelodau'r Cynulliad sy'n gweithio mewn swyddfeydd etholaeth ledled Cymru neu yn y prif swyddfeydd ym Mae Caerdydd.
Mae'r gwasanaeth yn darparu ystod eang o gymwysiadau i gefnogi eu hanghenion gan sicrhau bod y rhain yn ddibynadwy ac yn cynnig yr hyblygrwydd sydd ei angen ar gyfer anghenion sy'n newid.

Cyngor, Cefnogi a Datblygu

Mae'r Gwasanaeth yn darparu cyngor ac arweiniad arbenigol i ddefnyddwyr TGCh, yn rheoli pob prosiect sy'n gysylltiedig â TGCh ac yn datblygu TG ar gyfer ystod o swyddogaethau. Mae tîm ymroddedig o Reolwyr Cyfrifon yn rhoi cymorth i Aelodau, er mwyn sicrhau bod anghenion neu faterion penodol yn cael eu nodi a'u trin.

Senedd

Mae'r Gwasanaeth yn gyfrifol am gyflwyno'r gwasanaethau TGCh, sain a darlledu a ddefnyddir yn y Senedd i gefnogi busnes y Cynulliad. Mae'r rhain yn cynnwys y systemau a ddefnyddir gan Aelodau'r Cynulliad yn y Siambr i reoli'r agenda, y papurau ategol a phleidleisio yn ogystal â rhoi mynediad i Aelodau ddefnyddio e-bost a gweld deunydd ymchwil. Caiff busnes y Pwyllgorau ei gefnogi yn yr un modd. Caiff trafodion y Cyfarfod Llawn a Chyfarfodydd y Pwyllgorau eu darlledu'n fyw drwy Senedd TV a deunydd wedi'i recordio ar gael fel archif.

Partners & Help