Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 


​​​​​​​

4edd Cynhadledd Seneddwragedd y Gymanwlad BIMR 2017

 

 

 

Cynhaliodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Gynhadledd Seneddwragedd y Gymanwlad flynyddol Prydain, Ynysoedd a Rhanbarth Môr y Canoldir (BIMR CWP) ar 6-7 Ebrill yn y Senedd yng Nghaerdydd.

Fe ddaeth cynrychiolwyr o Cyprus, Gibraltar, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw, Malta, Gogledd Iwerddon, yr Alban a ddau d
ŷ'r senedd yn Llundain.

Roedd y gynhadledd yn gyfle i rannu arfer gorau a phrofiad rhwng deddfwrfeydd gyda'r nod o weithio tuag at gynrychiolaeth well a mwy cynhwysol mewn bywyd cyhoeddus.

Y thema eleni oedd 'Menywod yn yr Economi' a chlywodd cynrychiolwyr gyfres o sgyrsiau ar faterion gan gynnwys:

 • Rôl y llywodraeth o ran hyrwyddo menywod yn yr economi;
 • Amrywiaeth menywod yn yr economi;
 • Gwylio'r bwlch:  menywod mewn adeiladu.


  Nod y gynhadledd oedd cydweithio, herio ac ysbrydoli newid – i nodi'r rhwystrau sy'n atal menywod rhag cyrraedd eu potensial, nodi bylchau posibl mewn polisi a strategaeth a rhannu arfer da.

  Gweler isod gopi o Adroddiad y Gynhadledd a Llawlyfr:


  Adroddiad Cynhadledd 2017

  Llawlyfr  

Cyfarfodydd Llawn

Gweler isod lincs fideo i'r gynhadledd ei hun, gan gynnwys Cyfarfod Llawn Un, Dau a Thri.

Cyfarfod Llawn 1
Rhan 1: Cyflwyno'r Cefndir: Merched yn Economi Cymru

Mae'r fideo isod yn dangos Cyfarfod Llawn agoriadol y gynhadledd. Mae'r drafodaeth yn cael ei chadeirio gan Joyce Watson AC gyda Cerys Furlong a Natasha Davies (Chwarae Teg) yn siaradwyr. Yn dilyn y cyflwyniadau ceir sylwadau a chwestiynau i'r panel gan gyfranogwyr, sy'n amlygu'r angen am weithio'n hyblyg. 

Rhan 2: Addysg a Hyfforddiant

Yn ail ran Cyfarfod Llawn 1, mae'r siaradwr Christine Atkinson (Pennaeth Canolfan Entrepreneuriaeth Menywod, Prifysgol De Cymru) yn amlygu pwysigrwydd y Ganolfan Entrepreneuriaeth Menywod, gan fod nifer gynyddol o fenywod yn cymryd rhan mewn entrepreneuriaeth a'u cyfraniad hanfodol i'r economi. Unwaith eto, roedd sylwadau a chwestiynau i ddilyn.

 


Cyfarfod Llawn 2
Rhan 1: Rôl y llywodraeth o ran hyrwyddo menywod yn yr economi

Mae'r fideo isod yn ymwneud ag ail sesiwn cyfarfod llawn y gynhadledd, sydd wedi'i chadeirio eto gan Joyce Watson AC. Roedd y siaradwr yn Rhan 1 yn cynnwys Jane Hutt AC ac yn trafod materion fel Brexit ac Anghydraddoldeb Cyflog.

Rhan 2: Menywod busnes lleol sy'n ysbrydoli

Rhoddodd Sophie a Hannah Pycroft (Spectrum Collections) a Jo Roberts (Fabulous Welshcakes) areithiau ysbrydoledig ar sut maent wedi tyfu eu busnesau.

 


Sesiwn Cyfarfod Llawn 3: Amrywiaeth menywod yn yr economi

Joyce Watson AC oedd yn cadeirio trydydd sesiwn y Cyfarfod Llawn, sef y sesiwn olaf. Roedd y siaradwyr yn cynnwys Helen Walbey (Cadeirydd Amrywiaeth, FSB UK), Maxine Barrett (Cyfarwyddwr Gweithredol HOS Hire Ltd) a Laura Toscano (Arweinydd Adnoddau Dynol, GE UK). Yn dilyn y cyflwyniadau cafwyd sylwadau a chwestiynau i'r panel gan gynrychiolwyr sy'n cydnabod y gall hysbysebion swyddi fod â rhagfarn ar sail rhyw a bod angen mynd i'r afael â'r iaith yn ogystal â'r delweddau.

 

 

 

Yn dilyn y tair sesiwn cyfarfod llawn, cafwyd tri gweithdy gan y cynrychiolwyr. Roeddent yn cynnwys:

Gweithdy A: 'Cefnogi busnesau i helpu menywod i gyflawni a ffynnu'


Roedd y gweithdy yn cynnwys Agile Nation 2, rhaglen a gyflwynir gan Chwarae Teg i helpu menywod i ennill sgiliau, hyder a gwybodaeth i ddatblygu eu gyrfa.

Gweithdy B: 'Gwylio'r bwlch'


Roedd y gweithdy hwn yn dangos rhai o'r datblygiadau arloesol sy'n chwarae rhan gynyddol bwysig ym myd adeiladu a pheirianneg sifil. Soniwyd am fylchau sgiliau mewn rhai diwydiannau, gan gynyddu pwysigrwydd cyfranogiad menywod ym mhob sector o'r economi.

Gweithdy Rhyngweithiol: 'Adeiladu Pontydd'


Sesiwn ryngweithiol ymarferol lle daw cynrychiolwyr at ei gilydd i adeiladu pont cebl 12m o hyd. Gellir gweld y lluniau isod.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gweithdai ac i gael trosolwg ehangach o'r Gynhadledd, darllenwch Adroddiad y Gynhadledd 2017

 

BIMR CWP 2017

 

Am ragor o wybodaeth am y gweithdai ac i gael trosolwg ehangach y gynhadledd, gweler Adroddiad Cynhadledd 2017.


 

Partners & Help